Svensk-engelsk oversættelse af "fylla sin funktion"

SV

"fylla sin funktion" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "fylla sin funktion" i kontekst.

Eksempelsætninger "fylla sin funktion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
SwedishMen för att en förordning skall fylla sin funktion måste den anpassas till verkligheten.
But for a regulation to fulfil its purpose, it must be adapted to real conditions.
SwedishStadgan måste bli till europeisk rätt, om den verkligen skall fylla sin funktion.
The Charter must become European law if it really is to do its job.
SwedishJag hoppas att detta avtal kommer att fylla sin funktion så snart som möjligt.
I hope that this agreement fulfils its role as soon as possible.
SwedishI denna fråga måste EU fylla sin funktion, till exempel genom att tillhandahålla finansiering.
In this matter, the EU must play its role, including by providing funding.
SwedishEmellertid hoppas vi att programmet trots allt kommer att fylla sin funktion.
Let us hope that it will, nevertheless, serve its purpose.
SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
We regret that the Dutch Government did not accept our recommendation of a change of portfolio for Mrs Kroes.
SwedishRådets ordförandeskap kommer inte att underlåta att fylla sin funktion i detta avseende.
The Council Presidency will not fail to play its part.
SwedishParlamentet måste, och jag är övertygad om att det kommer att göra det, fylla sin funktion som en ledare.
Parliament must, and I am sure that it will, play its part as leader.
SwedishInom denna ram bör vi låta marknaden fylla sin funktion.
Within that framework, we should allow the market to play its role.
SwedishJag anser att parlamentet, tillsammans med er, kommer vara lika redo att fylla sin funktion i detta möjliga genombrott.
It is therefore necessary to immediately adopt useful policies, as you have said.
SwedishMen kanske borde de också fylla sin funktion.
But perhaps they should do the job they were designed to do.
SwedishJag anser att parlamentet, tillsammans med er, kommer vara lika redo att fylla sin funktion i detta möjliga genombrott.
I believe that this Parliament, together with you, will equally be ready to play its part in this possible breakthrough.
SwedishDärför är min bön till kommissionen att den på detta område skall fylla sin funktion som väktare av fördragen och vara observant.
Hence I urge the Commission to uphold its role as guardian of the treaties in these matters too, and to remain vigilant.
SwedishFamiljen lyckas inte fylla sin funktion som ett moraliskt sunt sammanhang.
Another cause of social malaise is the crisis faced by the family, which is failing in its role as a morally healthy environment.
SwedishOm en kvinna ska kunna fylla sin funktion i samhället, vara en jämställd partner i arbetslivet och en bra mamma måste hon ha en god hälsa.
For a woman to be able to fill her position in society, be an equal partner in the workplace and a good mother, she must enjoy good health.
SwedishPå min grupps vägnar uppmanar jag kommissionen att i framtiden beslutsamt fortsätta att fylla sin funktion som väktare av lag och stabilitet.
I call on the Commission on behalf of our group to continue to resolutely perform its role as the guardian of law and stability in future.
SwedishFör att initiativrätten ska fylla sin funktion får det emellertid inte fastställas förfaranden som redan från början kringgår dess demokratiska karaktär.
However, in order for the initiative to fulfil its role, procedures must exist which would not limit its democratic character at the outset.
SwedishDet bör vara möjligt att snabbt vidta åtgärder för att se till att en kvinna så bra som möjligt kan fylla sin funktion som både mor och förvärvsarbetande.
It should be possible for us to take swift action in order to ensure that a woman can fulfil her maternal and occupational roles as well as possible.
SwedishDet är att sända ut ett budskap: EU måste utvecklas tillsammans under sina symboler för att kunna bli komplett och nå en punkt där det kan fylla sin funktion.
It is sending out a message: the EU must advance united under its symbols in order to become complete and reach a point where it can play its part.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • fylla sin funktion

Tag et kig på den dansk-engelske ordbog af bab.la.