Svensk-engelsk oversættelse af "fyllas med"

SV

"fyllas med" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "fyllas med" i kontekst.

Lignende oversættelser "fyllas med" på engelsk

fyllas verbum
med substantiv
English
med adverbium
English
med præposition
English
med-
English
med. substantiv
English

Eksempelsætninger "fyllas med" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi vill att dessa åtaganden skall fyllas ut med en åtgärdsplan från kommissionen om förnybara energikällor.
We want these commitments fleshed out by a Commission action plan on renewable energies.
SwedishVåra hjärnor kan fyllas med plack, och vi kan få alzheimer.
Our brains can gunk up with plaque, and we can get Alzheimer's.
SwedishDetta är ett nytt begrepp som nu behöver fyllas med innehåll.
This is a new concept which now needs to be given substance.
SwedishFonden bör fyllas med bidrag från fartygsägare och naturligtvis inte med statliga subventioner.
This fund should be filled with contributions from shipowners and not, of course, with government subsidies.
SwedishDe luckorna kan endast fyllas igen med hjälp av en radikal förändring av det system vi har föreslagit.
These gaps will only be filled by means of the radical overhaul of the system which we have proposed.
SwedishSysselsättningspakten från Köln har hittills i alltför liten grad kunnat fyllas med ett substantiellt innehåll.
So far, the Cologne Employment Pact has not been able to be invested with sufficient content.
SwedishOch dessa förbindelser måste vi verkligen forma om så att de ständigt kan fyllas med nytt liv.
We really do have to change the nature of these relationships and fill them with new life over and over again.
SwedishUtvecklingen har på detta område gått förbluffande snabbt, men ambitionerna måste nu fyllas med innehåll.
Development in this area has been surprisingly rapid, but the ambitions must now be given some substance.
SwedishResten måste fyllas ut med nationella medel.
The remainder has to be found from the national Treasury.
SwedishSysselsättningspakten från Köln har hittills i alltför liten grad kunnat fyllas med ett substantiellt innehåll.
In addition, the macroeconomic dialogue lacks the participation of the European Parliament as an equal partner.
SwedishNu måste detta bara fyllas med liv rent konkret.
But it now needs to have life breathed into it.
SwedishDetta är också rätt, ett viktigt krav, men det måste också fyllas med innehåll.
We talk about diversification, and rightly too, for this is an important requirement, but it must also be given substance.
SwedishOm detta sker är jag övertygad om att våra debatter och de som hålls i Turkiet ännu en gång kommer att fyllas med optimism.
If this happens, I am convinced that our debates and those in Turkey will once again be filled with optimism.
SwedishHär bestämmer du om den markerade ytan ska fyllas med en färg, en färggradient, en skraffering eller en bitmap.
Here you can define if the selected area should be filled with a color, a gradient, a hatching pattern or a bitmap texture.
SwedishLåt oss, snarare än att oroas över framtiden, fyllas med kreativ rastlöshet, för Europa och för Europeiska unionen.
Let us, rather than being disquieted by the future, be filled with creative restlessness, for Europe and for the European Union.
SwedishKort sagt behöver EU fyllas med liv och själ. Annars riskerar vi att få ett EU som bara består av valuta och byråkrati.
In short, Europe needs to be given a heart and soul, otherwise we risk only having a Europe with a currency and a bureaucracy.
SwedishUnionens Medelhavspolitik måste inte bara anta sina former utan även förses med en botten; den måste fyllas med innehåll och inte tömmas på sådant.
Mr President, the Union' s Mediterranean policy must not only gain shape, but also gain substance.
Swedishska fyllas med
SwedishDen nuvarande bristen på tillgång till lokal arbetskraft betyder att det finns ett tomrum som, liksom i andra industrier, kommer att fyllas med invandrad arbetskraft.
The current lack of availability of local staff means there is a vacuum which, as in other industries, will be filled by migrant labour.
SwedishMen varför skall man rekommendera väljarna att stödja en överenskommelse som skall fyllas med substans av ledare som vi omöjligt kan känna till i dagens läge?
Why, however, recommend to the electorate that it endorse an agreement that is to be given substance by leaders we cannot possibly know at present?

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • fyllas med

Mere i den engelsk-danske ordbog.