Svensk-engelsk oversættelse af "fyller den"

SV

"fyller den" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "fyller den" i kontekst.

Eksempelsætninger "fyller den" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFörklaringen om de mänskliga rättigheterna fyller 50 år under den här perioden.
The 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights occurs during this period.
SwedishDen fyller en viktig funktion när det gäller att planera och följa marknadsutvecklingen.
They play an important role in planning or following market trends.
SwedishTrojkan, i vilken Europaparlamentet ingår, fyller även den en mycket viktig funktion.
The troika, of which the European Parliament is a part, would also fulfil a very important function.
SwedishTextens bredd och höjd skalas så att den exakt fyller ramen.
The text will be scaled in width and height to completely fill the frame.
SwedishBåde EU och Grekland fyller år den 25 mars.
Mr President, 25 March is the birthday of both Europe and Greece.
SwedishI december 2008 fyller den europeiska säkerhetsstrategin fem år.
December 2008 will be the fifth anniversary of the ESS.
SwedishDet fyller ett tomrum i den nuvarande regleringen som kontrollerar exporten av avfall i Europeiska unionen.
It fills a gap in the current regulations controlling the export of waste in the European Union.
SwedishFormeln anpassas så att den fyller hela utskriftssidan.
Adjusts the formula to the page format used in the printout.
SwedishI det sammanhanget fyller den tyska debatten om en förändring av medborgarskapsrätten en viktig funktion.
In that respect our German discussions on reviewing citizenship rights fulfil an important function.
SwedishNästa år fyller den inre marknaden tjugo år.
Vice-President of the Commission. - Mr President, next year we will celebrate the 20th anniversary of the single market.
SwedishSäg till han att vi fyller den sen när vi är klara.
Tell him we'll fill it back up when we're done.
SwedishVi får inte förringa den funktion som de små och medelstora företagen fyller, som är den bästa motorn för ekonomin.
We cannot underplay the role of small and medium-sized enterprises, which are the best motor for economies.
SwedishMinimiinkomsten är utformad som det yttersta skyddsnätet och den fyller redan en viktig funktion när det gäller att bekämpa social utestängning.
Designed to be the 'last safety net', minimum income already plays a role in combating social exclusion.
SwedishJag kan inte förstå dem som säger att stadgan inte fyller någon funktion, att den bara innehåller allmänna och vackra fraser.
I fail to understand those who say that it is useless and that it is made up of nothing but generalisations and fine words.
SwedishMed direktivet om i2010 fyller EU den centrala funktionen att uppfylla målet att göra informationssamhället tillgängligt för alla.
With the I-2010 Directive, Europe has the vital role of meeting the target of making the information society accessible to all.
SwedishDetta är ett utmärkt exempel på den viktiga funktion som parlamentet fyller i den europeiska integrationsprocessen, och det inger hopp.
This is a fine example of the major role the House wants to play in the process of European integration, and it arouses hope.
SwedishDen fyller en sanitär funktion.
SwedishDe fyller inte längre den viktiga funktionen att skydda och värdesätta mänskliga rättigheter i Europeiska unionen, att verkligen gagna medborgarna.
This is true of the annual reports in the EU on human rights, and the report before us this year is no exception.
SwedishDessutom fyller den luckan i investeringar, en brist på kreditmarknaden på nationell nivå där investeringar är det första som skärs ned på.
What is more, it is filling the gap in investment, a shortage in the credit market at national level where investment is the first to be cut.
SwedishDe fyller inte längre den viktiga funktionen att skydda och värdesätta mänskliga rättigheter i Europeiska unionen, att verkligen gagna medborgarna.
They no longer serve the important idea of protecting and valuing human rights in the European Union, to really benefit the citizens.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • fyller den

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.