Svensk-engelsk oversættelse af "fyller på"

SV

"fyller på" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "fyller på" i kontekst.

Lignende oversættelser "fyller på" på engelsk

fyller verbum
fylla substantiv
fylla verbum
adjektiv
English
adverbium
English
præposition

Eksempelsætninger "fyller på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishKortfattade instruktioner för hur man fyller papper i multifunktionsenheterna.
Short instructions for loading paper into the multifunction printers.
SwedishDetta är fördelaktigt för Ryssland, och samtidigt fyller det markadens behov ett bra sätt.
That brings benefits to Russia and at the same time supplies the market well.
SwedishDet fyller ingen vettig funktion en gemensam inre marknad.
It makes no sense in a common internal market.
SwedishDen som anser att ekonomiklass fyller de egna behoven korta flygningar bör givetvis flyga ekonomiklass.
Anyone who believes that Economy Class is adequate to his needs on short-haul flights should naturally fly Economy.
Swedish(EN) Jag ställer min fråga som pappa till Emily, som fyller fem år fredag, och Oliver, som blir två och ett halvt.
I am asking my question as the father of Emily, who turns five on Friday, and Oliver, who will be two and a half.
SwedishDetta är fördelaktigt för Ryssland, och samtidigt fyller det markadens behov ett bra sätt.
We are anticipating, as a result of dialogue, that Russia will follow in the gas sector the path currently being followed in the oil sector.
SwedishSkolor fyller en viktig funktion detta område.
SwedishFör att vi alla vet vilken social funktion posten fyller i missgynnade stadsområden, landsbygden och i avlägsna områden.
Because we all know the social role fulfilled by the postal service in poorer urban areas and in rural or outlying areas.
SwedishOm flygbränsle skulle börja beskattas inom EU, men inte utanför, skulle detta leda till att flygplan fyller bränsle utanför unionen.
If a tax were imposed on air fuel within the EU but not outside it, this would lead to refuelling outside the Union.
SwedishOm detta inte är möjligt bör vi skapa lagliga kanaler för invandring, som naturligtvis även fyller behoven vår egen arbetsmarknad.
If that is not feasible, we should create legal channels of immigration, which naturally also fulfil the needs of our own labour market.
SwedishMedlemsstaternas rätt att begränsa etablerade rättigheter till förmån för luftfarkoster som fyller minimikraven storlek är inte ändamålsenlig.
The right of Member States to limit 'grandfather rights' to operate aircraft of a specified minimum size serves little purpose.
SwedishMedlemsstaternas rätt att begränsa etablerade rättigheter till förmån för luftfarkoster som fyller minimikraven storlek är inte ändamålsenlig.
The right of Member States to limit 'grandfather rights ' to operate aircraft of a specified minimum size serves little purpose.
SwedishVi lever i ett slit-och-slängsamhälle, i vilket uttjänta datorer, vattenkokare, kylskåp och frysar fyller avfallsströmmen i en aldrig förut skådad takt.
We live in a throw away society, with worn out computers, kettles, fridges and freezers flooding into the waste stream at an unprecedented pace.
Swedish samma sätt fyller EU en funktion detta område genom att föra samman olika kontinenter och förena filmpublik från olika länder.
By the same token, in this field, the European Union fulfils the function of bringing different continents together and uniting film-goers from various countries, as well.
SwedishDetta är ett budskap som jag hoppas att parlamentets ledning verkligen tar till sig och inte fyller fonden med mer skattepengar.
I hope that this is a message that those running this Parliament will really take on board and that they will refrain from topping up the fund using yet more taxpayers' money.
SwedishDe för ett konstant krig mot dem som återvinner gamla skrivarpatroner och fyller dem med bläck igen och säljer dem för en bråkdel av priset.
They have a constant war with the remanufacturers, who take these printer cartridges and refill them with ink and sell them back to you for a fraction of the price.
SwedishSamtidigt uppstår frågan vilken auktoritet som FN:s säkerhetsråd har kvar, när medlemmar fyller lagren av kärnvapen i strid med FN:s uttryckliga önskan.
Meanwhile, the question arises as to what sort of authority the UN Security Council is left with, when UN members stock up on nuclear weapons against its express will.
SwedishDen första är sammansättningen av viktiga reserver av oljemonarkier och länder som har ackumulerat handelsöverskott som fyller dessa statsägda förmögenhetsfonder.
The first is the constitution of important reserves by oil monarchies and countries that have accumulated trade surpluses that feed these sovereign wealth funds.
SwedishNågra har tack vare sin kvalitet - jag skulle här speciellt vilja nämna Greenpeace eller WWF - blivit ett sorts politiskt samvete och fyller så sätt även en offentlig funktion.
Some have become a sort of political conscience - and I am thinking here particularly of Greenpeace or the WWF - and so carry out a public function.
SwedishNu fyller vi dem och bygger upp den haitiska räddningstjänsten, som faktiskt har förstärkts av krisen, så att den kan använda lagren.
We are now replenishing them and building the capacity of the Haitian civil protection service, which has actually become stronger as a result of the crisis, so that they can make use of them.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • fyller på

Mere i den tysk-danske ordbog.