Svensk-engelsk oversættelse af "ge uttryck för"

SV

"ge uttryck för" engelsk oversættelse

SV ge uttryck för
volume_up
{verbum}

1. generel

ge uttryck för (også: formulera, uttrycka, uttala, forma)
Jag måste få ge uttryck för budgetkontrollutskottets oro över kostnadssektorn.
I have to express the concerns of the Committee on Budgetary Control in the area of cost.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
As a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Vi måste följaktligen ge uttryck för vårt motstånd mot dem som begår sådana onda handlingar.
Accordingly, we are bound to express our opposition to those who perpetrate such evils.
ge uttryck för (også: ha, bära, hejda, anordna)
I allt högre grad har vi som parlamentariker kunnat ge uttryck för den oro som folk känner där de befinner sig.
Increasingly, we as parliamentarians have fulfilled a role as a focal point for the expression of concerns held by people on the ground.
Jag vill ge uttryck för mitt stöd till era ansträngningar på min grupps vägnar, och helt enkelt påpeka att vi vill ha en omröstning om denna fråga.
On behalf of my group, I would like to voice my support for your endeavours and simply make the point that we want a vote to be held on this issue.
Parlament finns för att ge uttryck för vad allmänheten känner, och det är korrekt att diplomati på hög nivå hör hemma någon annanstans; här måste sanningen sägas.
The fact is that, for years, the people who hold the reins of power in Europe – in other words, the European Council, the Heads of State or Government – have invariably taken the same approach.
ge uttryck för (også: upphöra, skicka, släppa, anta)
Det finns självklart inga ord som kan ge uttryck för massakrernas grymhet, men jag skulle här vilja förmedla det budskap de gav oss.
Words cannot, of course, express the atrocity of the massacres, but I would prefer to pass on to you the message that they gave to us.
ge uttryck för (også: visa, uttrycka, betyda, beteckna)
Det är ibland alltför vanligt att man, för att ge uttryck för ett föremåls betydelse, lägger mer pengar på det.
Sometimes it is all too common that in order to signify the importance of a subject more money is offered to it.

2. formel

ge uttryck för (også: visa sig, manifestera)

Eksempelsætninger "ge uttryck för" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI morgon kommer vi att ge uttryck för detta förtroende och denna tillit.
To that confidence and trust in the Commission we will be giving voice tomorrow.
SwedishNi måste förstå att jag inte kan ge uttryck för min personliga åsikt i den här frågan.
You must also understand that I cannot give a personal opinion on this issue.
SwedishJag måste emellertid också ge uttryck för en viss besvikelse, herr Berlusconi.
I have, however, to give voice to some disappointment too, Mr Berlusconi.
SwedishDenna procedurfråga handlar inte om att ge uttryck för någon politisk preferens.
This issue of procedure is not a question of expressing some kind of political preference.
SwedishDet är särskilt viktigt för oss att ge uttryck för vår önskan om en stadga för assistenter.
Our particular concern is with expressing our desire for an Assistants’ Statute.
SwedishFör det andra vill jag ge uttryck för en kluvenhet inför dessa handlingsplaner.
Secondly, I would like to say that we have mixed feelings with regard to these action plans.
SwedishVarken jag eller mina kolleger kan ge uttryck för något godkännande.
I am just as incapable as my fellow MEPs of expressing such a positive view.
SwedishBeträffande en fråga måste jag dock ge uttryck för min oenighet med detta betänkande.
On one issue, however, I must state my disagreement with this report.
SwedishDet som har hänt är avskyvärt och det vill vi i Europaparlamentet ge uttryck för.
This is a despicable act and we in the European Parliament wish to make our views known on this.
SwedishDet är vår enhälliga övertygelse, och den vill jag här klart ge uttryck för.
This is our unanimous view, and I would like to make that clear.
SwedishBetyder det kanske att alla medborgare ska förhindras att offentligt ge uttryck för sin religion?
Does it mean perhaps preventing all citizens from publicly expressing their religion?
SwedishÄr rådet berett att ge uttryck för kvinnors eller inbördeskrigsoffers specifika lidanden?
Is the Council prepared to respond to the specific sufferings of women and victims of civil war?
SwedishDärför vill jag också bara kort ge uttryck för tre politiska synpunkter.
I would therefore like to just comment briefly on three political points that are important to me.
SwedishBland annat måste vi ge uttryck för vårt förtroende för kommissionen.
Meanwhile, we have to offer the Commission a vote of confidence.
SwedishFörst vill jag ge uttryck för min och vår solidaritet med den drabbade befolkningen i Galicien.
First of all, I should like to put on record my and our solidarity with the people in Galicia.
SwedishDet måste vi också ge uttryck för snabbare i de nya åtgärderna framöver.
We must move more quickly in future with the new measures.
SwedishJag vet hur svårt det är att säga de viktiga saker ni skall ge uttryck för i kammaren på en så kort tid.
I know how difficult it is to put across such important messages in such a short time.
SwedishTro mig i alla fall när jag säger att jag kommer att ge uttryck för er oro eftersom jag hyser samma oro själv.
At any rate, believe me, I shall be voicing your concerns because they are my own.
SwedishDet gav vi uttryck åt i Barcelona och det fortsätter vi att ge uttryck för.
We said that in Barcelona. We say it again and again.
SwedishAtt fredligt ge uttryck för och förespråka en annan åsikt än regeringens är inget brott.
Expressing and propagating in a non-violent way an opinion other than that of the government is no crime.