SV genomföra
volume_up
[genomförde|har genomfört] {verbum}

Jag uppmanar kommissionen att genomföra en konsekvensutredning av samtliga förslag.
I would urge the Commission to carry out an impact assessment of all the proposals.
Låt oss först genomföra de institutionella reformer som verkligen behövs.
Let us first carry out the institutional reforms that are really necessary.
Organisationernas verksamhet skall göra det möjligt att genomföra
The activities of these organisations will make it possible to carry out:
genomföra (også: få igenom)
Jag kommer naturligtvis att fortsätta att räkna med ert stöd för att genomföra dessa ändringar.
I will certainly continue to rely on your support to carry through those changes.
Vi anser därför fortfarande att denna ändring skulle göra det lättare att effektivt genomföra direktivet.
We still think that this amendment would make it easier to carry through the directive.
Vårt gemensamma mål är att genomföra anslutningsprocessen för Bulgarien och Rumänien under 2007.
Our common target is to carry through the accession process for Bulgaria and Romania in 2007.
Vilken är då drivkraften för att genomföra förslagen i meddelandet?
So, what is the driving force for implementing the proposals in the communication?
Det finns inga kommissioner ad interim som kan genomföra reformkraven och en ny start för institutionerna.
Committees are not the way to achieve the necessary reform of the institutions and to imbue them with a fresh sense of drive.
Detta är en grundläggande faktor när det gäller att genomföra så viktiga målsättningar som att skydda grupper, miljö och egendom.
This is a crucial factor in the drive to implement objectives as important as protecting communities, the environment and property.
nödvändigheten av att gradvis genomföra lämplig anpassning,
the need to effect the appropriate adjustments by degrees;
Men för att genomföra denna radikala förändring får vi inte upprepa tidigare misstag.
But to effect that radical change, we must not repeat past mistakes.
Effekterna av den omfattande aids-epidemin innebär att framsteg och utveckling blir allt svårare att genomföra.
The effect of the Aids pandemic means that progress and development become more difficult.
Om man har gjort ett åtagande så måste man fullgöra och genomföra det inom detta och alla andra områden.
If a commitment has been made, then this must be fulfilled and implemented in this and all other areas.
Genom att genomföra denna debatt och delta i omröstningen i dag har parlamentet i praktiken fullgjort sitt åtagande i dessa båda viktiga frågor.
By carrying out this debate and taking the vote today, Parliament has practically fulfilled its commitment on these two important matters.
Jag konstaterar att Polen gör utmärkta framsteg för att uppfylla Köpenhamnskriterierna och genomföra gemenskapens regelverk.
I note that the Poland is making excellent progress towards meeting the Copenhagen criteria and fulfilling the acquis communautaire.
genomföra (også: fullfölja)
Vi måste återigen genomföra samma slags insats.
We are again going to have to go through the same sort of exercise.
Jag måste nog faktiskt genomföra det här.
I might have to... actually go through with this.
You're not gonna go through with this.
Om du ska genomföra en mer komplicerad beräkning kan du använda ikonen Formel.
Use the Formula icon to perform more complex calculations.
Det arbetet kostar dem ofta pengar att genomföra. De blir ofta fattigare av sina ansträngningar.
Often that work costs them money to perform; often they are impoverished in their efforts.
Jag uppmanar er att vakna upp, att genomföra de åtaganden som åligger ert ämbete och att ta ert ansvar.
I call on you to wake up, perform the duties of your office and take responsibility.
genomföra (også: förstå, inse, förverkliga)
Rådet förbereder nu ett beslut för att genomföra det.
The Council is now preparing a decision that will realise and implement this.
Det krävs nya satsningar för att genomföra de mål EU har satt upp.
New efforts are required to realise the EU goals outlined.
Det handlar om att återupprätta en rimlig balans mellan olika saker som vi kommer att behöva genomföra i praktiken.
This is about restoring a fair balance between aspects that we will have to realise in practice.
genomföra (også: komma till insikt om)
genomföra ett antal handlingsprogram i deltagande företag där man försöker realisera agendan i anslutning till demonstratorn.
Implement a number of policies in the participating companies that attempt to realize the agenda related to the demonstrator.
Och när jag får veta vilket administrativt maraton man måste genomföra för väl så ofta osäkra resultat.
I am also concerned to realize the huge administrative effort which has to be made in order to achieve a result which is often quite unpredictable.
Vi står på tröskeln till att genomföra det gemensamma strategiska politiska målet i form av att sjösätta EMU.
We stand on the threshold of realizing a shared strategic political goal in the form of launching EMU.
genomföra
Avgörande är om vi lyckas genomföra programmet i vederbörlig ordning.
The crucial thing is that the programme should be properly carried out.
Det ligger i allas intresse att genomföra den så smidigt som möjligt.
It is in everyone's interest for this to be carried out as smoothly as possible.
Det har inte heller antagits, att man skall genomföra analytiska kontrollprocedurer.
Nor has it been accepted that analytical control procedures must be carried out.
Det är också en milstolpe som innebär genomförandet av de principer som lagts fram i Romfördraget, som vi inte har lyckats genomföra tidigare och vars 50-årsdag vi kommer att fira nästa år.
It is also a milestone which implements the principles set out in the Treaty of Rome, which we have not managed to implement any sooner, and whose 50th anniversary we will be celebrating next year.
genomföra
Strategin måste utan dröjsmål träda i kraft och man måste sätta i gång att genomföra den på ett effektivt sätt.
The strategy must be put into effect without delay, and its implementation has to get under way in as effective a way as possible.
Ingen - inte heller parlamentet - kan bestämma när och var en medlemsstat skall genomföra vilket projekt.
Nobody, not even Parliament, can lay down the law to a Member State when it comes to when and where this or that project is to be put into effect.
Vi fattar bra beslut här, som länderna och deras grannar ska genomföra i samarbete medan de arbetar i gemensamma projekt.
We are making good decisions here, which countries and neighbours will put into effect in cooperation and while working on joint projects.

Eksempelsætninger "genomföra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishBorde vi inte genomföra denna process genom insatser på det kulturella området?
Should we not be implementing this process through work in the field of culture?
SwedishHon sa: "Ja, om dom sakrala nerverna är syresatta. är det möjligt att genomföra."
She said, "Yes, if the sacral nerve is being oxygenated, you conceivably could."
SwedishVi behöver få ett svar från kommissionären om hur vi avser att genomföra målen.
We need an answer from the Commissioner on how we intend to implement the goals.
SwedishDe ambitiösa planerna finns där, nu behöver vi bara genomföra dem lika ambitiöst.
The ambitious plans are in place; now we need ambitious implementation of them.
SwedishDet luxemburgska ordförandeskapet är fast beslutet att genomföra dessa slutsatser.
The Luxembourg Presidency is firmly committed to implementing these conclusions.
SwedishDet är möjligt att inrätta och genomföra demokratiska regimer i dessa regioner.
It is possible to establish and implement democratic regimes in these regions.
SwedishMånga premiärministrar deltog dock, och det är de som måste genomföra politiken.
However, many prime ministers attended and it is they who have to implement policy.
SwedishMedlemsstaterna kommer att genomföra reformer om de pressas av världsekonomin.
Member States will reform if they are exposed to pressure from the world economy.
SwedishVi har inte de institutionella ändringarna och jämvikterna för att genomföra det.
We do not have the institutional changes and the balances that can cater for that.
SwedishUnionen skall fastställa och genomföra en gemensam jordbruks - och fiskeripolitik.
The Union shall define and implement a common agriculture and fisheries policy.
SwedishVi måste dock genomföra denna omställning försiktigt och beakta konsekvenserna.
However, we must make this shift carefully and think of all the ramifications.
SwedishJag beklagar att vi missade chansen i Nice att genomföra den här fördragsändringen.
I regret that in Nice we missed the opportunity to implement this treaty change.
SwedishMen så är tyvärr inte fallet när det gäller att genomföra konkreta angelägenheter.
But I am afraid that is not so when it comes to implementing specific measures.
SwedishDärför är det nödvändigt att genomföra en strukturell förändring av omfattningen.
Therefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
SwedishÄventyret innehåller för många hot för att det skall genomföra det med lätt hjärta.
The adventure is fraught with too many threats to be undertaken light-heartedly.
SwedishMed andra ord visar det på vår beslutsamhet att genomföra detta mandat fullt ut.
In other words, that proves our determination to implement this mandate to the full.
SwedishDet kommer då att bli omöjligt att genomföra flera välbehövliga skyddsåtgärder.
It will then be impossible to implement many much-needed protection measures.
SwedishDe måste handla och ge oss resurser för att genomföra denna omskrutna politik.
They must act and give us the resources for implementing this much-vaunted policy.
SwedishFör det fjärde stöder jag ert förkastande av att bitvis genomföra konstitutionen.
Fourthly, I support your rejection of piecemeal implementation of the Constitution.
SwedishNär det är möjligt vill vi genomföra förbättringar som inte innebär lagstiftning.
Whenever possible, non-legislative improvements would be our preferred route.