Svensk-engelsk oversættelse af "grupp"

SV

"grupp" engelsk oversættelse

volume_up
grupp {fæl.køn}

SV grupp
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

grupp (også: sammanslutning, klunga, skock)
volume_up
group {substantiv}
Vår grupp stöder detta betänkande fullständigt, men som grupp kan vi inte instämma i allt.
Our group fully supports this report, but as a group we do not agree with everything.
Min grupp ser inget behov av någon grupp av vise män som ska fundera på EU:s framtid.
My Group sees no need for a group of wise people to ponder Europe's future.
Min grupp, den liberala gruppen, vill gärna återföra betänkandet till dess kärna.
My group, the Liberal Group, wants to see the report pruned to its essentials.
grupp (også: sällskap, fest, lag, patrull)
volume_up
party {substantiv}
Europeiska folkpartiets grupp kommer inte att rösta för denna resolution.
The European People's Party will not be voting in favour of this motion.
Jag ber någon i Europeiska socialdemokratiska partiets grupp klargöra detta.
May I ask someone from the Party of European Socialists to explain it?
Hume har ordet för Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
Mr Hume has the floor, on behalf of the Group of the Party of European Socialists.
volume_up
body {substantiv}
Romerna anser sig vara en åsidosatt grupp inom Europeiska unionen.
The Roma feel they are a neglected body within this European Union.
Min grupp anser att vi inte behöver inrätta något nytt självständigt organ inom EU.
My group does not believe that we should set up a separate new body in the European Union.
Jag hoppas att Europeiska kommissionen som grupp kommer att göra detsamma.
I hope that the European Commission will do the same, acting as a body.
grupp (også: klass, vinkeljärn, konsol, parantes)
volume_up
bracket {substantiv}
grupp (også: bukett, massa, samling, bunt)
volume_up
bunch {substantiv}
A bunch of gooks came through there.
I'm gonna take the first bunch myself.
Anarki betyder frånvaro av bestämmelser och skydd och möjligheten att vilken grupp människor som helst skulle kunna underteckna ett avtal.
Anarchy means the absence of rules and of protection and the possibility that any bunch of people could sign an agreement.
grupp (også: kategori, kurs, lektion, kvalitet)
volume_up
class {substantiv}
Min grupp tycker att man skall vända sig mot denna klassbestämda organisation.
My group believes that this class-determined type of organisation must be objected to.
Vår grupp består av tjugofem, och vi kan inte bara ge ett betyg till hela klassen.
We are a group of twenty-five and we cannot just give one mark for the whole of the class
Bäste föraren och hans radarkille i varje grupp har sitt namn på den.
The best driver and his RlO from each class has his name on it.
grupp (også: klump, klunga, skock, tramp)
volume_up
clump {substantiv}
grupp (også: samling, anhopning, klunga, knippa)
volume_up
cluster {substantiv}
En annan grupp utgörs av strukturomvandlingsprojekt, det vill säga globalisering av handel och kommunikation.
Another cluster would be one that revised basic social structures; namely, the globalisation of commerce and communication.
Det sker i kölvattnet av en grupp liknande mord som vissa människor rättfärdigar genom att hävda att de skyddar sig mot terrorism.
It comes in the wake of a cluster of similar murders, which some people are justifying in the name of protection from terrorism.
Men när du ser dem i grupp, är det din signal.
But when you see clusters of them, that's your signal.
Dessutom utsätts de för diskriminering både i värdsamhället och inom sin egen grupp.
What is more, they suffer from discrimination both in the host society and within their own community.
Jag vill försvara ett ändringsförslag som ingavs av min grupp om frågan om detta initiativs havsdimension.
I want to defend an amendment tabled by my group on the maritime aspect of this Community initiative.
Vad beträffar oss i denna grupp så finns det inte längre några inre gränser i gemenskapen.
As far as we in this group are concerned, there are no longer any internal barriers within the Community.
grupp (også: mängd)
volume_up
flight {substantiv} (group, bunge)
Som cypriotiska ledamöter av parlamentet – och i synnerhet ledamöter från vår parlamentariska grupp – har sagt strider dessa flygningar mot principerna om civil luftfart och internationell rätt.
In July, Azerbaijan began operating flights between its capital and Northern Cyprus, which is under Turkish military occupation.
Frågan vi egentligen måste ställa här skall inte riktas till kommissionen, utan till PPE-gruppen, vad gäller motivationen bakom frågan.
It strikes me as being clearly politically motivated, trying to undermine the work done on reform, trying to shoot this new bird down before it has taken flight.
grupp (også: knut, knop, rosett, problem)
volume_up
knot {substantiv}
grupp (også: hop)
volume_up
mob {substantiv} (group of people)
grupp (også: utrustning, band, tillbehör, redskap)
volume_up
outfit {substantiv}
Nämn mig i rapporten och jag slutar direkt och lämnar dig ensam här med denna skrangliga grupp.
You mention me in your fuckin ' orders, and I' ll resign so fast and Ieave you here to run this busted-up outfit by yourself.
grupp (også: sällskap, lag, skara, pluton)
volume_up
platoon {substantiv}
grupp (også: inkomst, fack, ficka, penningpung)
volume_up
pocket {substantiv}
Vad skall vi göra för den del av befolkningen, de svagaste grupperna, den vanliga medborgaren, som kommer i kontakt med euron först i det ögonblick de har den i fickan år 2002?
What do we intend to do for the other part of the population, the less fortunate groups, the ordinary citizens who will only encounter the euro once it is in their pockets in 2002?
grupp (også: sekt)
volume_up
sect {substantiv}
grupp (også: avsnitt, paragraf, stycke, del)
volume_up
section {substantiv}
Det är den ojämförligt största delen av min grupp absolut övertygade om.
Far and away the largest section of my group is absolutely convinced of this.
Vår grupp ser stora problem när det gäller marginalerna för utgiftskategori 4 i budgeten.
Our group sees immense problems with the margins in Section 4 of the budget.
Därför röstar jag och en stor del av min grupp emot.
Therefore I myself and a large section of my group will be voting against.
grupp (også: rotel, patrull, trupp)
volume_up
squad {substantiv}
Elias... you take your squad out.
Warren, jag behöver Tex och Junior från din grupp.
Warren, you stay in, but I'll need Tex and Junior from your squad.
grupp (også: avdelning, aggregat, apparat, lag)
volume_up
unit {substantiv}
Europeiska unionen är inte en sammanhängande enhet såsom en nation, en etnisk eller kanske en politisk grupp är.
The European Union is not a cohesive unit like a nation, an ethnic group, or maybe a political one.
Är kommissionen beredd att skapa en särskild enhet för romer eller etablera en avdelningsövergripande grupp för romer?
Is the European Commission prepared to create a Roma Unit or establish a Roma Inter-service Group?
I början av året - och detta är viktigt - inrättades en grupp som har till uppgift att se till att industriell och immateriell äganderätt respekteras.
At the start of this year - and this is important - a unit specialising in the enforcement of industrial and intellectual property rights was set up.
grupp
volume_up
bloc {substantiv} [foræld.]
Herr talman, ursäkta mig; men det finns faktiskt invändningar här hos min grupp att göra det en bloc.
Mr President, I am sorry, but our group objects to an en bloc vote.
På grund av de många enskilda förslagen - även från parlamentet - har de båda stora grupperna försökt att i ett blockförfarande lösa detta.
The great number of individual motions - including those from Parliament - has led the two major groups to attempt a solution by dealing with them en bloc.
Man förstår bättre varför Green i den socialistiska gruppens namn skyddar denna kommission, som allvarligt svikit sin uppgift och borde avgå gemensamt.
It goes some way towards explaining why Mrs Green, on behalf of the Socialist Group, should be protecting this Commission, which is guilty of serious dereliction of duty and ought to resign en bloc.

2. nedsættende

grupp (også: kår)
volume_up
brigade {substantiv}

Eksempelsætninger "grupp" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDetta är förmodligen den viktigaste delen i denna ändrade grupp av bestämmelser.
This is probably the most important element in this amended set of provisions.
SwedishEn grupp veteraner från det spanska inbördeskriget fanns på åhörarläktaren igår.
Some veterans from the Spanish Civil War were in the public gallery yesterday.
SwedishEn räddningstjänstmekanism från EU, en grupp om sex experter, är nu också i Chile.
An EU civil protection mechanism, a team of six experts, is also now in Chile.
Swedish2005 var jag ordförande för en liten grupp valobservatörer i samband med valet där.
In 2005 I was the chairman of a small observer mission for the elections there.
SwedishI ett försök att vinna tid har en särskild grupp inspektörer skickats till Polen.
In a bid to win time, a special team of inspectors has been sent to Poland.
SwedishFrån min grupp ser vi gärna att parlamentet skickar observatörer den 17 oktober.
We must demand that observers also be allowed to monitor this illegitimate referendum.
SwedishI vår grupp intar olika personer olika ståndpunkter i frågan, som oundvikligt är.
We look forward to a resolution being adopted by Parliament on 15 December.
SwedishMin grupp och jag befarar att det är just vad EU håller på att göra i fråga om Togo.
So why am I raising the subject of Togo and the situation there within this House?
SwedishMin grupp vill att Europeiska unionen hjälper Kambodja att bli en rättsstat.
We want the European Union to help Cambodia to become a constitutional state.
SwedishMin grupp stöder förslaget att avslå direktivet, om än av andra skäl än föredraganden.
It is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
SwedishVarje åtgärd som främjar ett företagsvänligt klimat har stöd från vår grupp.
This, however, is not enough to significantly improve the situation in this sphere.
SwedishDet visar bara att vår grupp inte har någon avsikt att förneka denna utveckling.
It is supposed to strive to achieve at least the aims enshrined in the Lisbon Strategy.
SwedishGenom att sammankoppla en grupp människor som är desperata att få kontakt med varandra.
By connecting a tribe of people who are desperate to be connected to each other.
SwedishDetta har också överenskommits med Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
We support Mrs Valenciano’ s position, which, in procedural terms, is absolutely right.
SwedishDet skulle ha kunnat ge " extra medkänsla " till en grupp som saknar det bittert.
That could have allowed us to inject a little'soul ' into a system sadly in need of it.
SwedishDet skulle ha kunnat ge "extra medkänsla" till en grupp som saknar det bittert.
That could have allowed us to inject a little 'soul' into a system sadly in need of it.
SwedishHan var anställd som kyrkoherde för en grupp i Stoke-on-Trent under ett antal år.
He was employed as a team rector in Stoke-on-Trent for a number of years.
SwedishJohannes Voggenhuber, som är med i min egen politiska grupp, var ledamot av konventet.
The rapporteur took great pains to support a new approach and to pursue it boldly.
SwedishDen grupp som står framför er i dag är beredd att anta de utmaningar som de står inför.
The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
SwedishVi kan emellertid rösta med vilken grupp som helst, bara vi instämmer i vad de föreslår.
However, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.