Svensk-engelsk oversættelse af "ha"


Mente du:
SV

"ha" engelsk oversættelse

SV ha
volume_up
[hade|har haft] {verbum}

ha (også: , lura, visa, dricka)
Alla skulle ha önskat att det skulle ha skett tidigare, men det inträffade.
Everybody would have liked that to have occurred earlier, but it did happen.
Unga människor vill ha pengar, men äldre människor vill också ha och måste ha pengar.
Young people want to have money, but old people also want to have and need to have money.
­– Det kan vara bra att ha en klinisk anknytning och ha vårdverkligheten nära.
It may be helpful to have a clinical relevance and stay close to the reality.
Jag vill uppmana kommissionen att ha detta i åtanke när den tittar på detta förslag.
I would urge the Commission to bear this in mind when looking at this proposal.
Vi förstår emellertid vad ni menar och kommer att ha det i åtanke i framtiden.
However we understand your general concern and will bear it in mind for the future.
Jag skulle uppmana kommissionen att ha detta i åtanke vid de kommande förhandlingarna.
I would urge the Commission to bear this in mind during the forthcoming negotiations.
Naturligtvis behöver vi också ha med oss medlemsländerna och komma överens om detta.
Naturally, we also need to carry the Member States with us and agree on this.
Jag kommer att ha med mig ett erbjudande som förbättrats sedan vi utformade det 2006.
I will carry with me an upgraded offer from the one that we made in 2006.
Jag skulle kunna fortsätta med vulgära uttryck om bryggerier och om att ha fester där.
I could carry on with vulgar expressions about breweries and organising parties in them.
Det tredje vi kan lära oss är att européer vill ha mer, och inte mindre, av EU.
The third lesson we can draw is that Europeans want more not less Europe.
Jag skulle vilja dra lärdomarna som redan borde ha dragits från CJS- och BSE-kriserna.
I should like to draw the lessons which we should already have drawn from the CJD and BSE crises.
Jag vill dock fästa er uppmärksamhet på vissa sanningar som vi bör ha i åtanke.
However, I should like to draw your attention to certain truths which we should take into account.
Jag vill att passagerarna även fortsättningsvis ska ha denna valmöjlighet.
I want passengers to be able to continue to enjoy this possibility of choice.
Varje ändringsförslag till koden måste ha stöd från alla medlemsstater.
Any amendments to the code must enjoy the support of all Member States.
De ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets invånare.
They should enjoy the same rights, benefits and advantages as nationals.
ha (også: känna, uppleva)
Vi ville ha en starkare och strängare substitutionsprincip, och det har vi fått.
We wanted a stronger and stricter substitution, and we have got it.
Då måste någon ha förväxlat kommunikation och kommers.
They must have got communications and commerce mixed up.
Utan EIB skulle ramprogrammet för forskning och konkurrenskraft inte ha fått en så bra start.
Without the EIB we would not have got the CIP off to such a good start.
I denna strategi kommer utbildningskomponenten att ha en mycket framträdande plats.
In this strategy, the educational component will hold a very important place.
Konsumenterna skulle däremot helst vilja ha gratis tillgång till de här produkterna.
Consumers, on the other hand, would prefer to get hold of these products for free.
I ett fritt EU måste alla ha frihet att ha sin egen övertygelse.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Att socialdemokraterna ville ha kvar detta är också bekymmersamt.
That the Socialists wanted to keep it that way is also a matter of concern.
Alltså det är därför som kommissionen helst skulle vilja ha kvar denna möjlighet.
The Commission would therefore like to keep this option open.
Vi måste ha ett långsiktigt perspektiv och ge akt på utmaningens enorma omfattning.
We must keep our eyes on the long term and the enormity of the challenge.
Vi vill ha mer pengar, och vi vill ha denna addition av den rättsliga grunden.
We should like more money, and we should like this addition to the legal basis.
Vi vill ha soffor, vi vill ha barer, vi vill ha lyxrestauranger, vi vill ha TV på tågen.
We would like there to be sofas, bars, high quality restaurants and televisions on trains.
Jag skulle vilja ha ett undersökningsutskott om dessa frågor lika mycket som ett skott i pannan!
I would like a committee of inquiry on these issues like a 'hole in the head '!
Kommer vi att delta i sådana aktioner efter att ha röstat ja till denna ståndpunkt?
Are we going to take part in these demonstrations after voting on this position?
Livsmedelssäkerheten måste ha absolut prioritet i alla diskussioner om djurfoder.
Food safety must take absolute priority over feedingstuffs in all our discussions.
Vi hävdar att även väst är skyldigt till att ha lämnat utrymme åt våldet.
We maintain that the west also has a responsibility for letting violence take hold.
Sen måste du ha den där läderdräkten som jag köpte till din födelsedag.
Second, wear that leather outfit we got you for your birthday.
tror jag vi ska ha på oss helt andra kläder... och vara helt andra personer...
I think we should wear completely different clothes... and be completely different people.
Jag menar, den är fast i det här läget, så jag måste ha en femcentimetersklack.
It's just stuck in this position, so I have to wear a two-inch heel.
Folket ska inte ha några illusioner om att det nu kommer att ske politiska förändringar som gynnar dem.
The people should not entertain any illusions that there will be a change of policy for their benefit.
I am not going to entertain a debate on this.
Det är betydligt mer underhållande att ha kommissionsledamot Michel här i kammaren.
It is far more entertaining to have Commissioner Michel here in this House.
Fartyg måste ha en besättning med nödvändiga praktiska och teoretiska kunskaper.
Vessels must be crewed by seafarers who possess the necessary theoretical and practical knowledge.
Verkstäderna behöver ha den utrustning som krävs för att bedöma en motors funktion när den är igång.
The garages need to possess the equipment required to assess the functioning of an engine while it is running.
Staden måste därför ha en särskild moralisk auktoritet i folkgemenskapen - härom råder det inte några tvivel.
Clearly, therefore, this city must possess a special moral authority within the international community.
ha (også: avyttra, lura, bedra, )
För alla de som gärna vill sälja sina produkter vill ha en fri varuhandel.
Everyone who wants to sell a product wants free trade in goods.
Då kan de tryggt fortsätta att sälja till oss utan att ha ett damoklessvärd hängande över sig.
They can then safely continue to sell to us without having a sword of Damocles hanging over them.
Allt de vill ha är möjlighet att sälja.
All they want is the opportunity to sell.

Synonymer (svensk) for "ha":

ha

Eksempelsætninger "ha" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI enlighet med arbetsordningen skulle ordet nu därför ha gått till Andrew Brons.
Pursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
SwedishVi vill ha denna oberoende granskning, eftersom det också kan skapa större insyn.
We want this independent review, since this can also generate more transparency.
Swedish… för att ha försvarat asylrätten och solidaritet med flyktingar från Saharawi.
…  for the defence of the right to asylum and solidarity with Saharawi refugees.
SwedishDe kommer då att kunna vara beredda eftersom de kommer att ha framtidsutsikter.
They certainly could be ready by then if this prospect were set before them now.
SwedishDet är uppenbart att medlemsstaterna inte vill ha en gemensam invandringspolitik.
It is very clear that the Member States do not want a common immigration policy.
SwedishVill vi dessutom ha regeringar som respekterar stabilitets- och tillväxtpakten?
Moreover, do we want governments that comply with the Stability and Growth Pact?
SwedishDet borde även vara möjligt för enskilda medlemsländer att ha strängare regler.
It should also be possible for individual Member States to impose tighter rules.
SwedishVi håller med Gunnar Hökmark om att vi även måste ha förtroende för marknaden.
We believe it is important, as Mr Hökmark said, that we also rely on the market.
SwedishVi måste säga klart och tydligt att vi inte vill ha det här antimissilsystemet.
What we must do is to say clearly that we do not want this anti-missile system.
SwedishVilken typ av EU vill ni ha?
I am going to ask you, President Sarkozy: what kind of European Union do you want?
Swedishom vi vill ha säkra livsmedel eftersom EU endast bör producera säkra livsmedel,
if we want safe food, because only safe foods can and should be European foods;
SwedishDetta ska ha utförts senast 2010 för landområden och senast 2012 för havsområden.
That should be done by 2010 for terrestrial areas and by 2012 for marine areas.
SwedishFör det första måste vi ha mycket mer gränsöverskridande samarbete mellan länder.
First of all, there must be much more cross-border cooperation between countries.
SwedishEn annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
SwedishVi socialdemokrater vill ha en balanserad politik och inte en nyliberal politik.
We Social Democrats want to see a balanced, rather than a neo-liberal, policy.
SwedishMänniskor kommer att ha ögonen på Europeiska unionen de närmaste två veckorna.
People will be watching the European Union very closely over the next two weeks.
Swedish… för att ha försvarat asylrätten och solidaritet med flyktingar från Saharawi.
… for the defence of the right to asylum and solidarity with Saharawi refugees.
SwedishSå vill jag personligen ha det. Det är nationernas rättighet och ledarnas uppgift.
Personally, I want that, it is a right for nations and it is a duty for leaders.
SwedishDe vill inte ha orättvis konkurrens från konkurrenter i andra delar av världen.
They do not want unfair competition from competitors in other parts of the world.
SwedishVill vi verkligen ha ett skydd mot rasdiskriminering i hela Europeiska unionen?
Do we really want race discrimination protection throughout the European Union?