Svensk-engelsk oversættelse af "handlingskraft"

SV

"handlingskraft" engelsk oversættelse

SV handlingskraft
volume_up
{fælleskøn}

handlingskraft (også: driv, kraft, energi, ork)
volume_up
energy {substantiv}
Jag anser att en viss mån handlingskraft, att en viss mån engagemang, är passande här.
I think that some energy, some engagement is really appropriate here.
Avslutningsvis är det viktigt med substantiella framsteg för att visa på vilja och handlingskraft i förhandlingsarbetet.
Finally, substantial progress is important if energy and will are to be demonstrated in the negotiations.
Tack för det ni utfört och för er handlingskraft.
Thank you for your activity and for your energy.
handlingskraft (også: initiativ, företagsamhet, initiativkraft)
volume_up
initiative {substantiv}
Vi måste skapa förhållanden som uppmuntrar till initiativrikedom och handlingskraft.
We must create conditions which encourage self-starting and independent initiative.
Låt oss göra det med visioner och handlingskraft, med insatser och mod.
Let us do so with vision and drive, with initiative and courage.
Just från en grön / röd koalitionsregering hade man här kunnat förvänta sig handlingskraft i stället för obstruktion.
Of all governments, we might have expected a green/ red coalition to have taken the initiative here, rather than prove obstructive.
handlingskraft
volume_up
ability to take action [gls.]
Nu måste EU visa handlingskraft, precis som herr Swoboda efterlyser.
The EU must now demonstrate an ability to take action, precisely as called for by Mr Swoboda.
Kommer den att ha en konkret och betydelsefull funktion, eller är det huvudsakligen ett sätt för EU-institutionerna att visa handlingskraft?
Will it have a practical and significant job to do, or will it mainly be a way for the EU institutions to demonstrate their ability to take action?
handlingskraft (også: kampanj, attack, slag, driv)
volume_up
drive {substantiv}
Man skall visa handlingskraft och inte göra undantag för nötboskap som betar i bergen.
A bit of drive needs to be shown, and no exceptions should be made in the case of cattle which graze in the mountains.
Låt oss göra det med visioner och handlingskraft, med insatser och mod.
Let us do so with vision and drive, with initiative and courage.
Nu är tid för politiskt ledarskap och handlingskraft.
Now is the time for political leadership and drive.
handlingskraft
volume_up
decision-making capacity {substantiv}
handlingskraft (også: makt, bemyndigande, möjliggörande)
volume_up
empowerment {substantiv}

Synonymer (svensk) for "handlingskraft":

handlingskraft
Swedish

Eksempelsætninger "handlingskraft" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishOm man inte har det, så är dess handlingskraft, herr kommissionär, mycket begränsad.
If it has not done so, then your power to act is very limited, Commissioner.
SwedishJag skäms över Europas brist på handlingskraft i fråga om Mellanöstern.
I am ashamed of the lack of European resolve in the area of the Middle East.
SwedishDet som vi diskuterar här, är en del av Europeiska unionens framtida handlingskraft.
What we are talking about here is the future capacity of the European Union.
SwedishRådets inställning till fisket efter skarpsill tyder på dålig handlingskraft.
The attitude of the Council in respect of fishing for sprat shows scant determination.
SwedishDe institutionella reformerna är självskrivna, eftersom vi vill tillvarata vår handlingskraft.
There is clearly a need for institutional reform if we want to remain effective.
SwedishKonstitutionen kommer att öka unionens överskådlighet, effektivitet och handlingskraft.
The Constitution will improve the transparency, effectiveness and efficiency of the Union.
SwedishDet är ju av största vikt att man med stor handlingskraft tar itu med arbetslösheten i Europa.
Energetic measures to tackle unemployment in Europe are after all a major priority.
SwedishGenom omröstningen om detta betänkande fattar vi också beslut som rör vår egen handlingskraft.
When we vote on this report we will also be deciding our own ability to act.
SwedishSkall man kunna undvika detta, krävs det nu verkligen politisk handlingskraft.
If delays are to be avoided, what is now really required is the ability to take political action.
SwedishDen ger handlingskraft år medborgarnas Europa, en stadga för medborgarnas grundläggande rättigheter.
It is the embodiment of the citizen's Europe, this Charter of Fundamental Rights.
SwedishMan skulle önska sig en likadan handlingskraft även på andra områden.
One would wish for the same promptness of action in other areas too.
SwedishÄven diktaturer är stolta när de kan visa handlingskraft.
Even dictatorships are proud when they are able to demonstrate the capacity to act.
SwedishMen låt oss ta oss an frågan med handlingskraft. Det finns det all anledning till ur folkhälsosynpunkt.
We should tackle this problem energetically - not least for reasons of public health.
SwedishJag måste ännu en gång kraftigt uppmana kommissionen att visa handlingskraft och ståndaktighet.
I must once again demand that the Commission shows itself capable of acting and standing firm.
SwedishMot den dystra bakgrunden begär jag att både kommissionen och rådet visar handlingskraft.
Against this depressing background, I ask that both Commission and Council show their ability to act.
SwedishSkall man kunna undvika detta, krävs det nu verkligen politisk handlingskraft.
It is only to be hoped that the Commission has this.
SwedishEn stor del av dessa problem kan lösas om rådet visar handlingskraft.
A large proportion of these problems can be solved if the Council demonstrates a capacity for action.
SwedishNu är det, herr kommissionsledamot, tid att agera, och vi är vana vid handlingskraft från er sida.
Now, Commissioner, is the time for action, and action is what we are used to getting from you.
SwedishLåt oss inte ta ifrån medlemsstaterna deras handlingskraft när det gäller utbildning och kultur!
We must not rob the Member States of their power of action in the field of training and culture.
SwedishEn mycket bra exempel på ministerrådets handlingskraft.
This is an excellent example of decisive action on the part of the Council of Ministers.