Svensk-engelsk oversættelse af "i högre grad"

SV

"i högre grad" engelsk oversættelse

SV i högre grad
volume_up
{adverbium}

i högre grad (også: i större utsträckning)
Vi måste i högre grad samordna vår ekonomiska politik.
We must ensure that we coordinate our economic policies to a greater extent.
Dessa måste i högre grad integreras i framtida beslut som påverkar djurhållning.
These must be integrated to a greater extent into future decisions concerning livestock farming.
Jordbrukspolitiken kommer i högre grad att bli en sak mellan medborgarna och jordbrukarna.
To a greater extent, agricultural policy will become a matter for our citizens and farmers.

Lignende oversættelser "i högre grad" på engelsk

I substantiv
English
i præposition
högre adjektiv
grad substantiv

Eksempelsætninger "i högre grad" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi måste i högre grad utnyttja dessa möjligheter till kommunikation med medborgarna.
We must make more use of these facilities for communication with the citizens.
SwedishVi måste nu hjälpa resten av dem att i högre grad kunna utnyttja både Cotonou och.
In actual fact, their use of the Everything But Armsinitiative is confined to 2.6 %.
SwedishMiljöföroreningar har effekter på hälsan, och det måste vi i högre grad ta med i bilden.
Pollution has repercussions for health, and we must focus more closely on this.
SwedishPå denna grundval skall vi i högre grad mäta resultat i stället för input.
On this basis, we should to a greater degree be measuring results instead of input.
SwedishMen lägre räntor är i högre grad en reaktion på låg tillväxt än ett tecken på framgång.
But lower interest rates are more a response to poor growth than a sign of success.
SwedishDet är också viktigt att i högre grad inkludera Ryssland i den transatlantiska dialogen.
It is also important to increasingly include Russia in the transatlantic dialogue.
SwedishVi måste kanske i högre grad insistera på att våra medlemsstater bidrar till detta.
Perhaps we should put more pressure on our Member States to get involved.
SwedishI högre grad än exempelvis i Europa är i Afrika framför allt unga flickor i farozonen.
More than in Europe, it is young girls who are especially at risk in Africa.
SwedishArbetstagarna måste i högre grad informeras om behovet av fortbildning.
Workers must be made more greatly aware of the need for ongoing further training.
SwedishEU måste också i högre grad än någonsin vara berett att stödja sin granne och allierade.
More than ever, the EU must also remain alert in support of its neighbour and ally.
SwedishEuropeiska unionen måste nu i högre grad än någonsin tidigare leva upp till sina åtaganden.
More than ever the European Union has to live up to the commitments it has made.
SwedishDetta måste erkännas i högre grad och gäller inte bara för Europas gränsregioner.
This needs to be more widely recognized, and does not only apply to Europe's border regions.
SwedishVårt stöd gäller under vissa förutsättningar, i högre grad än de senaste fem åren.
Our support is conditional, more so than during the last five years.
SwedishBrottsbekämpning måste eftersträvas i högre grad och de medborgerliga friheterna måste stärkas.
Law enforcement needs to be better targeted and civil liberties need an upgrade.
SwedishEnligt min uppfattning är det dags att äntligen uppmärksamma dessa förhållanden i högre grad.
I believe it is time that more attention was finally paid to this state of affairs.
SwedishJag håller med och för min del insisterar jag på att i högre grad representera medborgarna.
I agree, and I for one insist on being more representative of the citizens.
SwedishI allmänhet hamnar större bolag i högre grad än mindre bolag i ett urval.
In general, larger companies are selected more often than smaller ones.
SwedishNär det gäller skattesystemet anser vi att det i högre grad bör gynna sysselsättningen.
We consider that tax regulations must be more favourable to employment.
SwedishJag anser att man kanske i högre grad hade kunnat beakta deras argument.
I feel that perhaps more consideration could have been given to the arguments they made.
SwedishDäremot är betänkandet kritiskt mot landets myndigheter, i högre grad än förra året.
On the one hand, it is critical of the authorities in Macedonia, and more so than last year.