Svensk-engelsk oversættelse af "idka"

SV

"idka" engelsk oversættelse

SV idka
volume_up
{verbum}

idka

Synonymer (svensk) for "idka":

idka

Eksempelsætninger "idka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishKommissionen bör även idka nära samarbete med den permanenta skogskommittén.
The Commission must also work in close cooperation with the Standing Forestry Committee.
SwedishI samband med frågor om jordbruks- och livsmedelssäkerhet får man inte idka kohandel.
There is no question of horsetrading when it comes to matters of agriculture and food safety.
SwedishPå detta sätt kan vi dra fram de medhjälpande makorna ur mörkret och idka praktisk demokrati.
This is how we will bring working spouses out of invisibility and make democracy work.
SwedishVem skulle kunna tänka sig att idka handel utifrån mänskliga produkter?
How could anyone ever imagine trading in human products?
SwedishDet lönar sig alltså för den som vill idka handel i sådana områden att anställa folk som talar de lokala språken.
It is therefore beneficial for anyone who wants to do business in such areas to employ people who speak the local languages.
SwedishMan kan naturligtvis även idka regionalstöd över skattepolitik, men nu ingår inte detta i gemenskapens regionalpolitik.
Of course, tax policy can be one of the tools of regional development, but it is not part of Community regional policy.
SwedishFör Storbritannien kommer Lissabonfördraget att minska våra möjligheter att kontrollera handeln och idka handel med vem vi vill.
For the United Kingdom, Lisbon will decrease our powers to control trade and exercise trade with whomsoever we will.
SwedishOch framför allt: du kan starta ett företag, sälja produkter eller idka handel på en marknad med över 500 miljoner människor inom EU.
And you can start a company, sell your products and do business in a market of 500 million people across the EU.
SwedishDen höga representanten, vice ordföranden och kommissionsledamoten för utveckling kommer att idka ett väldigt nära samarbete på detta område.
The High Representative Vice-President and the Commissioner for Development will work extremely closely together on this.
SwedishDen affärsverksamhet som många medlemsstater fortsätter att idka i Burma måste fås att överensstämma med EU:s engagemang för de mänskliga rättigheterna.
The businesses that many Member States are continuing to maintain in Burma must be brought into line with the EU's human rights commitments.
SwedishEn annan viktig aspekt är att avtalet tillåter rederierna att idka affärsverksamhet och grunda egna bolag, dotterbolag och agenturer.
Another important thing is that the agreement enables shipping companies to engage in business activity and establish their own companies, subsidiaries and representative offices.
SwedishJag vill påpeka att frihet är en av EU:s grundläggande mål: Friheten att resa, friheten att idka handel och friheten att arbeta.
(GA) Madam President, I wish to point out that freedom is one of the fundamental purposes of the European Community: freedom to travel, freedom to trade and freedom to work.
SwedishVi vänder oss mot vissa av bestämmelserna, till exempel de som erkänner rätten för de slavdrivare som påstår sig finna arbete för sjöfolk att verka och idka handel.
We have reservations about some of its provisions, such as those which recognise the right to exist and trade of the slave shops which allegedly find work for seafarers.
SwedishVissa länders sätt att idka unilateralism i EU:s interna ärenden visar att vi ännu befinner oss ljusår från en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i krissituationer.
The way certain countries go in for unilateralism in EU internal affairs shows we are still light years away from a common foreign and security policy in crisis situations.
SwedishVissa länders sätt att idka unilateralism i EU: s interna ärenden visar att vi ännu befinner oss ljusår från en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i krissituationer.
The way certain countries go in for unilateralism in EU internal affairs shows we are still light years away from a common foreign and security policy in crisis situations.
SwedishDet skulle göra det möjligt för ett bolag eller ett företag, som följer de regler som gäller i det land där det är verksamt, att ha en passersedel för att idka handel över hela Europeiska unionen.
It was supposed to have made it possible for a firm or a company complying with its own home rules to have a passport to trade anywhere across the European Union.
SwedishDet är enligt min mening inte en ideal lösning inom telekommunikationen, för då slår vi hål på två aktiviteter, som man globalt måste idka parallellt för att vara globalt konkurrenskraftig.
I do not regard this as an ideal solution for telecommunications, since we would be dividing up two activities which need to be operated globally in order to be globally competitive.
SwedishI nuläget tvingas man idka återhållsamhet, i bjärt kontrast till de praktiska åtgärder som vidtas i andra länder i Europa för att klara krisen och som syftar till ekonomisk återhämtning.
At the moment, it is forced to exercise restraint, which is in stark contrast to the practical actions adopted in other European countries for managing the crisis, based on economic recovery.