Svensk-engelsk oversættelse af "infallsvinkel"

SV

"infallsvinkel" engelsk oversættelse

SV

infallsvinkel {fælleskøn}

volume_up
1. generel
infallsvinkel
infallsvinkel
Remember, angle of incidence equals angle of reflectives.
2. luftfart
infallsvinkel

Eksempelsætninger "infallsvinkel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHennes betänkande är väldisponerat men enligt mig ur en felaktig infallsvinkel.
Her report is cleverly formulated, but is in my opinion based on an erroneous point of view.
SwedishJag tror att denna nyskapande infallsvinkel kommer att bli ett exempel för andra att följa.
I believe that this innovative approach will provide an example for others to follow.
SwedishDetta är naturligtvis en helt orimlig infallsvinkel på problemen.
What we have here is, of course, an entirely unreasonable approach to the problems.
SwedishNi valde en litet annorlunda infallsvinkel men vi har under tiden sett två årsskiften.
You opted for a somewhat different approach, but we have clocked up another two years since then.
SwedishJag vill först och främst understryka betänkandets nyskapande infallsvinkel.
Firstly, I would like to highlight its innovative approach.
SwedishVärdet ligger i dess infallsvinkel på nivån, kvaliteten på tjänsterna som erbjuds medborgarna.
Its value lies in its effect on the standard and quality of the services provided to citizens.
SwedishÄndå motiverar en aldrig så bra infallsvinkel i detta yttrande inga direkta åtgärder.
However, even an approach as good as the one in this communication does not necessarily lead to direct action.
SwedishTyvärr saknas denna infallsvinkel även i de övriga programmen.
And, unfortunately, other programmes lack the cultural angle.
SwedishJust denna fråga tas upp i Monterrey – att en lämplig infallsvinkel måste antas av båda sidorna.
Monterrey addresses this very issue: the fact that an appropriate approach must be adopted by both sides.
SwedishJag vill trots detta uttrycka min uppskattning till föredraganden för hans infallsvinkel och goda samarbete.
It is probably chock-full of dangerous chemicals and insecticides and presumably rotten inside.
SwedishDen första fråga jag ställer är alltså denna, vad skall dessa eventuella skillnader i infallsvinkel tjäna till?
So, the first question I would put to you is this: why this possible difference in approach?
SwedishLäxan som man lär sig av det, är att utvecklingen inte bara skall ha en teknisk infallsvinkel.
We could, for example, learn the following lesson: development does not only have to have a technical aspect.
SwedishJag ser denna infallsvinkel som intressant och värd att följa upp i diskussionen om detta ämne.
I find this approach interesting and worth pursuing in future discussions on the subject of language learning.
SwedishVår infallsvinkel har varit öppenhet och insyn och vi har slutat med att öronmärka specifika projekt.
Our approach has been one of openness and transparency and we have stopped earmarking specific projects.
SwedishDet är ett nytt förslag, med en annan infallsvinkel.
It is a different one, a different approach to the subject.
SwedishDe är alla en del av en tydligt integrerad infallsvinkel.
They are all parts of a clearly integrated approach.
SwedishJag har en väldigt konstig bakgrund, attityd och infallsvinkel till den verkliga världen för jag är en besvärjare.
I have a very peculiar background, attitude and approach to the real world because I am a conjurer.
SwedishEn samordnad infallsvinkel skulle utan tvekan kunna bidra till att förbättra situationen i medlemsstaterna och över hela Europa.
Europe was able, as it has been before, to rely on stable trading relations with Russia.
SwedishJag vill trots detta uttrycka min uppskattning till föredraganden för hans infallsvinkel och goda samarbete.
Nevertheless, I should like to express my appreciation to the rapporteur for his approach and good cooperation.
SwedishDenna infallsvinkel måste dock analyseras ordentligt.
However, this angle has to be properly assessed.