Svensk-engelsk oversættelse af "jaga"

SV

"jaga" engelsk oversættelse

SV jaga
volume_up
[jagade|har jagat] {verbum}

Europa behöver inte bli något annat eller jaga efter andra modeller.
Europe does not have to become anything else or chase after other models.
Kommer ni att jaga de övriga 23 medlemsstaterna?
Will you chase up the other 23 Member States?
Vill vi jaga kaninen eller faktiskt fånga den?
Do we want to chase the rabbit or actually catch it?
Om folk i någon av våra medlemsstater vill jaga, kan de fortsätta att jaga.
If people in any of our Member States wish to hunt, they can still continue to hunt.
Kommer man verkligen att jaga efter romerna utmed de italienska gatorna?
Are they really going to hunt Roma down in Italian streets?
Vi måste jaga rätt på piraterna, vi måste fånga dem, annars kommer det inte att fungera.
We have to hunt down the pirates, we have to catch them, otherwise it will not work.
Vi måste fortsätta att jaga dem så länge det behövs och begränsa dem så långt det bara är möjligt.
We must pursue those people to the ends of the earth and restrict them as much as possible.
Vi måste jaga de skyldiga inom detta område.
We have to pursue the culprits in this area.
This time I shall pursue him myself.
Vi måste givetvis försvara de personliga rättigheterna, men vi ska inte jaga upp människor.
Of course we must defend personal rights, but without preying on people's fears.
Om vi ytterligare belastar den med socialpolitik kommer vi alltmer att jaga bort arbetstillfällen från Europa.
If we require it to bear the additional burden of the social policy, we will be hounding more and more jobs out of Europe.
Med fasta nät är det per definition omöjligt att ge sig ut för att jaga bytet, och genom att använda denna metod varar fiskesäsongen verkligen i 50-60 dagar.
Fixed nets, by their very definition, make it impossible to go in search of prey: using this system, the fishing season effectively lasts from 50 to 60 days.
jaga (også: skynda, ila, smulta)
Där jag växte upp, lärde man sig att skjuta för att jaga mat
Where I grew up, you learned how to shoot to hunt food.

Synonymer (svensk) for "jaga":

jaga

Eksempelsætninger "jaga" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishPatrice och Patee ger sig ut så gott som dagligen för att jaga där de bor.
Patrice and Patee set out most days to go out hunting in the forest around their homes.
SwedishAtt bränna ner läger, jaga människor längs gatorna är oacceptabelt!
Burning down camps, chasing people through the streets - this is unacceptable!
SwedishMen den kommer definitivt att lyckas med att jaga bort förvaltare från London.
But it will certainly succeed in driving managers away from London.
SwedishDå kan institutionerna blomstra och samtidigt jaga bort nya extremister och diktatorer.
This way they can flourish, and at the same time drive out new extremists and dictators.
Swedishskulle jag aldrig jaga ett våp som inte kan dricka konjak utan att spilla.
a little goose that can't even drink a cognac without spilling it.
SwedishMorgan talade alldeles nyss om för oss att vi inte får börja jaga spöken.
Mrs Morgan told us a moment ago that we do not want witch-hunts.
SwedishEurodac är inte ett system som är avsett för att bestraffa, eller för att jaga bort människor.
Eurodac is not a tool to be used for repression, to drive out refugees.
SwedishAtt jaga är en gammal sed.
on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Mr President, hunting is an old-established custom.
SwedishJaga kan försäkra henne om att vår inställning inte styrs av något motiv för att använda underleverantörer.
Can I assure her that our attitude is not guided by any motivation to farm out.
SwedishDe indonesiska demokratiska krafterna har lyckats jaga iväg diktatorn Suharto.
Madam President, the democratic forces in Indonesia have managed to oust the dictator Suharto.
SwedishVi måste vägra att jaga efter att hela samhället skall förvandlas fullt ut till en handelsvara.
We must resist the onward rush towards treating everything in society as saleable commodities.
SwedishOrdförandeskapet kommer att främja system för att jaga bort invandrarna och införa strängare asylvillkor.
It will promote mechanisms for deporting immigrants and strict asylum laws.
SwedishGideon, jaga ner den jäveln mot mig, så tag jag över därifrån.
Gideon, you and the boys bring that bitch right down on my head, and I'll take it from there.
SwedishPPE kommer inte att jaga efter några naiva rosendrömmar.
As the European People' s Party, we will not be pursuing any pipe dreams.
SwedishPPE kommer inte att jaga efter några naiva rosendrömmar.
As the European People's Party, we will not be pursuing any pipe dreams.
SwedishTyp, "Jag tänker inte jaga den där killens antilop.
You can't be bearing grudges, like, "I'm not chasing that guy's antelope.
SwedishVi måste akta oss för att jaga den amerikanska ekonomiska modellen.
We have to beware of chasing the American economic model.
SwedishMed några skruvar runt halsen kommer byborna jaga henne.
Pop some bolts on her neck and the villagers'll be chasing her.
SwedishDet handlar inte om att jaga efter nya potentiella ledare, utan om att utgöra ett i grunden nytt parlament.
They were not protesting against either Turkey or enlargement, but explicitly against liberalism.
SwedishDet handlar inte om att jaga efter nya potentiella ledare, utan om att utgöra ett i grunden nytt parlament.
It is not a matter of chasing after new supposed leaders, but of being a thoroughly new Parliament.