Svensk-engelsk oversættelse af "lanserades av"

SV

"lanserades av" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "lanserades av" i kontekst.

Lignende oversættelser "lanserades av" på engelsk

av adverbium
English
av præposition

Eksempelsætninger "lanserades av" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishSlutligen vill jag nämna det initiativ som lanserades av Europaparlamentet.
Finally, I must mention the initiative launched by the European Parliament: in Malta.
SwedishDet befintliga system som förslaget grundas på skapades och lanserades av parlamentet 1996.
The existing system, on which the proposal is based, was created and launched by Parliament in 1996.
SwedishFaktiskt förbättrar den gemensamma ståndpunkten, i många avseenden, de idéer som lanserades av parlamentet vid första behandlingen.
In many ways, the common position improves on the ideas thrown in the ring by Parliament at first reading.
SwedishVi måste återvända till de ursprungliga idéer och begrepp som lanserades av EU:s grundare, som var kristdemokrater.
We need to return to the original ideas and concepts of the founding fathers of the European Union, who were Christian democrats.
SwedishKommissionen har uttalat starkt stöd för denna radikalt nya metod som först lanserades av Världsbanken och Internationella valutafonden.
The Commission has expressed its strong support for this radically new approach initiated by the World Bank and the IMF.
SwedishMen under valkampanjen kunde vi för första gången se hur en ny typ av styrelseskick lanserades i detta grannland till Rumänien.
However, we saw for the first time that during the election campaign in this country neighbouring Romania, a new concept of governance was promoted.
SwedishAllt detta ligger i linje med målen i Lissabonstrategin som lanserades av EU-institutionerna vid början av det nya millenniet.
All of this is fully in keeping with the goals set out in the Lisbon strategy launched by the European institutions at the dawn of the new millennium.
SwedishVi måste visa solidaritet och stöd genom att använda alla tillgängliga metoder, t.ex. programmet ”Stoppa tuberkulosen” som lanserades av Världshälsoorganisationen (WHO).
We must show solidarity and support using every method available the 'Stop Tuberculosis' programme launched by the World Health Organisation (WHO).
SwedishDet är skälet till att vi tar upp en idé som lanserades av Jacques Delors, nämligen tanken på att inrätta ett ekonomiskt och socialt säkerhetsråd inom ramen för Förenta nationerna.
That is why we are taking up an idea put forward by Jacques Delors, in this case that of an economic and social security council within the United Nations.
SwedishInitiativet Den intelligenta bilen som lanserades 2006 är ett av huvudprojekten i e2010, som är kommissionens strategiska ram för informationssamhället fram till 2010.
Launched in 2006, the "Intelligent Car” initiative is a main project in the e2010, which represents the strategic framework of the Commission for the Information Society until 2010.
SwedishEU:s handlingsplan från 2005 om bästa praxis, standarder och förfaranden som lanserades av rådet innehåller en mycket ambitiös samling åtgärder för att bekämpa människohandeln.
The 2005 EU action plan on best practices, standards and procedures launched by the Council contains a very ambitious array of measures to fight trafficking in human beings.
SwedishSystemet lanserades 1985 på initiativ av Melina Mercouri, och städerna utsågs från början genom en mellanstatlig process.
Of course, the formula has developed over time: the scheme was launched in 1985 on the initiative of Melina Mercouri, and cities were originally designated by means of an inter-governmental process.
SwedishJag skulle vilja påminna er om att detta band symboliserar det ”globala uppropet mot fattigdom”, som lanserades av Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva i Porto Alegre i januari 2005.
I would like to remind you that this band symbolises the ‘Global Call to Action against Poverty’ which was launched by the President of Brazil, Mr da Silva, in Porto Alegre, in January 2005.
SwedishJag skulle vilja påminna er om att detta band symboliserar det ” globala uppropet mot fattigdom ”, som lanserades av Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva i Porto Alegre i januari 2005.
I would like to remind you that this band symbolises the ‘ Global Call to Action against Poverty ’ which was launched by the President of Brazil, Mr da Silva, in Porto Alegre, in January 2005.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • lanserades av

Tag et kig på den dansk-engelske ordbog af bab.la.