Svensk-engelsk oversættelse af "lansering av"

SV

"lansering av" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "lansering av" i kontekst.

Lignende oversættelser "lansering av" på engelsk

lansering substantiv
av adverbium
English
av præposition

Eksempelsætninger "lansering av" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVad det i själva verket handlar om här är ju att tillåta lansering av nya fibrer på EU-marknaden.
After all, what we are concerned with here is allowing novel fibres to be placed on the market in the European Union.
SwedishDet här initiativet tas som sagt i rätt tid, eftersom vi förbereder en lansering av nya sjuårsprogram.
Mr President, once again, this is a very timely initiative, as we are preparing for the launch of new seven-year programmes.
SwedishJag tror ni missade en möjlighet med er lansering av kondomer... ni kallade dem "Mates".
(Laughter) (Applause) CA: I was actually also curious why -- I think you missed an opportunity with your condoms launch. ~~~ You called it Mates.
SwedishFör två veckor sedan deltog jag i kommissionsledamot Meglena Kunevas lansering av en hjälptelefonlinje för besvikna konsumenter under fotbolls-EM 2008.
Two weeks ago, I attended the launch by Commissioner Kuneva of a helpline for disappointed consumers during Euro 2008.
SwedishÄndringsförslag 3 handlar om att producenten fastställer priser - återförsäljningspriset - i vissa fall, som vid lansering av produkten.
Amendment No 3 refers to the setting of prices by the producer - the resale price - in certain cases, such as the launch of the product.
SwedishVi har båda - parlamentet och ordförandeskapet - en förpliktelse gentemot Europa och mot våra väljare att samarbeta för en framgångsrik lansering av bägge projekten.
Both of us - Parliament and presidency - have a duty to Europe and to our electors to work together in cooperating for a successful launch of both projects.
SwedishYtterligare ett villkor för en fullständig lansering av systemet är avsevärda framsteg när det gäller användningen av larmnumret 112, som kommissionsledamoten helt riktigt har påpekat.
A further prerequisite for the full roll-out of the system is substantial progress towards the use of the emergency number 112, as the Commissioner has correctly pointed out.
SwedishTill sist skulle ett ianspråktagande av Europeiska invsteringsbanken (EIB) och en lansering av ett europeiskt lån kunna bidra till att främja investeringar som skapar arbetstillfällen.
Lastly, we should call on the services of the EIB and this, with the launch of a European loan, could form useful contributions to promoting investment that generates employment.
SwedishFör det andra, också vad gäller kvaliteten, hoppas jag att ni kommer att trycka på kommissionen litet för att snabba upp dess förberedelse för och lansering av en ny strategi om hälsa och säkerhet.
Second, also in relation to quality, I hope you will apply some pressure to the Commission to speed up its preparation and launching of a new strategy on health and safety.
SwedishAtt harmonisera de nationella lagarna avseende tillverkning, lansering och marknadsföring av tobaksprodukter på högsta möjliga hälsoskyddsnivå är däremot någonting vi kan och måste göra.
Harmonising the national laws concerning the manufacture, presentation and sale of smoking products at the highest possible level of health protection is something that we can and must do.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • lansering av

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.