SV lura
volume_up
[lurade|har lurat] {verbum}

2. andre

Låt oss inte lura människor att tro att det inte kommer att krävas några ansträngningar.
Let us not delude people into thinking they will not need to make any sacrifices.
Vi får inte lura oss själva att tro att vi ska nå omedelbar framgång.
We should not delude ourselves into thinking we shall achieve immediate success.
Men vi får inte lura oss själva att tro att vi befinner oss där vi måste vara.
However, we should not delude ourselves that we are where we need to be.
Vi får inte lura oss själva när det gäller Lissabonfördraget.
We must not fool ourselves with regard to the Treaty of Lisbon.
Beträffande miljön: Man bör inte lura sig själv.
As regards the environment, we should not fool ourselves.
Låt oss inte lura oss själva, låt oss inte använda retorik.
Let us not fool ourselves, let us not use rhetoric.
Metoden att tillsätta vatten i livsmedel för att lura konsumenterna är föraktlig.
The practice of adding water to food in order to cheat the consumer is despicable.
På det viset skulle man åtminstone inte längre kunna lura samhället och dess medborgare.
In this way, at least, it would no longer be possible to cheat society and its citizens.
Now you're trying to cheat me!
I framtiden kommer det inte längre att gå att lura EU:s medborgare med lockpriser.
In future, it will no longer be possible to con European citizens with tempting offers.
Ni är initiativtagare till ett skamligt försök att lura irländarna att rösta för detta Lissabonfördrag i den kommande folkomröstningen.
You are the author of a disgraceful attempt to con the Irish into voting for this Lisbon Treaty in their forthcoming referendum.
Så att han kan lura folket i Förenade kungariket på den folkomröstning som han lovade dem, eftersom han vet att han inte kan vinna den.
So that he can con the people of the United Kingdom out of the referendum he promised them because he knows he cannot win it.
Vissa i västvärlden försöker förråda Hizbullah, men vi låter inte lura oss av det.”
The manner in which some in the West seek to betray Hezbollah does not deceive us’.
Vi ska dock inte lura oss själva. Det är inte en europeisk strategi för Afrika eller vice versa.
Let us not deceive ourselves; it is not a European strategy for Africa, or vice versa.
Därför får vi inte lura oss själva i det här sammanhanget.
We should not therefore deceive ourselves about this.
Detta är helt klart en vilseledande metod som är avsedd att lura konsumenterna.
It is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.
Oärliga aktörer utnyttjar ofta skillnaderna mellan de rättsliga systemen inom EU för att lura människor.
Dishonest entities often exploit the differences between the legal systems within the European Union to defraud people.
Nu får vi till råga på allt veta att staden Strasbourg kanske har använt beslutet för att utnyttja sitt monopol för att lura Europas folk.
Now we learn on top of all that the City of Strasbourg may well have been using the decision to exploit its monopoly to defraud the people of Europe.
lura (også: ha, , visa, dricka)
Ni har fortfarande 24 minuter på er att lura eller luras på första april.
You still have the opportunity, for 24 more minutes, to play an April Fool's trick or have one played on you.
Men turerna kring den turkiska kandidaturen kan inte lura någon.
No one is fooled by the recantations surrounding Turkey's candidacy.
Dessa goda avsikter kan lura människor, särskilt när förslaget till ramdirektiv nu tycks ha övergetts.
These good intentions may fool people, especially when the draft framework directive now seems to have been abandoned.
Låt oss inte lura oss själva, detta är en bra budget.
Let us not kid ourselves, this is a good budget.
   Mr President, let us not kid ourselves.
Jag vill fråga vem den kinesiska regeringen tror att den kan lura.
I would like to ask who the Chinese government are trying to kid.
Så kan du nästan lura dig själv till att tro att du äter Doritos.
And you can almost trick yourself into thinking you're eating Doritos.
Vi borde inte försöka lura Turkiet att ansluta sig till EU.
We should not try to trick Turkey into joining the EU.
De kommer inte att lura de växande skaror som är emot att ett Bryssel-EU utvecklas.
They will not trick those who, in increasingly large numbers, reject the development of the Europe of Brussels.
lura (også: dra vid näsan)
volume_up
to work [worked|worked] {vb.} [am.eng.]
Bland dem som kommer att försöka ta betalt för tjänster " på grund av euron" och bland dem som kommer att försöka lura utsatta människor... finns det utan tvivel mycket att göra.
There will undoubtedly be a great deal of work to do with those who will try to bill for 'euro-related' services and those who will try to exploit more vulnerable groups of people.
Bland dem som kommer att försöka ta betalt för tjänster " på grund av euron " och bland dem som kommer att försöka lura utsatta människor... finns det utan tvivel mycket att göra.
There will undoubtedly be a great deal of work to do with those who will try to bill for 'euro-related'services and those who will try to exploit more vulnerable groups of people.
Lura oss inte att le med den framtida mätaren som gör det möjligt att kontrollera att det inte förekommer något bedrägeri, medan man i vissa länder kommer att arbeta 45 timmar och 65 i andra.
Do not make us laugh with the tachograph of the future which will make it possible to verify that there has been no fraud, when people will work 45 hours in some countries and 65 hours in others.
lura (også: bedra, narra)
lura
volume_up
to clip [clipped|clipped] {vb.} [am.eng.] [slang]
lura (også: locka)
lura (også: narra)
lura
lura (også: bedra, dupera, luras)
Detta kan stärka den legitimitet han på falska grunder skaffat sig för att lura människor som är i stort behov av medicinsk hjälp.
This could give him further spurious legitimacy to dupe those in need of serious medical care.
Karelen har drabbats av den chockterapi som inte minst västeuropeiska ekonomer med sina dåliga råd har lyckats lura Ryssland att ägna sig åt.
Karelia has been affected by the shock therapy which Russia has been successfully duped into applying, not least by Western European economists with their bad advice.
lura (også: finta)
lura (også: narra)
lura
volume_up
to have on {vb.} [am.eng.]
Ni har fortfarande 24 minuter på er att lura eller luras på första april.
You still have the opportunity, for 24 more minutes, to play an April Fool's trick or have one played on you.
Dessa goda avsikter kan lura människor, särskilt när förslaget till ramdirektiv nu tycks ha övergetts.
These good intentions may fool people, especially when the draft framework directive now seems to have been abandoned.
Vi måste dock komma ihåg att vi inte får lura till oss kompetens och kunnande på bekostnad av länder utanför EU.
I believe that, in five years’ time, when Erasmus Mundus is well and truly under way, that figure will have decreased.
Den stora federalistiska strategin är i gång för att lura folken!
The great federalist strategy is under way, to hoodwink the peoples!
, när de faktiskt försöker att lura allmänheten att tro att detta är något som är sunt rent ekologiskt.
when in actual fact they are trying to hoodwink the public into believing that this is something that is ecologically sound.
lura (også: håna, skämta, narra)
lura (også: locka, uppmuntra, förleda)
Annars kan det som ska vara konsumentinformation snabbt vilseleda konsumenter eller till och med lura dem.
However, it must contain objective, reliable and relevant details, otherwise what is supposed to be consumer information will rapidly lead consumers astray or even result in them being deceived.
lura (også: locka)
I framtiden går det inte längre att lura medborgarna med lockpriser i annonseringen.
It will no longer be possible in future to lure citizens with false bait advertising.
Vi bör emellertid inte låta problemet med en åldrande befolkning lura in oss i en ny europeisk skuldkris.
However, we should not allow the ageing population problem to lure us into a new European debt crisis.
Vi måste dock komma ihåg att vi inte får lura till oss kompetens och kunnande på bekostnad av länder utanför EU.
We have to remember, however, that skills and know-how should not be lured here at the expense of third countries.
Med tanke på detta är försöket att stärka den lagstiftning som rör vapenexport ett sätt att håna och lura folket.
From this point of view, the effort to enforce regulations regarding arms export is an attempt to mock and deceive the people.
lura
lura (også: falskspela)
lura (også: svindla, bedra, bedraga)
volume_up
to screw {vb.} [hverd.]
lura (også: ha, avyttra, bedra, )
Nu går det inte längre att lura på konsumenterna genmanipulerade livsmedel.
At long last, consumers will no longer be able to be sold genetically manipulated food under false pretences.
Detta försöker man sedan lura på oss inom ramen för Lissabonstrategin genom att säga att vi inte längre kan eller måste väga in tillväxtintensiva faktorer i förfarandet från och med nu.
This is then sold to us under the Lisbon banner by saying that we no longer can or must take anything growth-intensive into account in the procedure from now on.
lura
lura (også: skoja med)
lura (også: svindla, bedra, lura folk)
På 1800 talet, blev det en verb, och det betydde att lura eller förlöjliga eller att göra narr av någon.
In the 18th century, it became a verb, and it meant to swindle or ridicule or to make fun of someone.
Vi ger stöd till dem som säger att ett godkännande av räkenskaperna bara är parlamentariskt trams, att det inte betyder någonting och att vi kan fortsätta att lura folk.
We are backing up those who say that approving the accounts is just parliamentary chit-chat, that it does not mean anything and that we can carry on swindling people.
lura (også: omfatta, ta in, förstå, dupera)
Låt oss emellertid vara vaksamma och inte lura oss själva.
Let us take care, however, and not deceive ourselves.
Tyvärr fortsätter fiffiga skojare att hitta nya sätt att lura pengar av intet ont anande konsumenter.
Unfortunately, ingenious tricksters keep finding ways to take money off unsuspecting consumers.
Det är bara att titta närmare här så att ni inte går på det som lobbyisterna försöker lura i er i korridorerna.
You only have to take a closer look at it in order not to swallow what the lobbyists in the corridors are trying to delude you into believing.

3. "misled, misled"

volume_up
to mislead [misled|misled] {vb.} (lead astray)
Man skall inte lura konsumenten genom att kalla vad som helst för "choklad".
We must not mislead the consumer by giving the name 'chocolate' to just anything.
Genom att klassificera dessa ledningar tillsammans med arsenik kan man lura folk att tro att de är farliga.
By classifying these pipes in the same way as arsenic, you could mislead people into thinking that they are dangerous.
Detta är helt klart en vilseledande metod som är avsedd att lura konsumenterna.
It is a clearly misleading practice designed to defraud the consumer.

4. hverdags

lura (også: förbrylla)

Eksempelsætninger "lura" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet går inte att lura sig själv när det gäller Lissabonstrategins betydelse.
There can be no self-delusion as to the importance of the Lisbon strategy.
SwedishVissa i västvärlden försöker förråda Hizbullah, men vi låter inte lura oss av det. ”
There is no longer any reason to sustain that division, for that division is implausible.
SwedishVi lät lura oss av människor som byggde förmögenheter på bedrägerier.
We allowed ourselves to be deluded by people who built fortunes on deceit.
SwedishDet är att lura EU:s medborgare och vi kräver likhet inför lagen.
This amounts to cheating Europe’s citizens, and we demand equality before the law.
SwedishAtt då endast använda angivelsen "färsk fruktjuice" skulle vara att lura konsumenten.
Just marking it as 'fresh fruit juice' would be deceiving consumers.
SwedishAtt lura till sig uttalanden under våld eller genom bestickning är en vardagsföreteelse.
Obtaining statements by force or through bribery is an everyday event.
SwedishMen vem kan klandra staden Strasbourg för att försöka lura Europaparlamentet?
Then again, who can blame the City of Strasbourg for trying it on with the European Parliament?
SwedishDet är att lura EU: s medborgare och vi kräver likhet inför lagen.
This amounts to cheating Europe ’ s citizens, and we demand equality before the law.
SwedishAtt då endast använda angivelsen " färsk fruktjuice " skulle vara att lura konsumenten.
Just marking it as 'fresh fruit juice ' would be deceiving consumers.
SwedishDet ser ut som vi skulle vara det...... men vi kan lura oss själva.
Well, it Iooks Iike we might be...... but we could be glowing in the dark for a while.
SwedishBorde vi envisas och lura på ovilliga utvecklingsländer denna agenda?
Should we persist and foist an agenda on unwilling developing countries?
SwedishAlltså inte lura några konsumenter, nej, se till att det hur som helst händer något gott.
So this is not deceiving consumers, but ensuring that at least something positive is done.
SwedishDetta är mycket oroande och stagflationen tycks lura runt hörnet.
This is very worrying, and stagflation also seems to be around the corner.
SwedishMen turerna kring den turkiska kandidaturen kan inte lura någon.
No one is fooled by the recantations surrounding Turkey's candidacy.
SwedishMen vi får inte lura oss själva. Institutioner och instrument kommer inte att ge resultat av egen kraft.
But, let us make no mistake: institutions and instruments will not deliver on their own.
SwedishVi ska inte lura oss själva.
It now falls to us to reconcile ambition and feasibility.
SwedishVi får inte lura oss själva: Det handlar om järnvägens överlevnad.
Make no mistake: this is about the survival of the railways.
SwedishNu går det inte längre att lura på konsumenterna genmanipulerade livsmedel.
At long last, consumers will no longer be able to be sold genetically manipulated food under false pretences.
SwedishRådet måste göra beslutsprocessen tillgänglig för allmänheten och sluta lura medborgarna.
The Council must make the decision-making process accessible to the public and stop deceiving the citizens.
SwedishEn liknande skojare försökte lura på mig det på Payne Whitney.
Similar hustlers tried to fob it off on me at Payne Whitney.