SV möjlighet
volume_up
{fælleskøn}

möjlighet (også: tillfälle, chans)
volume_up
opportunity {substantiv}
Om det inte finns någon möjlighet till debatt finns det ingen möjlighet att ställa frågor.
Where there is no opportunity to debate, there is no opportunity to put questions.
Lissabonstrategin ger oss möjlighet att fokusera på dessa viktiga områden.
The Lisbon Strategy is an opportunity for us to focus on these important areas.
Det ger medlemsstaterna möjlighet att verka uteslutande i relevanta flodområden.
It gives Member States the opportunity to operate solely in relevant river basins.
Men det finns en tredje möjlighet, en lockande, spännande och skrämmande möjlighet.
But there's a third possibility, an enticing, intriguing and frightening possibility.
Mänskligheten måste noggrant undersöka denna möjlighet till energiförbrukning.
Mankind needs to explore this possibility for energy production thoroughly.
I utskottets behandling nämndes överhuvudtaget inte denna möjlighet.
This possibility was not mentioned at all in the Committee's discussion.
möjlighet
volume_up
possible {substantiv}
Det kommer att blir upp till 10 minuter med möjlighet att begära ordet.
There will be up to 10 minutes of catch-the-eye possible for such occasions.
I morgon finns det emellertid en möjlighet att begära att omröstningen skjuts upp.
However, tomorrow, it will be possible to request that it be postponed.
Det är därför något mer tillförlitligt och det finns möjlighet till kommunikation.
As a result, it is slightly more reliable and communication is possible.
möjlighet
volume_up
alternative {substantiv}
Tills det finns ett trovärdigt alternativ är detta den enda möjlighet som återstår för oss.
Until there is a credible alternative, that is the only option remaining to us.
Taiwan har därför ingen annan möjlighet än att be Världshälsoorganisationen om hjälp.
For this reason the Taiwanese have no alternative but to ask the World Health Organisation for help.
Denna plan erbjuder en möjlighet och får inte sättas på spel på grund av falsk eller bristfällig information.
The only alternative to the plan is the ongoing and entrenched division of the island.
volume_up
facility {substantiv}
För dessa länder skulle denna möjlighet behöva kvarstå tills att de har gått med i EMU.
So the facility should certainly continue until these countries join the EMU.
Jag ställde vid detta tillfälle en fråga: Gäller denna möjlighet även för andra ledamöter?
I asked a question at that time: is this facility open to other members?
Det ger dem också möjlighet att trygga de gynnsamma resultaten av konkurrenspolitiken.
It also provides the facility to safeguard the beneficial results of competition policy.
möjlighet (også: utsikt, förväntning, tanke, förhoppning)
volume_up
prospect {substantiv}
Och det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
Denna möjlighet skulle ge ny kraft åt den regionala integrationsprocessen.
This prospect should give new impetus to strengthening the regional integration process.
Därför måste Turkiet få en trovärdig möjlighet att ansluta sig.
For that reason, Turkey must be given a credible prospect of accession.
möjlighet (også: stycke, vana, råd, sätt)
volume_up
way {substantiv}
Det fanns en annan möjlighet och den irländska regeringen valde att inte utnyttja den.
There was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
Så vi har en god möjlighet att debattera detta och att finna den bästa vägen framåt.
So there is a good opportunity for us to debate and find the best way forward.
Detta skulle ske genom ytterligare en verksamhet som vi har möjlighet att åta oss.
This would be by way of an additional activity that is within our powers to undertake.
möjlighet (også: effekt, befogenhet, egenskap, utrymme)
volume_up
capacity {substantiv}
Den representerar bättre varje medborgares verkliga möjlighet att bidra.
It is a better reflection of each citizen's actual capacity to contribute.
Detta skulle allvarligt undergräva kommissionens möjlighet att tillämpa denna åtgärd.
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
Den representerar bättre varje medborgares verkliga möjlighet att bidra.
It is a better reflection of each citizen' s actual capacity to contribute.
möjlighet (også: utsikt, tillfälle, chans, slump)
volume_up
chance {substantiv}
Det gav medborgarna en möjlighet att komma med sina allvarliga problem och bekymmer.
It gave a chance to the citizens to come with their serious problems and concerns.
Finns det här en extra möjlighet till hjälp åt näringslivet eller till information.
Is there a chance here of extra aid to industry or for information purposes?
Syftet med resolutionen är att ge Irak möjlighet till en fredlig avrustning.
The whole point of this resolution is to give Iraq a chance to disarm peaceably.
möjlighet (også: eventualitet)
volume_up
contingency {substantiv}
Skulle ministern kunna kommentera WTO:s artikel 20, där en sådan möjlighet tillåts, det vill säga ett förbud när bevarandet av uttömningsbara ”naturresurser” hotas?
Could the Minister please comment on Article 20 of the WTO which allows for such a contingency, that is, a ban where conservation of exhaustible 'natural resources' are threatened?
möjlighet (også: eventualitet)
volume_up
eventuality {substantiv}
Den enda vinnaren vid en sådan möjlighet skulle vara Mahmoud Ahmadinejad.
The only winner in such an eventuality would be Mr Ahmadinejad.
Kontrollorganets befogenheter bör inte leda till att denna möjlighet minskar.
The remit of the agency should not lead to a curtailment of this eventuality.
Has consideration been given to this eventuality too?
möjlighet
volume_up
probability {substantiv}
Det finns en möjlighet att Malta har fossila bränslereserver under havsbotten.
There is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Trots mycken polemik och trots att några av kommissionsledamöterna sannolikt saknar erfarenhet, anser jag att EU-kommissionen ska få möjlighet att ta itu med de frågor som blir aktuella.
I think that, despite much controversy and the probability that some of the Commissioners lack experience, we should enable the European Commission to get to grips with issues which arise.
möjlighet (også: chans)
volume_up
shot {substantiv} [hverd.] (chance)
Jag måste säga att Kerr mycket sällan missar en möjlighet att angripa den brittiska regeringen.
I have to say that Mr Kerr very rarely misses an opportunity to take a pot shot at the British Government.
möjlighet
volume_up
contigent {substantiv}

Eksempelsætninger "möjlighet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag anser att man genom kompromissförslaget har möjlighet att möta dessa krav.
I believe that the compromise proposal is capable of meeting these requirements.
SwedishVi vill ha en möjlighet till omfördelning från den första till den andra pelaren.
We would like to see the option of a transfer from the first to the second pillar.
SwedishDe har flygit i det förflutna, men utan möjlighet att lagra energi, utan batterier.
They have flown in the past, but without saving capabilities, without batteries.
SwedishEuropeiska kommissionen måste nu få möjlighet att göra sitt arbete helt oberoende.
The European Commission must now be able to do its work in complete independence.
SwedishDet är hopp och tillförsikt som ger oss möjlighet att ta itu med reformuppgiften.
It is hope and confidence that give us the ability to take on the case for reform.
SwedishDohakonferensen om några veckor bör ge oss möjlighet att börja gå framåt igen.
The Doha Conference in a few weeks should enable it to start moving forward again.
SwedishDet är däremot helt fel att så mycket ska bero på patientens möjlighet att betala.
However, it is clearly wrong that a lot will depend on a patient's ability to pay.
SwedishI det framtida EU måste både stora och små stater ha en möjlighet att kunna påverka.
Both large and small States must be able to exercise influence in the future EU.
SwedishVi kommer sedan att ha möjlighet att utvärdera och övervaka vad medlemsstaterna gör.
Then we will be in a position to evaluate and monitor what the Member States do.
SwedishNi kanske också har möjlighet att uttrycka era uppfattningar i detta förfarande.
Perhaps you also have possibilities to express your views in this procedure.
SwedishKommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
SwedishOm jag får möjlighet vill jag ge ett exempel: min blogg har nu censurerats ...
I shall give one example, Mr President, if I may: my blog is now censored ...
SwedishAllt vi har är möjlighet att tillkännage vad vi vill genom våra initiativbetänkanden.
All we have is the ability to make known what we want in own-initiative reports.
SwedishEuropeiska unionen har ringa möjlighet att direkt påverka sysselsättningen.
The European Union is little able to tackle the question of employment directly.
SwedishBarnen bör åtminstone ges samma möjlighet som vi hade att knyta an till sina mödrar.
With this in mind, I would like to call for equal opportunities for children too.
SwedishDetta kommer sedan att ge plenum möjlighet att ägna mer tid åt viktigare frågor.
This will then enable plenary to spend more time on more important matters.
SwedishJag beklagar att jag inte har möjlighet att ta upp de här frågorna i kväll.
This assignment with this title was given to me by the Conference of Presidents.
SwedishHar vi möjlighet att svara på näringens behov och att detta sker i rätt tid?
Are we in a position to respond to the needs of the industry and respond in time?
SwedishRådet har ingen information i sådana frågor och har ingen möjlighet att svara.
The Council has no information on such matters and is not in a position to respond.
SwedishDessa civila måste ges möjlighet att fly så att armén kan avsluta sin offensiv.
These civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.