Svensk-engelsk oversættelse af "massiv"

SV

"massiv" engelsk oversættelse

SV massiv
volume_up
{adjektiv}

massiv (også: kraftig)
Vi har en massiv nedgång när det gäller turismen, just från USA och Kanada.
We are seeing a massive slump in tourism, specifically from the USA and Canada.
För det första: En massiv introduktion av informationsteknik.
First, the introduction of information technology on a massive scale.
Ett vanligt svart hål tros vara sluttillståndet i en riktigt massiv stjärnas livscykel.
An ordinary black hole is thought to be the end state of a really massive star's life.
massiv (også: enig, fast, gedigen, hel)
volume_up
solid {adj.}
Att begrava omfattande arealer under massiv betong räknar inte jag som det bästa sättet att skydda marken.
Burying vast acreages under solid concrete is not my idea of the best way to protect soil.
Tre månader efter det gjorde jag min första modevisning för Alexander McQueen på ett par handsnidade träben gjorda av massiv ask.
Three months after that, I did my first runway show for Alexander McQueen on a pair of hand-carved wooden legs made from solid ash.
Och om vi ser på pachycephalosauriden, Pachycephalosauriden har en massiv kupol och dess små kullar på bakhuvudet resorberade också.
And if we look at Pachycephalosaurus, Pachycephalosaurus has a solid dome and its little bumps on the back of its head were also resorbing.

Synonymer (svensk) for "massiv":

massiv

Eksempelsætninger "massiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag vill dock ändå säga att populationen sjönk förra gången man hade massiv jakt.
I would nonetheless point out that the population declined the last time there was a huge hunt.
SwedishDessa kan aktiveras när det blir en massiv tillströmning av människor som inte kan återvända.
This can be activated when there is a mass influx of people who are unable to return.
SwedishLyckligtvis lever människor längre, men detta innebär också en massiv utmaning för vårt sociala system.
At the same time, we have to ensure that Europe’ s economy becomes more competitive.
SwedishFör att detta skall skapa arbetstillfällen måste minskningen vara massiv, snabb och allmän.
In order for this to create jobs, this reduction must be on a large scale, rapid and generalized.
SwedishMycket riktigt, herr talman, hungersnöd, hungersnöd i massiv skala som krigsvapen i Sudan.
Indeed, famine and death from starvation on a huge scale are being used as weapons of war in Sudan.
SwedishFör det andra måste vi förbereda oss för en massiv flyktingström i riktning mot EU-länderna.
Secondly, we need to prepare for a possible mass exodus of refugees toward European Union countries.
SwedishFör att kunna tillämpa mekanismen krävs att rådet fattar ett beslut om att massiv tillströmning föreligger.
The mechanism is triggered by a Council decision stating that the mass influx exists.
SwedishVarje annat förfarande skulle innebära en massiv brist på demokrati.
Any other procedure would mean a huge democratic deficit.
SwedishVi fick stöd av 254 parlamentsledamöter från 25 olika länder, vilket var en massiv uppslutning.
We were supported by 254 Members of Parliament from 25 different Member States, which was huge support.
SwedishGenom att göra detta kringgick den utgången av denna omröstning, som var resultatet av en massiv protest.
In so doing, it side-stepped the outcome of this vote, which was the result of a mass protest.
SwedishJust när det gäller bananer bedriver USA nu en massiv nedmontering av WTO.
Mr President, it is with bananas of all things that the USA is currently making huge efforts to dismantle the WTO.
SwedishEnligt kommissionen skulle en sådan risk enbart kunna motverkas genom en massiv utrotning av vinfält.
In the Commission's view, the only way of pre-empting such a situation was the mass destruction of vines.
SwedishUnionen står i själva verket inför en massiv attack från insidan och ett lika farligt hot från utsidan.
The Union is faced, in fact, with a major attack from within and just as dangerous a threat from outside.
Swedish· För det andra måste det ske en massiv återbeskogning.
· secondly, there must be mass reforestation;
SwedishNog skulle väl detta räknas som en massiv tillströmning.
Surely this would qualify as a mass influx.
SwedishDet är en massiv brist i dokumentet.
This represents an enormous shortcoming in the communication.
SwedishOperationens genomslagskraft berodde inte minst på att man fick massiv hjälp från andra sidan gränsen.
The strength of these criminal elements lies not least in the powerful support which they receive from across the border.
SwedishDet är kanske för att antalet flyktingar ökar eller kanske för att vi har en massiv anhopning vid Europas gränser?
Is it perhaps because the rate of refugees is increasing or perhaps because we have a deluge on the European borders?
SwedishOm utvidgningen är kopplad till att vi faktiskt får ytterligare massiv lastbilstrafik på våra vägar, då kommer det att bli motstånd mot den.
If enlargement means having a lot more heavy lorries on our roads, there will be opposition.
SwedishMen de måste ha hjälp, snabb och massiv hjälp.