Svensk-engelsk oversættelse af "misstänker"

SV

"misstänker" engelsk oversættelse

volume_up
misstanke {fæl.køn}

SV misstänker
volume_up
{gerundium}

misstänker
De beslut som fattas enhälligt skattas ofta inte särskilt högt, då man misstänker att alla inte har varit uppmärksamma.
People often look askance at unanimous decisions, suspecting a degree of inattention.

Synonymer (svensk) for "misstänka":

misstänka
Swedish
misstanke

Eksempelsætninger "misstänker" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHar detta hänt, vilket jag misstänker, är det etiskt sett bland det förkastligaste.
If it has been going on, which I doubt, it is an absolutely reprehensible matter.
SwedishVetenskapsmän misstänker i allmänhet vissa organiska klorföreningar som PCB.
In general, scientists are suspicious of organochlorine compounds such as PCBs.
SwedishDrabbas inte av panik om du misstänker att någon har hackat sig in på ditt konto.
If you think somebody may have hacked into your account, try not to worry.
SwedishMan misstänker rasistiska motiv, och det görs fortsatta utredningar i denna riktning.
A racist motive is suspected and further inquiries are being made in that direction.
SwedishJag misstänker, att Pirk efter förra gången helt har tappat lusten att erövra oss.
My guess is that after the last time, Pirk won't try to TAKE the station.
SwedishJag misstänker att uttrycket inte står för samma sak i Frankrike och Tyskland.
I fear that term does not cover the same situation in France and Germany.
SwedishJag misstänker att många av er skänkte någonting till människorna på Haiti tidigare i år.
And there is something else I believe in the back of your mind you also know.
SwedishJag misstänker att detta öde kan drabba även Europa, om vi inte går framåt.
I believe that Europe too could fall backwards unless it moves forwards.
SwedishJag misstänker att det här är ett brott mot det interinstitutionella avtalet.
It would be nice if we took back our opinion, Mr Evans, and held it for a further six months.
SwedishNågondera part i tvisten misstänker alltid den andra för partiskhet.
One of the parties in the dispute always suspects the other of being biased.
SwedishÄven postverket letar upp bomben när man misstänker att en sådan finns.
The post office, for example, looks out for a bomb, if one is suspected.
SwedishJag misstänker att vi kommer att råka ut för en mängd problem om vi fortsätter som nu.
I think we are going to end up in a whole load of difficulties if we carry on as we are doing.
SwedishFriska djur, djur man misstänker eller som har förändrats kommer att testas även i fortsättningen.
Healthy, conspicuous and changed animals will continue to be tested.
SwedishJag misstänker att det avgörande inte är att man avlägsnar vissa strukturella och kulturella hinder.
I believe that the crucial issue goes beyond the removal of structural and cultural obstacles.
SwedishDet som varit fel här är ju att man griper sådana man misstänker för terrorism eller andra brott.
What was wrong here, of course, was the detention of those suspected of terrorism or other crimes.
SwedishJag misstänker att unga människor inte väljer jordbruk som yrke.
I feel young people will not take up farming as a profession.
SwedishGör jag rätt som nu misstänker att kommissionen har ändrat uppfattning om sin egen behörighet?
Am I correct in thinking that the European Commission has now changed its views on its own competences?
SwedishVilka åtgärder kan en arbetsgivare vidta som misstänker att så är fallet?
Should the employer even harbour any suspicions that such is the case, what action should the employer then take?
SwedishJag tillhör dem som man minst misstänker för att vara positiva till sammanträdesperioder utan fredagar.
Madam President, I am one of those who were most opposed to doing away with the Friday sitting.
SwedishBygger vi inte gasledningar som kanske inte får någon gas, som man misstänker att fallet är med Nord Stream?
Are we not building gas pipelines that could potentially have no gas, as is suspected with Nord Stream?