Svensk-engelsk oversættelse af "motstånd"

SV

"motstånd" engelsk oversættelse

SV motstånd
volume_up
{neutrum}

motstånd (også: opposition, stridighet)
volume_up
opposition {substantiv}
De iranska myndigheterna känner väl till vårt motstånd till dödsstraffet.
The Iranian authorities are well aware of our opposition to the death penalty.
Mitt motstånd mot att återinföra lagringsavgift grundas på tre faktorer.
My opposition to reinstating the storage levy scheme is based on three factors.
Ligger ett massivt motstånd mot samfinansiering i sektorns intresse på lång sikt?
Is massive opposition to cofinancing in the interests of the sector in the long term?
volume_up
resistance {substantiv}
Det kommer att finnas motstånd, men motståndet finns för att det finns förändring.
There will be resistance, but there is resistance because there is change.
Om ockupationen fortsätter kommer regeringen inte att utesluta våldsamt motstånd.
If occupation continues, the government will not exclude violent resistance.
Jag vet att det finns ett stort motstånd, men motståndet finns där just för att övervinnas.
I know that there is major resistance, but then resistance exists in order to be overcome.
Vi har också talat för den när vi har stött på motstånd hemma.
We have also advocated it whenever we encountered antagonism at home.
Om Europeiska unionen behandlar sin små medlemsstater på det sättet kommer det att väcka allt mer avsky och motstånd.
If the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
volume_up
drag {substantiv}
Hur kan vi få dem, trots deras stora motstånd, att träda in i 2000-talet med alla dess problem?
How do we drag them kicking and screaming into the 21st century with all its problems?
motstånd (også: avslag, hinder, bakslag, avvisande)
volume_up
rebuff {substantiv}
motstånd
volume_up
resistor {substantiv}
motstånd (også: motgång)
volume_up
pushback {substantiv}

Synonymer (svensk) for "motstånd":

motstånd

Eksempelsætninger "motstånd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFrågan har diskuterats tidigare men mötts med hårt motstånd från amerikanerna.
This has been discussed earlier but was resisted very strongly by the Americans.
SwedishHerr Coelho, denna stärkta roll stöter emellertid på starkt motstånd från rådet.
However, Mr Coelho, this enhanced role is being challenged strongly by the Council.
SwedishSå om du ger till endast den ena eller andra sidan kommer du att mötas av motstånd.
So if you give just to one side or the other, you'll have tension or friction.
SwedishDe kommer att göra motstånd och kommer inte att låta denna politik genomföras.
They will resist and they will not allow the implementation of this policy.
SwedishOm vi i stället förvärrar deras läge kommer de bara att göra ännu större motstånd.
Alternatively, make their situation worse and they will simply dig in more.
SwedishAvsaknaden av en gränslinje föder osäkerhet, och osäkerhet föder motstånd.
This lack of a boundary breeds uncertainty, and uncertainty breeds rejection.
SwedishDet förslaget stötte dock på massivt motstånd från vissa medlemsstater.
However, this proposal instead met with heavy protest from certain Member States.
SwedishDet finns ett brett motstånd mot idén om ett schablonbelopp som ska gälla i hela EU.
The idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed.
SwedishJust på dessa områden drabbas de små och medelstora företagen särskilt av hinder och motstånd.
It is in these particular areas that SMEs come up against hurdles and obstacles.
SwedishDet är en myt att man, som den ryska makten tror, ska kunna krossa allt motstånd i Tjetjenien.
Both the Commissioner and the President-in-Office of the Council have said as much.
SwedishDe kommer att göra motstånd och kommer inte att låta denna politik genomföras.
Poverty and injustice are fertile breeding grounds for terrorism.
SwedishDenna idé mötte, som ni kan föreställa er, ett bestämt motstånd från vissa länder.
This idea was firmly opposed by some countries, as you suspected.
SwedishVi håller på att övervinna rådets motstånd mot att arbeta tillsammans med parlamentet.
We are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
SwedishEfter en lång mellanperiod gjorde de åter motstånd vid WTO:s ministerkonferens i Cancún.
Following a long interval, they did it again during the Cancún WTO Ministerial Conference.
SwedishDet diskuterades tidigare men möttes med hårt motstånd från amerikanerna.
It was discussed earlier but resisted very strongly by the Americans.
SwedishAung San Suu Kyi måste äntligen få ett verkningsfullt svar på sitt passiva motstånd.
Mrs Aung San Suu Kyi should at long last receive an effective response to her peaceful protest.
SwedishEfter en lång mellanperiod gjorde de åter motstånd vid WTO: s ministerkonferens i Cancún.
Following a long interval, they did it again during the Cancún WTO Ministerial Conference.
SwedishMen i fråga om föredragandens förslag om att minska den tiden måste jag uttrycka mitt motstånd.
But as to reducing that time, as the rapporteur proposed, I have to oppose.
SwedishMen från och med nu är frågan vem som ska kunna bjuda motstånd.
However, from now on, the question will be who is going to be able to resist longer.
SwedishDe andra familjemedlemmarna förliker sig med detta, eller känner sig undertryckta och gör motstånd.
The other family members either accept this situation or feel oppressed and rebel.