Svensk-engelsk oversættelse af "motverka"

SV

"motverka" engelsk oversættelse

SV motverka
volume_up
[motverkade|har motverkat] {verbum}

Dessa åtgärder kan med framgång motverka marginaliseringen av denna fiskesektor.
These measures can successfully counteract the marginalisation of this fishing sector.
Den nuvarande kommissionen försöker här engagerat att motverka detta.
The present Commission is investing a lot of commitment in attempting to counteract this.
Dessutom kan man därigenom på ett effektivt sätt motverka risken för att epidemier sprider sig.
This would also make it possible to effectively counteract the spread of diseases.
Den kommer att motverka den oreglerade och ohållbara exploateringen av skogar.
It will discourage unregulated, unsustainable exploitation of forests.
Europeiska unionen bör motverka denna utveckling i stället för att uppmuntra den.
The European Union should discourage this development rather than encourage it.
Valverde Lópezbetänkandet kommer med ett stort antal goda rekommendationer för att motverka rökningen.
The Valverde López report makes a number of good proposals to discourage smoking.
Detta anser vi skulle motverka principen om ett enhetligt gemenskapspatent.
We believe that this would militate against the principle of a uniform Community patent.
Ett sådant system skulle också motverka en harmonisering av flyktingmottagandet.
Such a system would also militate against harmonisation of the ways in which refugees are received.
Tvärtom kan de visa sig motverka kvinnors sysselsättning.
On the contrary, they can turn out to militate against the employment of women.
Detta skulle skada miljön och motverka alla fördelar med biobränslen.
This would harm the environment and cancel out all the advantages of biofuels.
För en del tillväxtekonomier är tillämpningen av utjämningstullar inte avsedd att motverka olagliga förfaranden utan att ge deras lokala industrier extra skydd mot import från EU.
For some emerging countries, the application of countervailing duties is not intended to counteract illegal practices, but to give their local industries extra protection against European imports.
Den europeiska finansieringen gör det således möjligt att kringgå och motverka nationella insatser för att skapa moral och insyn i finansieringen av politiska partier med hjälp av strikta regler.
European financing would therefore make it possible to by-pass and thwart national efforts to clean up the funding of political parties and apply strict conditions to make it transparent.

Synonymer (svensk) for "motverka":

motverka

Eksempelsætninger "motverka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi måste jämföra vilken strategi som fungerar för att motverka narkotikaberoende.
We must compare the approaches to see which is effective in countering addiction.
SwedishVi måste därför motverka detta genom att förbättra våra egna informationsresurser.
Therefore, we have to counter that by improving our own intelligence resources.
SwedishMin fjärde punkt gäller gemenskapens strategi för att motverka social utslagning.
My fourth point concerns the Community strategy on combating social exclusion.
SwedishMontenegro måste göra mer för att motverka miljöföroreningar och cigarettsmuggling.
Montenegro must do more to combat environmental pollution and cigarette smuggling.
SwedishFråga nr 13 från Liam Hyland (H-1207/98): Angående: Motverka flykten från landsbygden
Question No 13 by Liam Hyland (H-1207/98) Subject: Reversing rural depopulation
SwedishSådana övergångsbestämmelser skulle motverka hela tanken med gemensamt arvode.
Such transitional arrangements run counter to the philosophy behind a common salary.
SwedishDet är ett bra sätt som gör att biogasen bidrar till att motverka klimatförändringar.
This is a good way for biogas to contribute towards countering climate change.
SwedishSom parlament måste vi motverka att lagstiftningen vattnas ur och försvagas.
We as a Parliament must resist the dilution and emasculation of legislation.
SwedishI den europeiska stadgan för att motverka fetma anges också möjligheten (punkt 2.4.
The European Charter on Counteracting Obesity also provides (paragraph 2.4.
SwedishKrisen förvärras genom de åtgärder som vidtas för att motverka budgetunderskotten.
The measures being taken to address deficits are exacerbating the crisis.
SwedishRådet uppmanade 1992 medlemsstaterna att motverka den sociala utslagningen.
In 1992, the Council called on the Member States to combat social exclusion.
SwedishDet här är ett diagram över USA:s strategi för att motverka uppror i Afghanistan.
This is a diagram of the U.S. counterinsurgency strategy in Afghanistan.
Swedish Vilka åtgärder vidtar man från EU:s sida för att motverka den här typen av utveckling?
 What measures are being introduced at EU level to counter these crime trends?
SwedishÄr ett förbud mot tobaksreklam verkligen effektivt för att motverka bruket av tobak?
Is a ban on tobacco advertising effective if the aim is to prevent its use?
SwedishDetta skulle kunna hjälpa utvecklingsländerna att mer effektivt motverka skatteflykt.
This could help developing countries to combat tax evasion more effectively.
SwedishDetta skulle motverka låga ålderspensioner och även bidra till att minska arbetslösheten.
This would pre-empt low retirement pensions and also help to reduce unemployment.
SwedishI detta direktiv skulle också metoder finnas för att motverka eventuellt missbruk.
This directive would also provide methods of preventing potential abuse.
SwedishNär det gäller råvarupriserna måste vi vidta åtgärder för att motverka att dessa sjunker.
On commodity prices, we must have action to reverse declining commodity prices.
SwedishFör min del vill jag ta varje tillfälle i akt att motverka sådana planer.
In my opinion, we should take every opportunity to protect against such intentions.
SwedishStrikta utbytesavtal kommer i detta sammanhang att motverka en begåvningsflykt.
Strict exchange arrangements will be needed to stave off a brain drain.