Svensk-engelsk oversættelse af "nämna först"

SV

"nämna först" engelsk oversættelse

SV nämna först
volume_up
{verbum}

nämna först (også: inleda)

Lignende oversættelser "nämna först" på engelsk

nämna verbum
först adverbium
först talord
English
namna verbum
English

Eksempelsætninger "nämna först" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag skall först nämna referensen till Europeiska rådets rekommendation.
I will look firstly at the reference to the Council of Europe's recommendation.
SwedishLåt mig först nämna huvudmålen med detta förslag från kommissionen.
Let me first refer to the main objectives of this proposal from the Commission.
SwedishLåt mig först nämna de åtgärder som vidtogs under krisen.
Mr President, let me first mention the action taken during the crisis.
SwedishLåt mig först nämna de viktigaste delarna i fråga om ökad insyn och ansvarsskyldighet.
Firstly, let me mention the major elements as regards increased transparency and accountability.
SwedishJag vill först nämna arbetet för att skapa en inre marknad.
I would mention, first of all, efforts to create an internal market.
SwedishJag måste först nämna den återkommande frågan om kommittéförfarandet.
I must first mention the recurring question of comitology.
SwedishI fråga om budgetrubrik 4, vill jag först nämna Turkiet.
Concerning Category 4, I should first like to mention Turkey.
SwedishJag måste först nämna klimat- och energipaketet.
I must firstly mention the climate change and energy package.
SwedishLåt mig därför först nämna vad som tycks vara tre grundläggande fakta om den situation som vi befinner oss i.
So let me start by recalling what seem to be three fundamental realities about the situation we have reached.
SwedishJag ville först inte nämna någonting om det, men nu har frågan ändå lagts fram.
I did not intend to mention this at first, but since the matter has now been brought into the open in such a manifest way, I should like to say a few words.
SwedishJag ville nämna detta först.
SwedishJag vill först nämna frågan om de sociala rättigheterna och den extrema fattigdomen som togs upp av många ledamöter, däribland Martine Roure.
Firstly, I should like to mention the issue of social rights and extreme poverty, which was raised by many MEPs, including Mrs Roure.
SwedishLåt mig först nämna de utmärkta kommentarer som har gjorts i kväll.
Member of the Commission. - (EL) Madam President, ladies and gentlemen, let me first mention the excellent comments that have been made tonight.
SwedishNär det gäller prioriteringar skulle jag först vilja nämna utvecklingen av en gemensam energipolitik för EU, där en konkurrenskraftig baltisk energimarknad ingår.
Speaking of priorities, I should first wish to mention the development of a common European Union energy policy, including a competitive Baltic energy market.
SwedishLåt mig först nämna en iakttagelse som många ledamöter har gjort rörande det ohövliga beteende som kommissionen uppvisar genom att inte vara närvarande under denna debatt.
Mr President, can I first of all make an observation on behalf of many Members about the gross discourtesy of the Commission in not being present for this debate.
SwedishNär det gäller de tre ändringsförslag som inte godtogs skall jag först nämna ändringsförslag 4.
I wholeheartedly welcome this common position, and I am delighted that, in accepting seven of the ten amendments put forward, it largely took on board Parliament’s recommendations.
SwedishJag skulle inte vilja inleda mitt anförande om Europeiska unionens framtid utan att först nämna ett datum från den senaste tiden: 1 maj 2004, som inföll för precis lite mer än två år sedan.
I would not wish to start my address on the future of the European Union without first mentioning a date from the recent past: 1 May 2004, which is just over two years ago.