Svensk-engelsk oversættelse af "näring"

SV

"näring" engelsk oversættelse

volume_up
näring {fæl.køn}
EN

SV näring
volume_up
{fælleskøn}

volume_up
industry {substantiv}
Jag vill gärna göra er uppmärksamma på, att fiskerinäringen är en mycket viktig näring.
I would like to point out that the fishing industry is a very important industry.
Sjöfartssektorn är en viktig näring och arbetsgivare i Europa.
Mr President, the maritime sector is an important industry and employer in Europe.
Men ändå är framtiden för denna näring ständigt pressad i Europeiska Unionen.
But yet, the future of this industry is currently under pressure in the European Union.
näring (også: mat, föda, livsmedel, födoämne)
volume_up
food {substantiv}
Den europeiska upphovsrättspolitiken handlar också om näring och transporter.
European copyright policy also relates to food and transport.
Koldioxiden är en viktig och oersättlig näring för växtligheten.
It is a vital and irreplaceable food for plant life.
För 2 000 år sedan krävde Hippokrates följande: Födan skall vara er medicin och medicinen skall vara er näring!
Two thousand years ago, Hippocrates said that food should be our medicine and medicine our food.
näring
volume_up
fuel {substantiv} [figur.]
Den skapar ytterligare administration och ger därmed näring till de förebråelser som ofta görs mot de europeiska normerna.
It entails additional administrative tasks, which serve to fuel criticism of European standards.
De bidrar till att ge näring åt de känslor av skepsis och främlingsskap gentemot EU, som finns i många medlemsländer.
They are helping to fuel the scepticism and alienation about the EU that is extant in many Member States.
Allting bäddar dessutom för att ge näring åt, om jag vågar säga så, denna skräck, vilket inbegriper de termer som används.
In my opinion, every effort is being made to fuel these scares, even down to the terms used.
näring
volume_up
nourishment {substantiv}
I idealvärlden skulle konsumenterna naturligtvis få all nödvändig näring från en hälsosam vanlig kost.
Of course, in an ideal world, consumers would get all the necessary nourishment from a healthy, standard diet.
Det finns vissa hemsidor som tar näring nere från databaserna, men folk sätter pris på dem -- dumma lösenord och tråkiga siffror.
There are some web pages like this, you know, but they take some nourishment down from the databases, but people put prices on them, stupid passwords and boring statistics.
, utan har hellre låtit sina medborgare lida i brist på tillräcklig näring och mediciner.
Iraq's leadership has not even wanted to fully exploit the 'oil for food' programme, but has preferred to allow its citizens to suffer from a lack of adequate nourishment and medicine.
näring (også: uppfostran, fostran, föda)
volume_up
nurture {substantiv}
Vi måste ge näring åt våra framsteg när det gäller politik och värderingar.
We need permanently to nurture our progress in terms of politics and values.
Låt oss i stället ge näring åt den inneboende kraften i vår ekonomi att ständigt förnya sig.
Instead, let us nurture the inherent power of our economy to keep renewing itself.
Det kommer att hänga nära samman med förslagen, idéerna och de politiska åtgärder som vi behöver för att ge näring åt och upprätthålla EU.
It will link strongly with the proposals, ideas and policies we need to nurture and establish in Europe.
näring (også: näringslära, nutrition)
volume_up
nutrition {substantiv}
Och då är choklad bara ett litet komplement till människans näring.
Yet chocolate is just a minor addition to the nutrition of Mankind.
Näring är grundläggande för hälsan under hela livet.
Nutrition is a key determinant of health throughout life.
De visar hur mycket näring de kunde uppta.
They're showing how much nutrition that they could've obtained.
näring
volume_up
pabulum {substantiv}
näring (også: livsuppehälle)
volume_up
sustenance {substantiv}
Vi skall inte ge näring åt föreställningen att unionen bygger upp murar omkring sig, vilket även Ewa Klamt underströk nyss.
As Mrs Klamt too emphasised recently, we must not give sustenance to the idea that the EU is constructing walls around itself.
Vi skall inte ge näring åt föreställningen att unionen bygger upp murar omkring sig, vilket även Ewa Klamt underströk nyss.
As Mrs Klamt too emphasised recently, we must not give sustenance to the idea that the EU is constructing walls around itself.
näring (også: försörjning)
volume_up
sustentation {substantiv}

Synonymer (svensk) for "näring":

näring
Swedish

Eksempelsætninger "näring" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi har därför avstått från att rösta för att inte ge näring åt en sådan illusion.
That is why we have abstained - so as not to give succour to such an illusion.
SwedishAvsaknaden av kollektiv reaktion ger näring åt allmän cynism och politisk nihilism.
A lack of a collective response is feeding public cynicism and political nihilism.
SwedishDessa oacceptabla handlingar ger i sin tur näring åt hatet och hämndlystnaden.
These intolerable actions only serve to increase the hatred and feelings of vengeance.
SwedishDet är sådant här som ger näring åt politisk likgiltighet och EU-skepsis.
This is the kind of thing that fosters political apathy and euroscepticism.
SwedishFast först, skulle jag vilja tala om den äldsta metoden av näring på jorden, amning.
Well first, I'd like to talk about the oldest nutritional method on Earth, breastfeeding.
SwedishDen näring som eventuellt behövs kan bara hämtas ur nationernas stöd.
It can only draw its strength, if necessary, from the support of the nations.
SwedishDet är sådant här som ger näring åt politisk likgiltighet och EU-skepsis.
Let me tell the Commission that this bears no relation to the real world!
SwedishÄndringar som påverkar egenhantering ger återigen ny näring åt kritiken mot social dumpning.
Changes affecting self-handling are re-igniting criticism of social dumping.
SwedishDetta problem ger näring åt medborgarnas oro beträffande eurons konkreta fördelar.
This contributes to creating unease among our citizens as to the actual advantages of the euro.
SwedishVi måste använda den till att ge näring åt marken, till att frambringa nytt liv.
We must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
SwedishNu måste vi emellertid kanske ge denna skapelse näring för att bidra till att göra den starkare.
Now, however, perhaps we need to feed it in order to help it to grow stronger.
SwedishI andra hand är det lämpligt att undvika allt som kan ge näring åt inbördeskriget.
Secondly, it is best to avoid anything that can feed civil war.
SwedishDet är en politik som kommer att få näring från och ge näring åt övrig gemenskapspolitik.
It is a policy that will feed from and into other Community policies.
SwedishDet är denna godtyckliga rättvisa som ger näring åt rebellrörelserna i många indiska stater.
It is this arbitrary justice which is fuelling the rebel movements in many Indian states.
SwedishUppehället på kustområdena är ofta beroende av denna enda näring.
The livelihood of the people in these areas is often dependent on this one occupation.
Swedish Ger turbulensen kring euroområdet ny näring åt idén om ett ”Kärneuropa”?
 Does the turbulence surrounding the eurozone give a fresh boost to the idea of a ‘core Europe’?
SwedishKväve och fosfor skapar syrebrist på havsbotten och ger näring åt giftiga alger i ytskiktet.
Nitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
SwedishTerrorism och krig är två sidor av samma mynt, och de ger varandra näring.
Terrorism and war are mirror images and feed off each other.
SwedishTerrorism och krig är två sidor av samma mynt, och de ger varandra näring.
We take up the NGO’ s plea and call for the bombing to stop.
SwedishTransportnäringen är som ingen annan redan i dag en verklig europeisk näring.
The occupation of road haulier is already second to none in terms of being a truly European occupation.