Svensk-engelsk oversættelse af "näringslivet"

SV

"näringslivet" engelsk oversættelse

SV näringslivet
volume_up
{neutrum}

näringslivet (også: affärsvärlden)
volume_up
business world {substantiv}
Vi mottar redan betydande summor pengar från näringslivet för det.
We are already receiving significant amounts of money from the business world for it.
Synsättet på frågan som funktion av marknadsandel ses mycket misstroget av näringslivet.
The market share approach adopted in the paper is regarded with great suspicion by the business world.
Inte bara för konsumenten, utan också för näringslivet.
That would make everything even more confusing, not only for the consumer but certainly also for the business world.

Eksempelsætninger "näringslivet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHär krävs utökade åtgärder genom avtal med näringslivet och fackföreningarna.
Greater measures which have the agreement of business and the unions are needed.
SwedishBåde unionsmedborgarna, näringslivet och investerarna har förtroende för systemet.
It is clearly the case that the single European currency system is operating well.
Swedish. - (EN) Servicesektorn är oumbärlig för näringslivet i EU och Ukraina.
in writing. - The service sector is essential for the EU and the Ukrainian economies.
SwedishDet är uppenbart att även näringslivet i största möjliga mån måste ha en roll.
A huge number of attacks have been committed on the physical infrastructure.
SwedishJag skulle vilja särskilt uppmärksamma frågan om jämställdhet i näringslivet.
I would like to draw particular attention to the issue of parity in business.
SwedishVi talar mycket om att öka kvinnors deltagande i politiken och näringslivet.
We talk a lot about increasing the participation of women in politics and business.
SwedishDetta är vad som skulle ske inom näringslivet - företaget skulle stängas.
That is what would happen in the business community - the company would be closed.
SwedishVi avser att skapa en bättre och tydligare lagstiftningsram för näringslivet.
We aim to create a better, clearer legislative environment for businesses.
SwedishVåra ledare i politiken och näringslivet har enorma etiska frågor att ge sig i kast med.
Our political and our business leaders must come to grips with huge ethical issues.
SwedishDet civila samhället, näringslivet osv. måste emellertid alla dra sitt strå till stacken.
However, civil society, the business community, etc. must all play their part.
SwedishDenna splittrade reglering är förvirrande för konsumenterna och kostsam för näringslivet.
This regulatory fragmentation is confusing for consumers and costly for businesses.
SwedishNäringslivet vill utbilda människor och det har man rätt att göra, det är gott och väl.
Business wants to train people and is entitled to do that, that is all well and good.
SwedishI näringslivet talar vi ständigt om den fria marknaden, och det är bra.
In the economic sector we are always talking about the free market, and rightly so.
SwedishDet finns inget i arbetsmiljöförordningen som är en orimlig börda för näringslivet.
There is nothing in the health and safety regulations that is an undue burden on business.
SwedishVälkommen till en mötesplats mellan studenter, forskare och representanter från näringslivet.
Welcome to a meeting between students, researchers and business representatives.
SwedishJag är medveten om att frågan är av stor betydelse både för allmänheten och för näringslivet.
I am conscious that this issue is of high concern to the public and to business.
SwedishNågra utvecklingschanser för det lokala näringslivet finns det i varje fall inte.
There are certainly no opportunities for local economic development.
SwedishKonferensen om näringslivet och den biologiska mångfalden i Portugal var mycket framgångsrik.
The Conference on Business and Biodiversity held in Portugal was very successful.
SwedishTack, Antonio Tajani, för denna lilla inblick i kvinnornas situation i näringslivet.
Commissioner, thank you for that small insight into women in business.
SwedishBrist på kultur leder till problem i näringslivet och till politiska och andra problem.
A lack of culture results in business problems, as well as political and other problems.