Svensk-engelsk oversættelse af "näringspolitik"

SV

"näringspolitik" engelsk oversættelse

SV näringspolitik
volume_up
{fælleskøn}

1. politik

näringspolitik
näringspolitik
För det tredje är en aktiv näringspolitik som håller kvar industrin i Europa viktigare än någonsin.
Thirdly, an active industrial policy that keeps industry in Europe is more essential than ever before.
Vi är klart på samma våglängd och vi är för en ambitiös europeisk näringspolitik för forskning och innovation.
Clearly we are on the same wavelength and we are in favour of an ambitious European industrial policy for research and innovation.
Konkurrensreglerna måste balanseras av gemensamma bestämmelser och uppdrag för säkerhet, offentliga tjänster och näringspolitik.
The rules of competition must be balanced by common rules and tasks concerning security, public services and industrial policy.

Eksempelsætninger "näringspolitik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishSäkerhetsrisker på livsmedelsområdet - harmonisera innehållet på tallrikarna med en gemensam näringspolitik!
If there are risks to food safety, let us harmonise what we eat through a common nutritional policy!
SwedishUnionen bör kunna finansiera effektiva nät för tjänster av allmänt intresse och föra en produktiv näringspolitik.
The European Union should be able to finance effective networks of services of general interest and develop policies on productive enterprises.
SwedishVi är klart på samma våglängd och vi är för en ambitiös europeisk näringspolitik för forskning och innovation.
This is an essential process if Europe wants to keep its place in the world, but that requires financing and being given the priority, which is granted to research policy.
SwedishI Stockholm är det meningen att man skall binda ihop sysselsättning, socialpolitik, kunskapsutveckling och näringspolitik till en samlad politik.
In Stockholm, the intention is to combine employment, social policy, knowledge development and economic policy into one integrated policy.
SwedishDen enda näringspolitik som skulle skydda arbetarna vore ett förbud mot avskedanden i kombination med ett hot att expropriera företag som går med vinst.
Others have ‘ delocalised’ their production to Central Europe, and they sometimes subsequently transfer it to still poorer countries, sowing devastation behind them.
SwedishKommissionsledamot Verheugen har uppmärksammat nya initiativ: bättre och enklare lagstiftning, ny näringspolitik och ökat stöd till innovation.
More people in jobs is the best guarantee for social security’ s affordability and for cushioning the rising cost of care, as well as the reform of affordable and lasting pensions.
SwedishMedborgarnas Europa är i mångt och mycket konsumenternas Europa och därför röstar jag för utformningen av en hållbar näringspolitik i konsumenternas intresse.
The Europe of citizens is, in many regards, the Europe of consumers, and for this reason I shall also vote in favour of developing a sustainable food policy in the interest of consumers.
SwedishDetta är ytterligare ett steg i rätt riktning när det gäller att genomföra den näringspolitik som finns med bland de mål som kommissionen lade fram 1999 i vitboken om livsmedelssäkerhet.
That is one further step forwards in implementing the nutrition policy included in the objectives proposed by the Commission in 1999 with the White Paper on food safety.
SwedishEU kan alltid dra åt pengakranen om regeringen i fråga inte fogar sig och driver den finans- och näringspolitik som anses vara den bästa i Washington och Bryssel.
The EU can always turn off the money supply if the governments in question do not toe the line and follow precisely the sort of financial and economic policy that Washington and Brussels approve of.
SwedishVår uppfattning är att tillfälliga satsningar, speciella regler för vissa branscher eller selektiv näringspolitik är ineffektivt, dyrbart och långsiktigt förstörande för entreprenörskap.
In our view, additional investments, special rules for certain sectors and a selective economic policy are ineffective and costly and will, in the long term, destroy entrepreneurial activity.