Svensk-engelsk oversættelse af "nit"

SV

"nit" engelsk oversættelse

volume_up
nit {fæl.køn}

SV nit
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

nit (også: flit, ihärdighet, trägenhet)
volume_up
assiduity {substantiv}
Kommissionen kommer alltid att fullgöra sina skyldigheter inom konkurrensområdet opartiskt, självständigt, öppet och med nit och duglighet.
The Commission will always carry out its responsibilities in the area of competition impartially, independently, transparently and with assiduity and expertise.
nit (også: fiasko, otur)
volume_up
lemon {substantiv} [am.eng.]

2. byggeri

nit
volume_up
rivet {substantiv}

Synonymer (svensk) for "nit":

nit
Swedish

Eksempelsætninger "nit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi har en känsla av att kommissionen inte uppvisat den nit som skulle ha varit nödvändig i denna fråga.
We have the impression that the Commission has not shown the necessary zeal in this matter.
SwedishVi bör inte försumma dessa system i vår nit att endast skriva under på dagens vetenskap och teknologi" .
He added that it was impossible to ignore these systems in a zealous attempt to subscribe exclusively to modern science and technology.
SwedishVi bör inte försumma dessa system i vår nit att endast skriva under på dagens vetenskap och teknologi ".
He added that it was impossible to ignore these systems in a zealous attempt to subscribe exclusively to modern science and technology.
SwedishRumänien måste fortsätta reformarbetet med större nit och beslutsamhet, men det är viktigt att landet kommer med anslutningståget, EU-tåget.
It strikes me at the moment that enlargement is like a runaway train that no one knows how to, or wants to stop.
SwedishOmvänd nit, utan tvivel.
SwedishJag säger " borde ", inte längre inträffa, för jag tror att något som vi känner till i alla länder är parkeringsvakternas nit.
I say'should ' no longer occur because I think one thing we are familiar with in all countries is the zealousness of parking attendants.
SwedishJag säger " borde " , inte längre inträffa, för jag tror att något som vi känner till i alla länder är parkeringsvakternas nit.
I say 'should ' no longer occur because I think one thing we are familiar with in all countries is the zealousness of parking attendants.
Swedishnit och redlighet
SwedishDärför är det inte endast en fråga om att angripa McCreevys nit, utan också om att bekämpa de fördärvliga bestämmelserna i gemenskapens regelverk i sig själva.
It is therefore not only a question of attacking Mr McCreevy’s zeal, but also of opposing the harmful provisions themselves of the .
SwedishDärför är det inte endast en fråga om att angripa McCreevys nit, utan också om att bekämpa de fördärvliga bestämmelserna i gemenskapens regelverk i sig själva.
It is therefore not only a question of attacking Mr McCreevy’ s zeal, but also of opposing the harmful provisions themselves of the.
SwedishRumänien måste fortsätta reformarbetet med större nit och beslutsamhet, men det är viktigt att landet kommer med anslutningståget, EU-tåget.
Romania must proceed with greater earnestness and with greater rigour on the road of reforms, but it must get on the accession train, the European Union train.
SwedishDe senaste åren har kommissionen i en tämligen blind nit fullföljt sitt uppdrag att jaga statsstöd, och tyckt sig se förhatliga stöd överallt.
In recent years, the Commission has fulfilled its mission to hunt down state aid with a somewhat blind zeal, seeing aid to be criticised practically everywhere.
SwedishDen bild som ges i denna utvärdering är uppriktigt sagt beklaglig, på grund av den bristande nit som medlemsstaterna visat i tillämpningen av gällande bestämmelser.
The scenario presented by this assessment is quite dreadful, due to the lack of enthusiasm shown by the Member States in applying the current rules.
SwedishSom så ofta annars bevittnar vi en överdriven nit från kommissionens sida, som vid de påbörjade förhandlingarna inom WTO har gått för långt.
The fact is that we are, as is often the case, witnessing the overzealousness of the Commission which, in the context of the negotiations initiated within the WTO, has gone too far.
SwedishMen rådet - utan tvivel för att det saknar förtroende för vissa medlemmars nit - föredrog i stället att etablera ett mer tvingande rättsligt instrument på EU-nivå, dvs. ett rambeslut.
But, probably through lack of confidence in the zeal of certain members, the Council has preferred to implement a legal instrument which is more binding at European level: a framework decision.
SwedishJag hoppas därför att kommissionen inleder en egen kulturrevolution och särskilt överger denna förfarandemässiga nit som har gjort så mycket skada för företag och anställda i Europa.
I therefore hope that the Commission will embark upon its own cultural revolution and, in particular, abandon this procedural zeal that has done so much to harm companies and European employees.
SwedishIbland kan sådana politiker uppbåda omfattande stöd, särskilt när de väljer att koppla samman homofobi med nationalchauvinism, religiöst nit, förakt för etniska minoriteter och så vidare.
At times, such politicians can command widespread support, especially when they choose to link homophobia with nationalistic chauvinism, religious zeal, contempt for ethnic minorities and so forth.