Svensk-engelsk oversættelse af "Nittio procent"

SV

"Nittio procent" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Nittio procent" i kontekst.

Lignende oversættelser "Nittio procent" på engelsk

nittio talord
English
nittio pronomen
English
procent substantiv

Eksempelsætninger "Nittio procent" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishNittio procent av alla självmord beror på mentala hälsoproblem.
(PL) Madam President, 90% of suicides are the result of mental health problems.
SwedishDe senaste tjugo åren har föroreningarna från bilar minskat med nittio procent.
In the last 20 years pollution caused by motor vehicles has fallen by 90 %.
SwedishNittio procent av Europas import, som vi är beroende av, kommer via sjöfartsrutter.
Ninety per cent of Europe's imports, on which we depend, arrive via maritime routes.
SwedishNittio procent av dem som vi har talat med har inte arabiska som sitt modersmål.
Ninety per cent of those to whom we have spoken do not have Arabic as their mother tongue.
SwedishNittio procent av alla tvister mellan yrkesutövare och konsumenter löses utomrättsligt.
Ninety per cent of the disputes between professionals and consumers are settled out of court.
SwedishNittio procent av vår export och import transporteras via hamnarna.
Ninety per cent of our exports and imports are transported via the ports.
SwedishSjuttio, åttio, nittio procent av deras fartyg har allvarliga brister.
Seventy, eighty, ninety per cent of their ships have serious defects.
SwedishNittio till nittiofem procent av badvattnet uppfyller normerna.
Ninety to ninety-five per cent of bathing water complies with the standards.
SwedishNittio till nittiofem procent av badvattnet uppfyller normerna.
The old directive took account of pollution levels that, fortunately, no longer exist.
SwedishNittio procent av de hus som kommer att finnas 2020 står redan på plats.
90% of the buildings which will exist in 2020 already exist now.
SwedishNittio procent av ärendena kommer att vara disciplinärenden om försummelse eller inkompetens.
Ninety per cent of cases will be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
SwedishNittio procent av våra europeiska exportprodukter går genom våra hamnar.
Ninety percent of our European exports pass through our ports.
SwedishNittio procent av vår externa trafik passerar genom våra hamnar.
Ninety percent of our external traffic passes through our ports.
Swedish”nära nittio procent” och ersätta det med ”en del”, så att det lyder ”en del av stationens...” osv.
'up to 90%' and replace it with 'part', so it will read 'with part of the station's ...', etc.
SwedishNittio procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.
Ninety per cent of the people live below the poverty line.
SwedishRyssland är inte längre ondskans rike, men där lever nittio procent av befolkningen i social osäkerhet.
Russia is no longer the evil empire, but 90 % of its population is experiencing social insecurity.
SwedishDet gör ingen skillnad om ett bryggeri nu har fem procent, fyrtio procent eller nittio procent av krogarna knutna till sig.
No distinction is made as to whether a brewery controls 5 %, 30 % or 90 % of the cafés.
SwedishNittio procent av skilsmässorna är fulla av tragik och smutskastning.
90% of divorces are tragedy and scandal.
SwedishFör närvarande deponeras eller förbränns nittio procent av detta avfall utan att först omhändertas.
Ninety per cent of this electrical and electronic waste is currently landfilled or incinerated with no pre-treatment.
SwedishNittio procent av alla europeiska filmer som visas utanför sitt ursprungsland får stöd genom Media-programmet.
Ninety per cent of all European films shown outside their country of origin are promoted by the MEDIA programme.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • Nittio procent

Mere i den engelsk-danske ordbog.