Svensk-engelsk oversættelse af "nordrhein westfalen"

SV

"nordrhein westfalen" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "nordrhein westfalen" i kontekst.

Eksempelsætninger "nordrhein westfalen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishLejonparten på 1, 13 miljarder ecu tillfaller Nordrhein-Westfalen och Berlin.
The lion's share of ECU 1 130 million goes to NorthRhine Westphalia and Berlin.
SwedishMin andra kommentar handlar om medielagen i förbundslandet Nordrhein-Westfalen.
My second point concerns the state media law in North Rhine-Westphalia.
SwedishÄr det så att ett parti i Nordrhein-Westfalen bestämmer om bevakningen är balanserad eller inte?
Is it the case that in North Rhine-Westphalia, one party decides on whether reporting is or is not balanced?
SwedishAustralien har samma betydelse som ett medelstort EU-land, eller snarare en stor region som Nordrhein-Westfalen.
Australia carries the same weight as a middle-sized EU country or, indeed, a big region like North Rhine-Westphalia.
SwedishÄr det så att den övervakningsmyndighet för medierna i Nordrhein-Westfalen kommer att användas av regeringen i nio år?
Is it the case that the media supervisory body in North Rhine-Westphalia will be used by the government for nine years?
SwedishSvårigheterna med att bilda en regering i Nordrhein-Westfalen belyser hur aktuell den här frågan är även just nu i EU.
The difficulties in forming a government in North Rhine-Westphalia highlight how current this issue is even at the moment in Europe.
SwedishFallet med Nokia i Nordrhein-Westfalen visar hur regionerna kan skadas när bidragshoppande blir allmänt vedertaget.
The case of Nokia in North Rhine-Westphalia demonstrates the damage that can be caused to regions when subsidy hopping becomes widely accepted.
SwedishTysklands regering har av taktiska valskäl - när det gäller Nordrhein-Westfalen - gått ganska långt i populistisk riktning.
The German Government has, for tactical electoral reasons - with regard to North Rhine-Westphalia - gone quite far down the road of populism.
SwedishTyskland, och närmare bestämt delstaten NordrheinWestfalen har under många år stött Flandern i detta ekonomiskt nödvändiga krav.
Germany, and more particularly the North Rhine-Westphalia, has been supporting Flanders for years in making this economically necessary call.
SwedishEftersom även jag kommer från Nordrhein-Westfalen skulle jag vara tacksam om kommissionsledamoten kunde ge klara besked i frågan om Nokia.
I too, coming as I do from North Rhine-Westphalia, would be grateful to the President of the Commission if he were able to provide clarification on the subject of Nokia.
SwedishVid de senaste regionala valen i Tyskland sade väljarna i Nordrhein-Westfalen nej till sin koalition, och vi säger också nej till överföringsunionen.
At the last provincial elections in Germany, the voters of North Rhine-Westphalia said 'no' to their coalition and were also saying 'no' to the transfer union.
SwedishI den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen når den regionala järnvägstrafiken bara till Emmerich, och förbindelsen i Nederländerna börjar först i Zevenaar.
The Federal German Land North Rhine-Westphalia provides a regional rail service only as far as Emmerich, and the Netherlands a service only from Zevenaar.
SwedishVi fick en mycket framstegsvänlig dom i Bremen och Nordrhein-Westfalen, men led sedan ett svårt bakslag i och med EG-domstolens Kalankedom.
In Bremen and in North Rhine-Westphalia we had a very progressive ruling, which then suffered a bitter defeat with the European Court of Justice ruling in the Kalanke case.
SwedishI min delstat Nordrhein-Westfalen i Tyskland är exempelvis alla de arbetsmarknadsinstrument som nu genomförts samfinansierade av Europeiska socialfonden.
For example, in my state of North Rhine-Westphalia in Germany, all of the labour market instruments that are now implemented there are cofinanced by the European Social Fund.
SwedishI Tyskland visar föroreningarna av floder i Nordrhein-Westfalen och Bayern genom fluorerade tensider klart hur utsatt vårt främsta näringsämne är.
In Germany, the pollution of rivers in North Rhine-Westphalia and Bavaria through fluorinated tensides has made it abundantly clear in just what peril our number one nutrient now is.
SwedishJag kommer från Nordrhein-Westfalen och fick i går beskedet från 2 300 personer i Bochum att Nokia stänger sina produktionsanläggningar och flyttar dem till Rumänien.
I am from North Rhine-Westphalia and learnt from 2 300 people in Bochum yesterday that Nokia are closing their production facilities and will be relocating to Romania.
SwedishAv detta skäl välkomnar jag helhjärtat investeringen från EGF i regionen som ett sätt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för människorna i Nordrhein-Westfalen.
For this reason, I wholeheartedly welcome the investment from EGF in the region as a way of improving employment opportunities for the people of North Rhine-Westphalia.
SwedishÄn värre, hon kan mycket väl sätta sin egen rädsla för att förlora ett viktigt regionalval i Nordrhein-Westfalen framför EU-fördraget och dess mål för EU.
What is worse, she is probably in a position to subordinate the European Treaty and its aims for Europe to her fear of losing an important regional election in North Rhine-Westphalia.
SwedishEnligt lagstiftningen kan regeringschefen för förbundslandet Nordrhein-Westfalen ge instruktioner till landets mediemyndighet och döma till böter på upp till 500 000 euro.
The law also states that the head of the state of North Rhine-Westphalia can give instructions to the state media authority and can impose fines of up to EUR 500 000.
SwedishDet får inte vara så att tester inte införs i hela Tyskland till exempel utan endast i förbundslandet Nordrhein-Westfalen av rädsla för att man inte längre skall kunna kalla sig BSE-fri.
It is not acceptable if Germany, for example, does not introduce universal testing, but just tests in North Rhine-Westphalia, for fear of no longer having BSE-free status.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • nordrhein westfalen

Mere i den dansk-engelske ordbog.