Svensk-engelsk oversættelse af "Norges"

SV

"Norges" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Norges" i kontekst.

Eksempelsætninger "Norges" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishLåt oss också, som tidigare nämnts, följa Norges exempel.
Let us, too, follow the example of Norway, as mentioned earlier.
SwedishNorges exempel visar hur effektiv denna metod är.
The example of Norway demonstrates the effectiveness of this approach.
SwedishNorges fiskeri- och kustminister uttryckte sig uppskattande om EU-samarbetet i detta avseende.
Indeed, Norway's Minister for Fisheries and Coastal Affairs spoke highly of the EU's cooperation in this regard.
SwedishNorges handelsavtal skyddar mycket omsorgsfullt både landets fiske och jordbruk, och Norge är inte någon liten nation.
Norway's trade agreement religiously protects both its fishing and farming, and Norway is not a minnow.
SwedishPå vilket sätt kommer Norges och Islands associering till Schengenavtalet att påverkas av Amsterdamfördraget?
In what way will the association of Norway and Iceland with the Schengen agreement be affected by the Amsterdam Treaty?
SwedishDet här är ovanför Norges fastland.
To Svalbard, in fact. ~~~ This is above mainland Norway.
SwedishNorges strängaste miljökrav tillämpas här eftersom partnerna samarbetar i fråga om utvinning av mineraltillgångar.
The highest Norwegian environmental standards are applied here as the partners cooperate in extracting these mineral resources.
Swedish. ~~~ Vi arbetade med Norges regering och med NorGen, det norska genetikprogrammet, för att designa den här byggnaden.
We worked with the Norwegian government and with the NorGen, the Norwegian Genetic Resources Program, to design this facility.
SwedishNorges finansiella deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (omröstning)
SwedishVi hade ett första uppföljningsmöte i Paris helt nyligen då Bernard Kouchner, Norges utrikesminister och Tony Blair möttes.
We had the first follow-up meeting in Paris very recently where Bernard Kouchner, the Norwegian Foreign Minister and also Tony Blair met.
SwedishKommissionen gav sitt fortsatta stöd till Norges medlingsförsök genom att fortlöpande under året sända ut såväl offentliga som privata budskap.
The Commission continued to support Norway’s facilitation through public, as well as private, messages throughout the year.
SwedishAvtalet skall innehålla bestämmelser om Islands och Norges bidrag till eventuella ekonomiska konsekvenser av genomförandet av detta protokoll.
That Agreement shall include provisions on the contribution of Iceland and Norway to any financial consequences resulting from the implementation of this Protocol.
SwedishVi gick från den aktningsvärda ambitionen i augusti att inkludera sju till högst tre, plus Penta BDE naturligtvis, som är Norges förslag och som kan bli ett fjärde.
We had gone from a worthy ambition of seven last August to up to three, plus of course Penta BDE, the Norwegian proposal, which might be a fourth one.
SwedishVi fick ju i Norges fall uppleva hur det slutligen var befolkningen som fick avgöra hur man skulle göra, utan att man dessförinnan lade ansvaret på myndigheterna.
After all, with Norway we saw that it was ultimately the public who decided what would happen, without anyone making the authorities responsible beforehand.
SwedishProjektet är ett samarbetsprojekt med Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Norge och Monash University i Melbourne, Australien.
The rain garden project was conducted together with the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway and Monash University in Melbourne, Australia.
SwedishMed den nya politiken för den nordliga dimensionen sätts EU:s och Rysslands gemensamma områden i ett nordligt regionalt perspektiv, med Norges och Islands medverkan.
The new Northern Dimension policy will be the regional expression, in the North, of the EU-Russia Common Spaces, with the full involvement of Norway and Iceland.
SwedishJag har länge varit medlem av Pidi-Burma, en grupp som leds av Norges tidigare statsminister Bondevik, och jag har besökt de burmesiska flyktinglägren i Thailand.
I have long been a member of Pidi-Burma, a group under the leadership of former Premier Bondevik of Norway, and I have visited the refugee camps of the Burmese in Thailand.
SwedishVillkoren för Islands och Norges deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna (omröstning)
Modalities of Iceland and Norway's participation in the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (vote)
SwedishJag skall inte tillägga så mycket mer när det gäller frågorna kring första och tredje pelaren, utan jag skall koncentrera mig på frågan om Islands och Norges associering.
I do not wish to dwell further on issues connected with the first and third pillars; instead, let me concentrate on the association arrangements with Iceland and Norway.
SwedishSyftet med Dublinsystemet är att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att utreda en asylansökan som gjorts på EU:s, Norges eller Islands territorium.
The purpose of the Dublin system is to determine the Member State responsible for examining an asylum application made in the territory of one of the EU Member States, Norway or Iceland.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • Norges

Søg efter flere ord i den engelsk-danske ordbog.