Svensk-engelsk oversættelse af "nya marknader"

SV

"nya marknader" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "nya marknader" i kontekst.

Lignende oversættelser "nya marknader" på engelsk

nya adjektiv
English
marknad substantiv

Eksempelsætninger "nya marknader" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDe skall kunna etablera sig på nya marknader, men även lämna gamla marknader.
They should be able to establish themselves in new markets, but also to leave old markets.
SwedishMen det får naturligtvis inte leda till att nya monopol uppstår på marknader och delmarknader.
But this must not of course lead to new monopolies in markets and market sectors.
SwedishVåra företag söker också efter nya marknader och är redo att konkurrera på ett ärligt sätt.
Lithuania has now rid itself of Communists and we are in the European Union.
SwedishI en lågkonjunktur måste vi förbereda oss för vad som kommer därefter och för nya marknader.
In a recession we must prepare for the time afterwards and for new markets.
SwedishSamtidigt finns det inget ytterligare utrymme för frihandel och öppnande av nya marknader.
In the meantime, there is no more room for free trade and the opening up of new markets.
SwedishNya standarder kommer att införas och en större flexibilitet kommer att öppna upp nya marknader.
New standards will be introduced and greater flexibility will open up new markets.
SwedishDe gamla medlemmarna i gemenskapen har länge dragit nytta av de nya ländernas marknader.
The old members of the Community have long benefited from the markets of the new countries.
SwedishDetta innebär att nya marknader utvecklas, och därigenom kan priset bli attraktivare.
That will open up new markets, and prices may pick up as a result.
SwedishOm det kan skapas nya marknader kommer jordbrukarna att bli mindre beroende av statligt stöd.
If new markets can be created, farmers will become less dependent on public subsidies.
SwedishVåra företag söker också efter nya marknader och är redo att konkurrera på ett ärligt sätt.
Our business communities are also looking for new markets and are ready to compete honestly.
SwedishDe nya medlemsstaterna öppnade sina marknader för kapital och varor redan för några år sedan.
The new Member States have already opened their capital and goods markets a few years ago.
SwedishÅ andra sidan får vi inte skapa nya monopol och slutna marknader.
On the other hand, we must not create new monopolies and closed markets.
SwedishDe gamla medlemmarna i gemenskapen har länge dragit nytta av de nya ländernas marknader.
Mr President, I travelled abroad for the first time in 1990, when Lithuania declared independence.
SwedishNya medlemsstater öppnade sina marknader och åtog sig att tillämpa höga och dyra EU-normer.
New Members opened their markets and committed themselves to apply high and costly EU standards.
SwedishMålet kan inte vara att begränsa marknaden, utan måste i stället vara att öppna upp nya marknader.
The aim must not be to restrict the market but to open up new markets.
SwedishOm detta kan åstadkommas skulle små och medelstora företag få lättare tillgång till nya marknader.
If this can be achieved, SMEs could have easier access to new markets.
SwedishÖvergången till tredje generationen kommer att öppna nya marknader för små och stora företag.
The move to the third generation is going to open up new markets for small and large businesses.
SwedishStörre ansträngningar bör ske från kommissionens sida för att hitta nya marknader för odlingsbara produkter.
More efforts should be made by the Commission to find new markets for arable products.
SwedishDet kommer att skapa nya marknader och göra Europa till en global konkurrent i fråga om teknik.
It will create new markets and enable Europe to become a global competitor in the field of technology.
SwedishSom ledamoten nämner i frågan skapas nya marknader i vissa fall.
As the honourable Member recognises in his question, in some instances, new markets are being created.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • nya marknader

I den dansk-engelske ordbog kan du finde flere oversættelser.