SV oklar
volume_up
{adjektiv}

Frankrikes roll har visat sig oklar, något som också kännetecknar hela Frankrikes Afrikapolitik just nu.
France’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Man kan hävda att det enda som är värre än tydlig och öppen EU-lagstiftning är oklar och otydlig EU-lagstiftning.
It could be argued that the only thing worse than clear and transparent European law is ambiguous and uncertain EU law.
Min tacksamhet stannar för ögonblicket där, eftersom texten fortfarande är mycket oklar beträffande centrala frågor.
For the moment, my thanks will stop there, because this text remains highly ambiguous on key issues.
oklar (også: dunkel, suddig, diffus, oskarp)
volume_up
blurred {adj.} (unclear, obscure)
Vi måste undvika att få en oklarhet i det straffrättsliga ansvaret.
We have to prevent criminal responsibilities from being blurred.
För varje dag som går döljer man ännu lite mer det slutgiltiga målet för operationerna, som intensifieras mot bakgrund av en oklar strategi som kan ge svindel.
The ultimate goal of these operations, which are being stepped up, is becoming increasingly blurred as each day goes by and their vague strategy is startling.
Men jag kan försäkra er om att morgondagens omröstning inte kommer att vara oklar, som kvällens debatt kan förefalla, utan kommer att ge ett mycket tydligt resultat.
But I can assure you that the vote tomorrow will not produce a blurred picture, as may be assumed on the basis of tonight's debate, but a clearly defined one.
oklar (også: dunkel, suddig, diffus, oskarp)
volume_up
blurry {adj.}
oklar (også: förmörkad)
oklar (også: dunkel, grumlig, molnigt)
volume_up
cloudy {adj.}
Det visar sig ju i er översättningslek, hur oklart, hur diffust, hur känslosamt denna sak presenterades.
The translation confusion reflects the confused, diffuse and emotional way the matter has been presented.
oklar (også: dunkel, svag, matt, vag)
volume_up
dim {adj.}
Dessutom inger fallet Pasko bekymmer till följd av de dunkla och oklara omständigheterna kring hans rättegång, däribland avsaknaden av offentliggjorda bevis på brottslig verksamhet.
In addition, the Pasko case raises concern due to the dim and unclear circumstances surrounding his trial, including the lack of any public incriminating evidence.
Vi har dessutom en mycket oklar bild av hur ringaktande de nya medlemsstaterna behandlas.
Moreover, we take a very dim view of the contempt with which the new Member States are treated; you intended to deprive them of resources in terms of recruitment and structural policies.
oklar (også: kladdig, klibbig, oren, grumsig)
volume_up
dreggy {adj.}
oklar (også: dammig, full av damm, lik damm)
volume_up
dusty {adj.}
volume_up
foggy {adj.}
oklar (også: hårig, suddig)
volume_up
fuzzy {adj.}
oklar (også: disig, dunkel, suddig, dimmig)
volume_up
hazy {adj.}
Kosovos oklara status är en latent källa till osäkerhet.
The ill-defined status of Kosovo is a latent source of uncertainty.
oklar (også: mörk, dunkel, oren, grumlig)
volume_up
muddy {adj.}
oklar (også: dunkel, grumlig, nebulosa-)
oklar (også: mörk, dunkel, obemärkt, okänd)
Den kompromiss som vi nu har röstat om och som kommer att diskuteras vidare är mycket oklar.
This compromise we have now voted on, which will go for further discussion, is very obscure.
It has become even more complicated and obscure.
We do not realise just how obscure the mechanisms are.
oklar (også: tveksam, oviss, obestämd)
Oklar lagstiftning är dålig lagstiftning.
Uncertain law is bad law.
There is nothing problematic or uncertain about this issue.
Definitionen av allvarliga brott är oklar och överlåts åt 25 olika regeringar att uttolka på sitt sätt.
The definition of "serious crimes" is uncertain, being left to 25 separate governments to each decide in their own way.
Det fortsätter dock vara så att parlamentets position på en sådan konferens är oklar.
However, it remains the case that Parliament's status at such a conference is unclear.
Jag anser också att teorin med ekonomiska obalanser är ganska vag och oklar.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Det rör parlamentets sammansättning, som förblir oklar fram till 2014.
It concerns Parliament's composition, which remains unclear as from 2014.
oklar
First of all, this is unclearly formulated.
Det mest omstridda av konvergenskriterierna är växelkursen, eftersom det till skillnad från de övriga är så oklart formulerat.
The most controversial of the convergence criteria is that relating to the rate of exchange because, unlike the other criteria, it has been so unclearly formulated.
Agenda 2000-reformens skogsstödsåtgärder är mycket oklart formulerade och därför är det också svårt att urskilja vad de till exempel finansieringsmässigt kommer att innebära.
The provisions on forestry aid in the Agenda 2000 reforms are worded very unclearly, and it is thus difficult to discover what they mean, for example, in terms of funding.
oklar (også: vag, odefinierad, obestämd)
En oklarhet som lämnar dörren öppen för en rad tolkningar och framförallt möjligheten till alltför många undantag av " objektiv anledning " som definierats dåligt eller inte alls.
This lack of clarity leaves the door open to differences in interpretation and, above all, the possibility of too many derogations for ill or undefined 'objective reasons '.
Förmodligen är förekomsten av oklara regler, oreglerade områden eller regler som endast fastslår vaga juridiska begrepp allvarligare i denna del av bestämmelserna än i andra delar.
It is probably horrendous, especially in this particular raft of legislation, that there are confused rules, regulatory vacuums and rules that only lay down undefined legal concepts.
oklar (også: allmän, svag, vag, obestämd)
volume_up
vague {adj.}
Ni anmärkte att det europeiska utbildningsbeviset är en oklar fråga.
You observed that the European educational pass is very vague.
Jag anser också att teorin med ekonomiska obalanser är ganska vag och oklar.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Tyvärr är den föreslagna politiken något oklar på flera grundläggande och konkreta punkter.
Unfortunately, the proposed policy is somewhat vague in a number of essential, concrete points.
oklar (også: otydlig, luddig, dunkel, ullig)
volume_up
woolly {adj.}
Kommissionens svar var oklara och på inget sätt tillräckliga.
The Commission's answers were woolly and completely unsatisfactory.

Eksempelsætninger "oklar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishPunkt 13 är dock förvirrande och oklar och betyder i själva verket ingenting.
However, paragraph 13 is confusing and muddled and does not actually mean anything.
SwedishSituationen är, som jag nämnde, mycket oklar, och vi måste tyda den mycket noggrant.
As I have said, this is a very fluid situation and we have to read it very carefully.
SwedishLåt oss helt och hållet enas om detta, eftersom ingen skulle tjäna på en sådan oklar situation.
Since no one would be served by such a situation, let us agree clearly on that.
SwedishDen fråga som är oklar gäller emellertid vad som händer med rådet.
However, the question which begs to be answered is: what about the Council?
SwedishProblemet är att arbetsordningen därefter är mycket mer oklar.
The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
SwedishVad gäller byggprodukter, jag citerar här föredraganden, är situationen oklar.
On the subject of construction products - I quote our rapporteur - the situation is not very clear.
SwedishGränsen mellan information och reklam är dessutom mycket oklar.
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
SwedishFöredragandens hållning i den frågan är något oklar.
However, the position of the rapporteur on that subject is not all that clear.
SwedishVi har några icke-diskrimineringsklausuler, men frågan är ändå oklar.
We have some non-discrimination clauses, but it is not clear.
SwedishBilden blir dock väldigt oklar genom att fängelsesystemet inte ändras alls.
However, the picture is greatly obscured by the fact that the regime in prisons is exactly as it always was.
SwedishDet är en oklar diskussion som förs nästan som en religiös debatt av för- och motståndare.
It is a murky discussion, which is held almost as a religious debate between those for and those against.
SwedishVi har några icke-diskrimineringsklausuler, men frågan är ändå oklar.
Discrimination against Christians should be fought with the same tenacity as other forms of discrimination.
SwedishEnligt Nicefördraget är EU:s betydelse oklar.
The Europe of Nice is undecided as to how significant it is.
SwedishDen fullständiga händelseutvecklingen är fortfarande mycket oklar.
SwedishDefinitionen av allvarliga brott är oklar och överlåts åt 25 olika regeringar att uttolka på sitt sätt.
It is tragic that two large MEP groups have passed this in a single reading rather than have a thorough scrutiny.
SwedishDessutom är frågan om hur flyktingarna skall anlända till EU och hur de kommer att tas upp där fortfarande oklar.
Unclarified also is the question of how refugees should enter the EU and how they should be received there.
SwedishDen vetenskapliga kommitténs roll är fortfarande oklar och dess arbete tycks inte vara centralt för programmet.
The role of the scientific committee is still poorly defined and its work is not a central part of the programme.
SwedishI en sådan här oklar situation måste våra handlingar ha sin grund i våra centrala värderingar och centrala intressen.
In a fluid situation like this, we have to have our actions rooted in our core values and our core interests.
SwedishLagstiftningen är ett lappverk och oklar.
The regulation is piecemeal and unfocused.
SwedishTrots det är medborgarnas roll i EU: s så kallade stora processer som deras legitimerare fortfarande synnerligen oklar.
Nevertheless, there is still only the vaguest reference to ordinary citizens when legitimizing so-called major projects.