Svensk-engelsk oversættelse af "optisk"

SV

"optisk" engelsk oversættelse

SV

optisk {adjektiv}

volume_up
Automatiserad bildanalys av järnmalm pellets struktur med hjälp av optisk mikroskopi
Automated image analysis of iron-ore pellet structure using optical microscopy
Den sista delen, om optisk strålning, är nu aktuell för andrabehandling.
The last component, on optical radiation, is now on the agenda for its second reading.
Automatiserad bildanalys av pellets struktur med hjälp av optisk mikroskopi - Frida Nellros
Automated image analysis of pellet structure using optical microscopy - Frida Nellros
optisk (også: syn-)
Han fortsatte sedan att forska kring optisk karakterisering av halvledarmaterial vid ämnesområdet Tillämpad optik.
He then continued research on the optical characterisation of semiconductor materials in the field of applied optics.
Denna teknologi använder sig av en spegel inne i teleskopets optiska system som kontinuerligt ändrar sig för att motverka atmosfärens effekt.
This technology works by introducing a mirror into the telescope optics system that's continuously changing to counteract what the atmosphere is doing to you.

Eksempelsætninger "optisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi bör utan att tveka förkasta de delar av förslaget som handlar om optisk strålning.
We should reject the natural radiation aspects of this proposal out of hand.
SwedishVi vet att vi kommer att gå till förlikning med direktivet om optisk strålning.
Will the Presidency seize the opportunity to help bring some sense to ‘ joke’ EU lawmaking?
SwedishParlamentsledamoten nämnde särskilt direktivet om optisk strålning.
I hope that the accuracy of my answer will fulfil the purpose.
SwedishVad det här direktivet om optisk strålning beträffar borde vi återgå till det som rådet föreslog.
Mr President, employers have always treated workers ’ need for protection as if it were a trifling thing.
SwedishDet är verkligen skrattretande att behålla optisk strålning i direktivet.
It is absolutely ludicrous to keep it in.
SwedishNär arbetsgivaren finner en risk till följd av optisk strålning kommer information att ges till arbetstagarna.
Where the employer finds a risk associated with natural radiation, information will be provided to workers.
SwedishI själva verket har våra ändringsförslag om optisk strålning inget samband med de löjliga historier som man förser medierna med.
In reality, our amendments on natural radiation have nothing to do with the ridiculous stories fed to the media.
SwedishI själva verket har våra ändringsförslag om optisk strålning inget samband med de löjliga historier som man förser medierna med.
We will do all we can to stop them in their tracks and continue to improve, and not undermine, worker protection.
SwedishVi har redan behandlat vibration, buller och elektromagnetiska fält och nu tar vi ställning till optisk strålning.
As I see it, we have a good piece of legislation: the framework directive requesting employers to mitigate health risks for employees.
SwedishOm vi antar direktivet och låter optisk strålning ingå i det skulle det innebära att vi går alltför långt med förmyndarsamhällets mentalitet.
If we pass this directive and include natural radiation, this would be taking the 'nanny state' mentality too far.
Swedish.– Direktivet om arbetstagares exponering för risker som har samband med optisk strålning har gett upphov till mycket tomt prat.
   . A lot of hot air has been generated over this directive on the exposure of workers to the risks arising from physical agents.
SwedishMin önskan är att vi i framtiden kan hantera frågan om optisk strålning på ett smidigt sätt, utan meningslös lagstiftning eller byråkrati.
My wish is that in future we will be able to deal with the issue of solar radiation flexibly, without pointless legislation or bureaucracy.
SwedishJag hoppas uppriktigt att alla ledamöter av Europaparlamentet antingen kommer att rösta för att ta bort optisk strålning från texten eller rösta för kompromissen i utskottet.
If we pass this directive and include natural radiation, this would be taking the 'nanny state ' mentality too far.
SwedishJag tvivlar inte alls på att skyddet av arbetstagare mot hälsorisker till följd av optisk strålning är en fråga som borde regleras på EU-nivå.
I should also like to thank him for his cooperation on this report, which I had the opportunity to discuss with him as shadow rapporteur for our group.
SwedishKommissionsledamoten har själv sagt att det ursprungliga förslaget innebar att man skulle ta mycket lättare på optisk strålning än på artificiella källor.
The Commissioner himself said that the original proposal envisaged a far lighter-touch approach to natural radiation than artificial sources.
SwedishMin önskan är att vi i framtiden kan hantera frågan om optisk strålning på ett smidigt sätt, utan meningslös lagstiftning eller byråkrati.
That would have relieved our fear that the states would be obliged to transpose the rules on solar radiation because they are referred to in the framework directive.
SwedishJag hoppas uppriktigt att alla ledamöter av Europaparlamentet antingen kommer att rösta för att ta bort optisk strålning från texten eller rösta för kompromissen i utskottet.
I sincerely hope that all MEPs will either vote to remove natural radiation from the text, or vote for the compromise in committee.
SwedishDet betyder att det finns ett klart behov av att ge bättre skydd till arbetstagare som exponeras för optisk strålning, särskilt från naturliga källor.
After all, such an approach also reflects the findings of the report which I tabled on health protection at work, and which the House adopted some time ago.
SwedishKommissionsledamoten sa att gränsvärden för exponering för optisk strålning inte ansågs möjliga att införa, och jag vill understryka denna punkt.
   Mr President, the Commissioner stated that exposure limit values for natural radiation were not deemed to be feasible, and I want to emphasise that point.
SwedishBortsett från det är detta ett ganska förnuftigt direktiv, att skydda människor som till exempel svetsare mot artificiell strålning, men vi bör inte ta med optisk strålning från solen.
Apart from that, this is a reasonably sensible directive, to protect people like welders from artificial radiation, but we should not include natural radiation from the sun.