Svensk-engelsk oversættelse af "osäker"

SV

"osäker" engelsk oversættelse

SV osäker
volume_up
{adjektiv}

osäker (også: ostadig, otrygg)
Den 11 september fick vi se att den värld vi lever i är mycket osäker.
Mr President, 11 September showed us that the world we live in is very insecure.
Jag känner mig mycket osäker i närheten av frettar.
I have been very insecure in the presence of ferrets.
Kärnvapen gör världen mer osäker och farlig.
Nuclear weapons make the world more insecure and dangerous.
osäker (også: svag, darrande, skälvande, ostadig)
volume_up
shaky {adj.}
Den vetenskapliga kunskapen är oftast osäker i samband med nära nog alla allmänt intressanta miljöfrågor.
Mr President, scientific knowledge is very often shaky when it comes to almost all issues of general environmental interest.
Den första kompromissen som lades fram för ett tag sedan, ansågs vara alltför osäker av många parlamentsledamöter.
The first compromise put forward a little time ago seemed to many in the Parliament to be much too shaky.
Greklands ställning i euroområdet är väldigt osäker, och såvitt jag förstår ligger svaret hos Internationella valutafonden (IMF).
The Greek position in the euro area is very shaky and, as far as I can see, the answer lies with the International Monetary Fund (IMF).
osäker (også: farlig, opålitlig)
volume_up
unsafe {adj.}
Särskilt den norra delen av landet är osäker och missgynnad.
Especially the north of that country is unsafe and disadvantaged.
De vet alltså att hans fällande dom är osäker, men han kan fortfarande avrättas.
So they know his conviction is unsafe, but he could still be executed.
Som man redan har nämnt är det beklagligt att ungdomar har osäker sex i dag.
As has already been mentioned, it is unfortunate that young people today practise unsafe sex.
osäker
volume_up
unsure {adj.}
När jag är osäker eller bekymrad, använder jag gatorna.
Whenever I'm unsure or troubled, I take to the clty streets.
Jag är dock osäker på varför vi har pekat ut just Malaysia här.
However, I am unsure as to why we have singled out Malaysia here.
Ändå ger kommissionen intryck av att vara osäker och obeslutsam inom detta område.
Yet the Commission gives the impression of being unsure, indecisive, in this field.
osäker (også: känslig, besvärlig, kinkig, klumpig)
osäker (også: riskfylld, chansartad)
volume_up
chancy {adj.}
osäker (også: tveksam, fundersam, oviss, tvivelaktig)
Även kvaliteten på värderingarna är osäker.
The quality of the rating valuations is also doubtful.
Det är dessutom mycket osäkert om herr Monsengwo kommer att acceptera sin utnämning.
It is also very doubtful whether Mr Monsengwo will accept the post.
Slutligen bör EU inte diktera energivalet för enskilda medlemsstater och särskilt inte på ett så osäker grund.
Finally, the EU should not dictate energy choices in the individual Member States, and certainly not on so doubtful a basis.
osäker (også: tvetydig, tvivelaktig)
osäker (også: tveksam, tvekande, villrådig)
Den ofta stapplande utvecklingen tyder på att den väg som valts är både ömtålig och osäker.
The starting signal has been given, though the sometimes hesitant progress highlights the difficult and uncertain nature of the road.
osäker (også: tveksam, oviss, problematisk)
volume_up
iffy {adj.}
osäker (også: tveksam, obeslutsam, olöst)
Vi har en finansiell och ekonomisk kris och en osäker tillväxt och arbetsmarknad.
We have unresolved issues for vehicle dealers, for the small and medium-sized enterprises, a financial and economic crisis and an uncertain growth and employment market.
osäker (også: orolig, instabil, ostadig, olöst)
Theirs is an unsettled political situation as well.
osäker (også: bräcklig, svag, skör, sjuk)
osäker (også: dålig)
Den rättsliga situationen är därför fortfarande osäker.
Therefore the legally precarious situation continues to exist.
   – Det är uppenbart att finansieringen av Natura 2000-nätverket alltjämt är mycket osäker.
   It is evident that the funding of the Natura 2000 network is still very precarious.
All around it, the situation is precarious.

Eksempelsætninger "osäker" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishTrots alla dessa pengar är varvens och de anställdas framtid fortfarande osäker.
Despite all that money, the yards and the future of the workers remain vulnerable.
SwedishJag blev osäker på om det var mig han vände sig till eller en grupp medlemsstater.
I was not sure whether he was addressing me or addressing a group of Member States.
SwedishOch vi kan garantera att himlen är ren och blå eller en osäker framtid med kärnkraft.
And we can guarantee a clean, blue sky or an uncertain future with nuclear power.
SwedishDet är en rättsligt osäker grund för lagstiftning, och det gör mig bedrövad.
This is a legally uncertain basis for legislation and that makes me unhappy.
SwedishUnga människor tvingas avbryta sina studier och går en osäker framtid till mötes.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
SwedishTrots dessa – och andra – framsteg är situationen i Afghanistan extremt osäker.
Despite these – and other – advances, the situation in Afghanistan is extremely volatile.
SwedishVi säger att det inte var kärnkraften som var osäker, utan det var Japan.
We are saying that it was not nuclear energy, it was Japan that was not safe.
SwedishJag har bett om ordet eftersom jag är osäker på vad som pågår.
(FR) Mr President, I have asked for the floor because I am not quite sure what is going on.
SwedishPå ett sätt fick kommissionens förslag en något vacklande och osäker start.
In a sense the proposal from the Commission had quite a faltering and uncertain start.
SwedishDet är enda sättet att ge yngre generationer en mindre osäker framtid.
Only by doing so can we ensure a less uncertain future for the younger generations.
SwedishDe vet alltså att hans fällande dom är osäker, men han kan fortfarande avrättas.
This is because US law provides that no new evidence can be introduced after a certain stage.
SwedishJag är osäker på om alla rekommendationerna i betänkandet verkligen är förbättringar.
I am not sure whether some of the recommendations in the current report are improvements.
SwedishAtt inte kunna inse det dömer oss alla att leva i en mer osäker värld.
Failure to recognise that condemns us all to live in a much less safe world.
SwedishDessa företag står nu inför en lika osäker framtid som den flotta som de är beroende av.
Today they are faced with a future just as uncertain as that of the fleet they depend on.
SwedishDet skulle innebära att situationen skulle förbli osäker från konsumenternas synvinkel.
That would mean that the situation would remain uncertain from the consumers' point of view.
SwedishJag kommer från ett afrikanskt land vars framtid var ytterst osäker för bara ett decennium sedan.
I come from an African country whose future was highly uncertain a mere decade ago.
SwedishDet skulle innebära att situationen skulle förbli osäker från konsumenternas synvinkel.
That would mean that the situation would remain uncertain from the consumers ' point of view.
SwedishJag ville med andra ord rösta för, men sen började jag bli osäker.
I therefore intended to vote for the motion but I was assailed by a doubt.
SwedishEU är på väg ut ur krisen, men situationen är fortfarande osäker.
Europe is coming out of the crisis, but the situation is still uncertain.
SwedishDet är bristen på jordbrukinvesteringar som har lett till osäker livsmedelsförsörjning.
It is the lack of investment in agriculture that has led to this phenomenon of food insecurity.