Svensk-engelsk oversættelse af "passa ihop"

SV

"passa ihop" engelsk oversættelse

SV passa ihop
volume_up
{verbum}

passa ihop (også: stansa ut, lyckas, smacka, ha tur)
passa ihop (også: håna)
passa ihop (også: utjämna, betala, avpassa, rätta)
Hur får ni det att passa ihop med just denna motivering, som säger att man måste starta förhandlingar med Världshandelsorganisationen?
How does that square with that same justification, which says that negotiations must be held within the World Trade Organisation?
Hur får ni det att passa ihop med motiveringen till ändringsförslag 18 i vilket man säger att man ger en karenstid eftersom detta allvarligt skulle kunna skada vår industri?
How does that square with the justification in Amendment No 18, where it says that an exemption period is granted because that could seriously harm our industry?

Lignende oversættelser "passa ihop" på engelsk

passa verbum
ihop adverbium
English

Eksempelsætninger "passa ihop" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishAtt hitta projekt och passa ihop dem med volontärer är en stor uppgift i sig självt.
Identifying projects and matching them with volunteers is a major task in itself.
SwedishDet skulle även passa mycket bra ihop med förberedelserna för temaåret för fysisk fostran.
It would also be very much in harmony with preparations for the physical education theme year.
SwedishDessa bitar kommer i slutändan inte längre att passa ihop särskilt väl.
In the end those shreds will no longer fit together properly.
SwedishDe är lämpliga i ett instrument som är avsett att passa ihop med den ambitiösa europeiska politiken för att bekämpa illegal invandring.
They are appropriate in an instrument intended to match the ambitious European policy to combat illegal immigration.
SwedishVi kommer naturligtvis att tvingas att passa ihop denna intensifiering med större bränsleeffektivitet för att undvika stora utsläppsökningar.
Of course, we will have to match the increase with greater fuel efficiency in order to avoid major increases in emissions.
SwedishVidare, hur kommer dessa ambassaders befogenheter, till exempel i fråga om viseringar, att passa ihop med det arbete som redan görs vid de nationella ambassaderna?
Moreover, how will the powers of these embassies, with regard to visas, for instance, fit in with the work already carried out by the national embassies?
SwedishVi lägger också en massa ingredienser och välljudande åtaganden och rekommendationer i skålen, men vi är inte alls säkra på att de kommer att passa ihop.
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
SwedishJag tror att det också skulle passa mycket bra ihop med de planer som nu presenterats de senaste dagarna om good government i Europa, för företagspolitiken hör också dit.
I think that it would also fit in well with the plans which have been presented over the past couple of days on good government in Europe, as company policy forms part of this.
SwedishEtt direktiv som syftar till att skapa en välbetänkt ram för pensionsfonder måste passa ihop med denna process av oavbruten men gradvis och samordnad reformering av nationella pensionssystem.
A directive aimed at creating a prudential framework for pension funds must fit in with this process of steady but gradual and coordinated reform of national pension systems.
SwedishJag inser att det inte är den ideala lösningen, men det är det enda sättet att passa ihop två frågor av maximal betydelse, som vi var tvungna att placera in i ett redan mycket välfyllt sammanträde.
I realize this is not an ideal solution, but it was the only way to combine two such important items, which both had to be accommodated in a part-session which was already very full.