SV planera
volume_up
[planerade|har planerat] {verbum}

I så fall kan vi planera budgeten med utgångspunkt från situationen.
Then we can plan the budget according to the situation.
Jag tror därför verkligen att vi redan nu måste planera för en kraftigt utökad budget för kemikaliemyndigheten.
I therefore really believe that we must make provision at this stage for a substantially increased budget for the European Chemicals Agency.
Man kan inte planera stora mål med en budget som i bästa fall uppgår till högst 1, 27 procent av gemenskapens bruttonationalinkomst.
We cannot consider major objectives with a budget that, in the best case scenario, will only represent 1.27 % of the Community gross domestic product.
Therefore, we have to design.
Jag vill att detta skall vara fallet för att uppmuntra folk att planera framåt för att bygga nya, modernt designade kärnkraftverk för framtiden.
I want that to be the case so as to encourage people to plan ahead for and build new, modern design nuclear power stations for the future.
Vi stöder också de ändringar som betonar behovet av att redan vid utformningen av avfallsanläggningar planera avslutningen på lämpligt sätt.
We also support the amendments emphasising the need to make appropriate plans for the closure of disposal facilities as early as the design phase.
De borde vara tillgängliga för mindre grupper, tillgängliga i det avseendet att de skall kunna planera, genomföra och övervaka programmen.
They should be accessible to smaller groups, accessible for them to be able to devise, implement and monitor the programmes.
Vi anser att kommissionen på egen hand skulle vara oförmögen att planera en informationskampanj.
We think that the Commission would be incapable, on its own, of devising an information campaign.
Det har nu gått ett år sedan Italien började planera oproportionerliga och chockerande åtgärder som färgats av mörk populism.
It has been one year now since Italy started devising disproportionate and shocking security measures tainted with brown populism.
planera (også: rita, planlägga)
Hur skall producenterna kunna planera sin verksamhet under sådana förutsättningar?
How can producers plan their activities in such conditions?
Det är dags att på allvar planera för att avveckla dessa äldre kärnkraftsreaktorer.
It is time to plan seriously to decommission these older nuclear reactors.
Under utbildningen ges möjlighet för att planera för den egna karriärutvecklingen.  
During training, the opportunity to plan for their own career development.
Öh.. vi kanske, kanske ringer. planera en spelkväll
Uh, we' il, uh, we'll call, schedule a play date.
Min vädjan är att Europaparlamentet omedelbart ska planera in en debatt om textil- och konfektionssektorn i de olika medlemsstaterna.
My appeal is for the European Parliament to schedule an urgent debate about the textiles and clothing sector in the various Member States.
Vi är även beredda att planera in ytterligare ett särskilt möte i rådet (rättsliga och inrikes frågor) under det ungerska ordförandeskapet.
We are also prepared to schedule one more special meeting of the Justice and Home Affairs Council during the Hungarian Presidency.
Can we arrange a meeting?
Varför inte planera ett nytt möte, som det vi höll i Rom för några år sedan, med representanter för unionens nationella parlament.
Why not arrange further talks with the representatives of the Union's national parliaments, like those we held in Rome a few years ago?
Hur kan man planera att utlämna våra nationer till ett land, en stat som inte följer, eller allt mindre följer, samma rättsliga normer som vi?
How can we contemplate extraditing our nationals to a country, a state, which does not obey the same legal conventions as us, or does so less and less?
För att de förpliktelser Europeiska unionen ingått i Kyoto skall kunna infrias måste man planera för att delvis ersätta de fossila bränslena med bränslen som inte förvärrar växthuseffekten.
In order to meet the commitments made by the Union in Kyoto, we must contemplate using, at least in part, fuels that do not exacerbate the greenhouse effect as a substitute for fossil fuels.
planera (også: ordna, organisera, klä ut, kliva upp)
Det är löjligt att planera ett förbud bara för leksaker eller föremål för spädbarn avsedda att stoppas i munnen.
It is ridiculous to provide for a ban only on toys and childcare articles intended to be placed in the mouth.
Men syftet med dessa allmänna tillstånd är också att göra det möjligt för europeiska exportörer och små och medelstora företag att planera pålitligt.
However, these general authorisations are also intended to enable European exporters and small and medium-sized enterprises to plan reliably.
Vi borde planera och lägga upp någon form av strategi genom vilken vi kan spela en roll för att leverera till denna marknad.
We ought to plan and lay out some sort of strategy by which we can play our part in supplying this market.
planera (også: kartlägga, staka ut)
Varför strävar Bryssel och den franska regeringen efter att planera förstörelsen av en hel sektor i vår ekonomi?
Why are Brussels and the French Government thus striving to plot the destruction of an entire sector of our economy?
Jag anser att vi snabbt måste planera för en federal union med några stater och fortsätta att arbeta på den stora marknaden.
I think we should very rapidly envisage a federal Union of a few states and continue to work on this great project.
Televisionen är ett medium med makt att utbilda, planera, informera, underhålla, sprida kultur, lära ut och inleda en dialog med medborgarna.
Television is a medium that has the power to educate, project, inform, entertain, spread civilisation, teach and open up a dialogue with the citizens.
Jag gör ett engagerat upprop till alla våra kolleger att planera för de nödvändiga anslagen, så att vi skall kunna agera och beakta ärendena.
I strenuously urge all my fellow Members to set aside the appropriations needed for us to be able to take action and to be able to consider the projects.
Jag hoppas att den kommer att uppfylla alla de syften för vilka den ursprungligen inrättades och att den kommer att öka återhållsamheten i budgeten och bli bättre på att planera.
I hope the ECHA will fulfil the purposes for which it was created, and will improve its budgetary rigour and its capacity for planning.
Medlemsstaterna bör agera ansvarsfullt och redan nu börja planera för hur de ska minska sina utsläpp av växthusgaser utanför systemet för handel med utsläppsrätter.
Member States should be responsible and start making plans now for how they will reduce their greenhouse gas emissions outside the emissions trading scheme.

Synonymer (svensk) for "planera":

planera

Eksempelsætninger "planera" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet är inte EU:s uppgift att planera för att föra krig, utan att förebygga krig.
It is the EU’s task to prevent wars, not to make plans for conducting wars.
SwedishFöretag behöver en stabil, förutsägbar rättslig grund utifrån vilken de kan planera.
Companies need a stable, predictable legal basis on which to be able to make plans.
SwedishHåller han med mig om att kvinnor har rätt att välja hur de skall planera sitt liv?
Would he agree with me that women have a right to choose how they organise their lives?
SwedishDetta innebär givetvis också att det är svårt att planera inför framtiden.
Of course, this makes it difficult to develop plans for the future too.
SwedishDe måste redan nu börja planera och införa de kontroller som är absolut nödvändiga.
They should start planning now and start introducing controls that are absolutely essential.
SwedishTalmannen sade mycket klart ifrån att det inte är möjligt att planera en debatt nu på morgonen.
The President has very clearly ruled out the possibility of a debate this morning.
SwedishVi bör även planera ett tidsschema för en konstitutionell överenskommelse.
We should also establish a timetable for a constitutional settlement.
SwedishHur ska människor planera för det fortsatta genomförandet av samförståndsavtalet från juni?
How do people envisage the further implementation of June’s memorandum of understanding?
SwedishJag lade ner 5 år i Vietnam och såg dem planera... och vi dö.
I spent five years in Vietnam watching them do the planning... and us the dying.
SwedishVarför inte planera sanktioner, herr kommissionär, mot dem som inte respekterar fördragen?
Why not consider sanctions, Commissioner, against those who do not respect the agreements?
SwedishGenom Agenda 2000 ber man oss också planera för utvidgningen mot öst.
Agenda 2000 also requires us to provide for enlargement to include countries of the East.
SwedishHur ska människor planera för det fortsatta genomförandet av samförståndsavtalet från juni?
How do people envisage the further implementation of June’ s memorandum of understanding?
SwedishVi bör överväga, utvärdera och planera för ett paneuropeiskt samarbete på detta område.
It would be worth considering, assessing and planning pan-European cooperation in this field.
SwedishDen fyller en viktig funktion när det gäller att planera och följa marknadsutvecklingen.
They play an important role in planning or following market trends.
SwedishBorde man inte här planera en gemensam aktion för en förnuftig decimering av detta bestånd?
Should we not take joint action here and consider culling the stock to a reasonable level?
SwedishFör att förbereda oss själva för de närmaste 25 åren måste vi alltså börja planera nu.
In order to prepare ourselves for a quarter of a century hence, we need to start planning today.
SwedishÄven om politiken är bra, och jag prisar den, måste vi börja planera igen.
While the policy is good, and while I pay tribute to it, we have to go back to the drawing board.
SwedishJordbrukare behöver ha säkerheten att kunna planera inför framtiden.
Others make unnecessary specifications which are already included in more general concepts.
SwedishOch det är inte ens tal om att planera att skriva av de skulder som kväver dessa länder.
And there is not even any discussion of cancelling the debts that are strangling these countries.
SwedishDet är i en sådan samarbetsanda som vi kan hjälpa medlemsstaterna att planera nästa steg.
It is in such a spirit of cooperation that we can help the Member States to chart the way forward.