Svensk-engelsk oversættelse af "prestation"

SV

"prestation" engelsk oversættelse

volume_up
prestation {fæl.køn}

SV prestation
volume_up
{fælleskøn}

Detta är ju en viktig och lyckad prestation av kommissionen, det måste sägas.
For the Commission this is an important and very successful achievement, it must be said.
Detta är därför en utmärkt prestation och ett utmärkt betänkande.
This is therefore an excellent achievement, and an excellent compromise.
Denna överenskommelse var en utomordentlig prestation och en ära för alla inblandade.
This agreement was a remarkable achievement and a tribute to all those concerned.
prestation (også: skicklighet, färdighet, fullbordande)
volume_up
accomplishment {substantiv}
Avslutningsvis vill jag gratulera föredraganden till hans prestation.
In conclusion, I would like to congratulate the rapporteur for this accomplishment.
Vi glömmer ofta bort att den europeiska integrationen faktiskt är en anmärkningsvärd prestation.
We often forget what a remarkable accomplishment European integration is.
Parlamentet tycks således ha påverkat den gemensamma ståndpunkten betydligt, och denna prestation måste gratuleras.
It would therefore seem that Parliament has significantly influenced the common position, and congratulations on that accomplishment are due.
Betalningen måste vara rättvis och efter prestation.
They must be paid fairly and in line with their performance.
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det förbättrar nödvändigtvis inte allas prestation.
It does not necessarily improve the performance of all.
prestation (også: verk, försök, ansträngning, insats)
volume_up
effort {substantiv}
Generationer av människor före oss har genom en oerhört kulturell prestation skapat det som vi lever av i dag, det som är vårt underlag för livet.
Generations of human hands, Mr Rothley, have contributed to a colossal cultivation effort to create what we live on today, the basis of our subsistence.
prestation (også: avkastning, produktion, kraft, utmatning)
volume_up
output {substantiv}
Många poster har inbyggda automatiska ökningar, framför allt för byråkratins driftkostnader, utan någon synbart förbättrad prestation.
There are built-in automatic increases for many items, especially for the operating costs of bureaucracy without any apparent improvement in output performance.

Synonymer (svensk) for "prestation":

prestation

Eksempelsætninger "prestation" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishAtt 128 länder slutligen kunde samla sig bakom en förklaring är en stor prestation.
It is after all quite something to get 128 countries backing one declaration.
SwedishSkulle jag kunna rösta emot detta betänkande, herr talman, efter Mauros prestation?
Could I vote against this report, Mr President, after Mr Mauro’s exploit?
SwedishDen bör vara överkomlig, betalas efter prestation, och ha flexibla och långa öppettider.
It should be affordable, appropriate and with flexible and extended opening hours.
SwedishLeverantören får betalt vid leverans eller annan prestation under köpeavtalet.
The exporter is paid upon delivery or such other occasion as defined in the commercial contract.
SwedishNågon prestation i förskott kommer därför inte att äga rum från Europeiska unionens sida.
There will therefore be no advance concession from the European Union.
SwedishInte heller från miljöpolitisk synpunkt är den gemensamma ståndpunkten någon lysande prestation.
The common position is also no great shakes from an environmental viewpoint.
SwedishFör det andra: Vi har gjort en prestation i förväg, herr rådsordförande!
Secondly, we have already made a concession, Mr President-in-Office!
SwedishDet var ingen dålig prestation att samordna alla dessa ändringsförslag och genomföra förhandlingar.
It was no mean feat to coordinate all these amendments and to conduct negotiations.
SwedishDet är uppenbart inte någon dålig prestation: rapporten är ett praktiskt verktyg och ett referensdokument.
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
SwedishDetta var en prestation som uppnåddes av modiga frihetstörstande män.
This was a feat achieved by brave men, by men of freedom.
SwedishJag hörde Jan Mulder säga att föredragandens prestation är förstklassig.
In addition, we offer in our proposal a number of specific advantages to operators in the outermost regions.
SwedishPå vilken annan plats i världen har man lyckats med denna prestation?
Where else in the world has that been achieved?
SwedishOckså det är en positiv prestation från vår sida, men den förstärker tyvärr det negativa undersökningsresultatet.
While that is a positive move on our part, it unfortunately bears out the negative findings.
SwedishHan har i dag uppvisat ännu en beundransvärd prestation.
He has come up with another admirable piece of work today.
SwedishDet råder inget tvivel om att det är en prestation för miljöskyddet, och det är det viktigaste.
There is, however, no doubting the achievements in environmental protection and this is the most important thing.
SwedishDetta är en betydande prestation, för utmaningen var stor.
This has brought us to the point of pre-accession.
SwedishDenna överenskommelse var en utomordentlig prestation och en ära för alla inblandade.
Lack of transparency over the world’ s oil reserves and plans for their development also undermine stability and cause uncertainty.
SwedishAtt bygga nya kraftledningar, att planera dem och ladda dem - det är verkligen en prestation.
SwedishVi uppskattar dock tillbakadragandet av Ingrida Udres nominering, och hyllar Franco Frattini för hans mycket lovvärda prestation.
Tomorrow, Parliament will free you, and it is time it did so, for there is work awaiting you.
SwedishFör det andra vill jag tacka Raf Chanterie som jag tycker har gjort en jättelik prestation med detta betänkande.
But secondly I wish to thank the rapporteur, Mr Chanterie, who I think has achieved a great piece of work with this report.