Svensk-engelsk oversættelse af "produktionsteknik"

SV

"produktionsteknik" engelsk oversættelse

SV produktionsteknik
volume_up
{neutrum}

produktionsteknik

Eksempelsætninger "produktionsteknik" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishTill följd av detta undersöker och forskar industrin om bättre produktionsteknik som gynnar välbefinnandet.
As a consequence, the industry is studying and researching better production techniques that are more welfare-friendly.
SwedishEU ger också betydande stöd till den pågående forskningen om utveckling av andra generationens produktionsteknik.
The EU is also providing significant support to the ongoing research to develop second-generation production techniques.
SwedishVi anser att kommissionen måste föreslå åtgärder för modernisering av produktionsteknik och marknadsföringsmetoder inom vinsektorn.
We believe that the Commission must propose measures to modernise wine-production techniques and marketing methods.
SwedishTill följd av detta undersöker och forskar industrin om bättre produktionsteknik som gynnar välbefinnandet.
The scientists did not look at the issue of force-feeding in isolation, but as part of the full range of factors involved in producing foie gras.
SwedishVåra kärnaktiviteter är forskning inom området laserbearbetning med tyngdpunkt på lasersvetsning samt utbildningar inom området produktionsteknik.
Our core activities encompass research in laser materials processing, particularly laser welding and teaching in manufacturing and production.
SwedishForskningen inom Experimentell mekanik är inriktad mot optisk mätteknik, tillämpad inom materialmekanik, fluidmekanik och produktionsteknik.
The activities at the research subject Experimental Mechanics are directed towards optical metrology applied within material mechanics, fluid mechanics and production technology.
SwedishDessa stöd borde vara förknippade med villkoret att sådan produktionsteknik skall användas som är förenlig med miljöskydd och människors och djurs hälsa.
Such aid should be made conditional upon the use of production techniques which are compatible with environmental protection, the health and well-being of animals and public health.
SwedishVi har nu tio nya kandidatländer som kommer att öka befolkningen i EU med 20 procent och erbjuda en intressant marknad med en intressant produktionsteknik.
There are currently ten new countries wanting to join us, and, when they do, Europe's population will grow by 20%, offering us an interesting market, with interesting production techniques.
SwedishVi har nu tio nya kandidatländer som kommer att öka befolkningen i EU med 20 procent och erbjuda en intressant marknad med en intressant produktionsteknik.
There are currently ten new countries wanting to join us, and, when they do, Europe's population will grow by 20 %, offering us an interesting market, with interesting production techniques.
SwedishVi bör säkra en hållbar utveckling av miljöteknik, göra miljömässiga investeringar avdragsgilla, främja forskning och utveckla miljövänlig produktionsteknik.
We should ensure sound development of environmental technologies, make environmental investments tax deductible, promote research, and develop environmentally friendly production technologies.
SwedishInnovation och gemensam forskning om jordbrukets produktionsteknik, potentialen att mildra klimatförändringar och nya patogener och sjukdomar är nyckelfaktorer i det här avseendet.
Innovation and joint research in agricultural production technologies, in climate change mitigation potential and in new pathogens and diseases are key factors in this respect.
SwedishVi känner till från statistiken hur olika arbetstidsförhållandena är i de europeiska länderna, och att de bland annat är beroende av faktorer som produktionsteknik och kulturella särdrag.
We know from statistics how much working time varies across our European countries, and that it is dependent on factors such as production technology and particular cultural features.