Svensk-engelsk oversættelse af "rasera"

SV

"rasera" engelsk oversættelse

SV rasera
volume_up
[raserade|har raserat] {verbum}

Den lätta vägen är att alltid säga " nej ", att rasera och förstöra.
The easy way is always to say 'No ', to demolish and destroy.
Den lätta vägen är att alltid säga " nej" , att rasera och förstöra.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Vad vi ifrågasätter är en ursprungslandsprincip som kommer att rasera den sociala rättvisan i medlemsstaterna.
What we are questioning is a country-of-origin principle that will destroy social justice in the Member States.

Synonymer (svensk) for "rasera":

rasera

Eksempelsætninger "rasera" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishEn översyn av flexibilitetsmekanismerna 2014 riskerar att rasera allt det fina arbetet.
A review of the flexibility mechanisms in 2014 risks undoing all that good work.
SwedishFör arton månader sedan hotade marknaderna att rasera den globala ekonomin.
Eighteen months ago, the markets were threatening to bring down the global economy.
SwedishVi har sett den nya ekonomins tekniska luftslott rasera i Förenta staterna.
We have seen the technological bubble in the new economy burst in the United States.
SwedishVarför skulle Ugandas parlamentariker välja att rasera all denna goodwill?
Why should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
SwedishVår generation har inte rätten att rasera tidigare generationers verk.
Our generation does not have the right to undo the achievements of prior generations.
SwedishMed andra ord skulle vi rasera gemenskapspreferensen ännu lite till.
In other words, we would be dismantling Community preference just that little bit more.
SwedishI dag, med internationellt samtycke, vidtas åtgärder för att rasera en av Europas stater.
Today, with international approval, steps are being taken to dismantle one of Europe's states.
SwedishNär det gäller kompensationsstöden, är det uppenbart att våra partner kommer att försöka rasera dem.
Clearly, our partners are also going to try to dismantle compensation aid.
SwedishJag är säker på att engagerade motståndare kommer att dra nytta av det för att rasera det europeiska projektet.
I am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
SwedishVi kommer inte att hålla med dem som försöker rasera Schengensystemet och den fria rörligheten.
We will not be partners with anyone attempting to dismantle the Schengen system and free movement.
SwedishI annat fall kan den tolkning som görs av parlamentets enheter rasera hela syftet med reformen.
Otherwise, the interpretation made by the House's services will defeat the whole object of the reform.
SwedishSamtidigt började de rasera monument över Röda armén.
At the same time, they started demolishing monuments to the Red Army.
SwedishDet handlar om att rasera de sociala landvinningar som många gånger uppnåtts genom arbetarnas kamp.
They are about erasing the social advances that, more often than not, are the result of workers'struggles.
SwedishDet handlar om att rasera de sociala landvinningar som många gånger uppnåtts genom arbetarnas kamp.
They are about erasing the social advances that, more often than not, are the result of workers' struggles.
SwedishPolitiskt avser man tydligen att rasera den nationella staten och således hota demokratin i Europa.
Politically it is clearly intended to undermine the nation state, and thus it threatens democracy in Europe.
SwedishDe är de enda som kan rasera den nationalistiska bastionen.
They alone can bring down the bastion of nationalism.
SwedishDen måste sätta stopp för bosättningsverksamheten på de ockuperade områdena och den måste rasera apartheidmuren.
It must stop settlement activities in the Occupied Territories and it must demolish the apartheid wall.
SwedishÄndringsförslaget har med andra ord som mål att rasera det som vi med sådan möda byggt upp med Amsterdamfördraget.
Thus, the aim of the amendment is to reject what we worked hard to achieve with the Amsterdam Treaty.
SwedishDet som ni nu gör är att rasera demokratin.
With what you are doing here, you are destroying democracy.
SwedishMan skall inte fortsätta att rasera den offentliga tjänstesektorn medan man frossar i stora ord om dess samhällsvärde.
We should not go on dismantling the public service while spouting fine words about their social value.