SV register
volume_up
{neutrum}

1. generel

Ett officiellt register över lobbyister, men även ett register över dem som vill påverka oss.
A register of lobbyists officially, but also a record of those who lobbied us.
Det saknas ett offentligt register och en omfattande ansvarighet.
There is no provision for a public register or comprehensive liability.
Interinstitutionellt avtal om ett register för insyn (undertecknande)
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register (signing)
register (også: almanacka, förteckning, kalender, katalog)
volume_up
calendar {substantiv}
register (også: förteckning, katalog)
volume_up
catalog {substantiv} [am.eng.]
register (også: förteckning)
volume_up
catalogue {substantiv} [brit.eng.]
I direktivet respekteras varje lands nuvarande lagstiftning, nuvarande register och byråkrati.
In this directive, existing legislation, existing catalogues and the bureaucracies of each country are respected.
volume_up
directory {substantiv}
Undertecknaren måste ha möjlighet att avgöra i vilken utsträckning hans / hennes personuppgifter publiceras i olika register.
A signatory must be able to determine the extent to which their personal data are published in directories.
Undertecknaren måste ha möjlighet att avgöra i vilken utsträckning hans/hennes personuppgifter publiceras i olika register.
A signatory must be able to determine the extent to which their personal data are published in directories.
Jag har redan tidigare sagt att vi i programmet Info 2000 har vidtagit en rad åtgärder för att bygga upp europeiska informationsbanker och register.
I have already said that we have taken a series of steps in the INFO 2000 programme to construct European databases and directories.
register (også: akt, arkiv, dossier, mapp)
volume_up
file {substantiv}
Interpol erkände att man hade ett register med 800 foton.
Interpol has acknowledged having a file of 800 photos.
Det blir en förlängning från 3,5 till 7 år av den tid då uppgifterna bevaras i ett aktivt register.
There is an increase from 3.5 to 7 years of the time during which data are kept in an active file.
Min andra fråga är följande: Vilken ytterligare samkörning av register planeras i Schengen II?
My second question is this. What additional interlinking of files is envisaged with Schengen II?
volume_up
index {substantiv}
Välgörenhetsorganisationen Open Doors har i sitt register över förföljelser förtecknat 50 stater över hela världen där kristna utsätts för svår förföljelse.
The charity Open Doors lists 50 states in its worldwide persecution index where Christians are subject to severe persecution.
Ett centralt elektroniskt register för rättsärenden som inrättas i Europeiska unionen och en databas med ett register över domslut skulle vara av oskattbart värde för domstolar och tvistande parter.
A central, electronic EU index of legal cases and a data bank containing a register of judgments would be invaluable to courts and persons taking recourse to the law.
volume_up
record {substantiv}
Ett officiellt register över lobbyister, men även ett register över dem som vill påverka oss.
A register of lobbyists officially, but also a record of those who lobbied us.
Hur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
Det finns ett register över brottslingar, det är möjligt att upprätta ett register över offer.
If there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
register (også: lista, förteckning, kavel, rulle)
volume_up
roll {substantiv}
volume_up
table {substantiv}
På bordet ligger dessutom förslag om gemensam registrering av brottsundersökningar och ett register över domslut.
A proposal for a joint registration of criminal investigations and a register of judgements has also been tabled.
Rådets register är inte organiserat på ett användarvänligt sätt, även om det nyligen skett vissa förbättringar.
On the basis of my inquiries since this question was tabled, I have some sympathy with the points raised by the honourable Member.

2. figurativ

register (også: ton, uppehåll, grepp, avbrott)
volume_up
stop {substantiv}
Förslaget om ett enda gemensamt register är bra.
The idea of a 'one-stop' register is a good one.
År 2006 lade kommissionen fram ”Europeiska öppenhetsinitiativet” där man föreslog ett enda gemensamt register för lobbyister i kommissionen och parlamentet.
In 2006, the Commission issued a 'European Transparency Initiative' where it proposed a common 'one-stop shop' register for lobbyists in the Commission and Parliament.
Det skulle givetvis vara lättare för alla lobbyister om vi kunde få ett enda register som de kan anmäla sig till och skriva på att de tänker följa reglerna.
It would of course be easier for all lobbyists if we could get a kind of 'one-stop shop' where they could register and sign up to indicate that they intend to comply with the rules.

Synonymer (svensk) for "register":

register

Synonymer (engelsk) for "register":

register

Eksempelsætninger "register" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVarför behöver vi nya register och årsrapporter för att ge en ursprungsgaranti?
Why do we need new registers and annual reports to provide a guarantee of origin?
SwedishEnligt kommissionens register avslås 30 procent av ansökningarna om information.
Commission records refer to the refusal of 30 % of requests for information.
SwedishEnligt kommissionens register avslås 30 procent av ansökningarna om information.
Commission records refer to the refusal of 30% of requests for information.
SwedishSpårbarheten är möjlig eftersom de för register över var de säljer sina produkter.
Traceability is possible because they keep records of where they sell their products.
SwedishJag själv och de vänner jag umgås med har ingen aning om vårt etniska register.
I myself and my circle of friends have not the faintest idea of our ethnic background.
SwedishI yttrandet från utskottet för framställningar nämns bl.a. vikten av register.
In the opinion of the Committee on Petitions, the importance of registers is mentioned.
SwedishVidare måste ett register föras och denna information måste kunna utväxlas.
Moreover, records must be kept and it must be possible to exchange this information.
SwedishDessa olika områden skall inte ha gemensamma strukturer och register.
These different areas must not be covered by joint organisations and registers.
SwedishDet skulle specifikt avse frågan om under hur lång tid register bevaras.
That would specifically relate to the question of how long any records are retained.
SwedishI Devon hade floden Taw den högsta vattennivån sedan man började föra register.
In Devon, the River Taw had the highest level since records began.
SwedishDet finns ett register över brottslingar, det är möjligt att upprätta ett register över offer.
If there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
SwedishGivetvis skall medlemsstaterna i synnerhet tas med i detta register av ansvarsområden.
The Member States are, of course, particularly prominent on the list of those responsible.
SwedishJag vill betona det faktum att dessa konfidentiella uppgifter kan sparas i separata register.
I emphasize the fact that these confidential data can be kept in separate registers.
SwedishEn fråga som kom upp under debatten var hur vi handskas med register.
One issue which came up during the debate was that of how we are to deal with registers.
SwedishVissa av våra medlemsstater slarvar till och med själva oerhört med sina register.
Some of our Member States make a mess of their own registers.
SwedishDen första texten om överflyttning mellan register är över tio år gammal.
The first text on changing registers goes back more than 10 years.
SwedishEtt register bör upprättas över områden där marken kan ha förorenats i det förflutna.
An inventory should be drawn up of locations where the soil may have been contaminated in the past.
SwedishDet är bara en fråga om att operatörerna för register över vem som ringer till vem, var och när.
It is merely a question of providers keeping records of who called whom, where and when.
SwedishTvärtemot deras vilja tas inte dessa personers uppgifter bort från församlingens register.
Against the will of the apostates, their personal details are not removed from parish archives.
SwedishUndantag, t.ex. när det gäller medicinska register, måste ske i enlighet med artikel 8 i det direktivet.
In addition, we partially support four amendments, Amendments 1, 29, 30 and 32.