Svensk-engelsk oversættelse af "sida"

SV

"sida" engelsk oversættelse

volume_up
sida {fæl.køn}

SV sida
volume_up
{fælleskøn}

sida (også: ansikte, synpunkt, utsikt, utseende)
volume_up
aspect {substantiv}
Men det finns ytterligare en sida, som är ännu svårare att komma till rätta med.
Yet, there is a second aspect, which is even more difficult to get right.
En viktig sida av detta är att sätta stopp för den här typen av organiserad brottslighet.
One important aspect of this is to bring an end to this type of organised crime.
Betänkandet har en positiv sida men alldeles för många negativa.
The report has a positive aspect, but all too many negative ones.
volume_up
page {substantiv}
Börjar på en ny sida baserad på en annan sida eller använder Netscapes webbplats för mallar.
Start a new page based on another page or using Netscape's Template Website.
Genom att klicka på en sida infogar du den eller tar bort den från dokumentet.
To insert or remove a page, click once with your mouse on the desired page.
Skapar en ny sida med guiden för ny sida från Netscapes webbplats
Create a new page using New Page Wizard at Netscpape Web site
sida (også: avsnitt, stycke, del, avdelning)
volume_up
part {substantiv}
Inte minst är denna budget också en personlig framgång för er, från rådets sida.
This budget is not least a personal success on your part, on the part of the Council.
Ett smutsigt krig från den ryska sidan, men även från de tjetjenska rebellernas sida.
A dirty war on the part of the Russians, but also on the part of the Chechen rebels.
Men denna migrationspolitik från unionens sida bygger på en illusion!
This migration policy on the part of the Union is based on an illusion, however!
sida (også: synpunkt)
volume_up
point of view {substantiv}
Från konsumenternas sida är det enbart en smakfråga.
Seen from the consumers ' point of view, it is exclusively a question of taste.
Från konsumenternas sida är det enbart en smakfråga.
Seen from the consumers' point of view, it is exclusively a question of taste.
Det av kommissionen framlagda förslaget kan hälsas med tillfredsställelse från konsumentens sida.
The proposal put forward by the Commission is to be welcomed from the consumers ' point of view.
sida (også: kant)
volume_up
side {substantiv}
Utgångsobjektets vänstra sida blir då det spegelvända objektets högra sida.
The left side of the object will become the right side of the flipped object.
Det är mycket viktigt att parlamentet och kommissionen arbetar sida vid sida.
It is very important for Parliament and the Commission to work side by side.
Två stater som lever sida vid sida i fred är den enda möjliga lösningen i praktiken.
Two states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
sida (også: flygel, flank)
volume_up
flank {substantiv}
Den hotar därför båda sidor av Medelhavet och företrädare för båda sidor måste ta sig an detta gemensamt.
It therefore threatens both flanks of the Mediterranean and they must tackle it in a joint fashion.
Det här är visserligen ett brott mot alla regler och brukliga förfaranden, men det verkar inte bekymra Richard Corbett som har utskottets ordförande vid sin sida.
All the rules and customary procedures may have been violated, but this does not seem to worry Mr Corbett, flanked by the committee chair.
volume_up
trait {substantiv} (internal quality, aspect)

Synonymer (svensk) for "sida":

sida
Swedish

Eksempelsætninger "sida" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishAlla uttalanden från EU: s sida skall därför riktas till båda sidor i konflikten.
Any expression of EU concern should therefore address both sides in the conflict.
SwedishFrånsett att den politiska viljan saknas, saknas även viljan från polisens sida.
Apart from the political will not being there, the police will is not there either.
SwedishI det avseendet kan Bratislava alltså räkna med insatser och stöd från vår sida.
As far as this is concerned, Bratislava can count on our efforts and support.
SwedishHot om granskning från unionens sida gör att säkerhetsrutinerna upprätthålls.
If there is a constant threat of an EU inspection, standards tend to be kept up.
SwedishVi behöver en europeisk bolagsstadga med full delaktighet från arbetsstyrkans sida.
We need a European Company Statute with the full participation of the workforce.
SwedishDet krävs omgående insatser på det här området, också från kommissionens sida.
Action is urgently needed in this area and this includes the European Commission.
SwedishVi står på er sida och vi kommer att stödja er i tillämpningen av programmet.
Commissioner, we are with you and we shall support you in applying the programme.
SwedishVi skulle vilja se samma inställning från medlemsstaternas och kommissionens sida.
We would like to see a similar approach from the Member States and the Commission.
SwedishVi får också ett tydligt engagemang från Europeiska investeringsbankens sida.
And also we get clear involvement of the European Investment Bank in this area.
SwedishDetta är ett vetenskapligt faktum, inte en hetsig politisk kommentar från min sida.
Thanks to the European Parliament we have a very ambitious climate-change policy.
Swedish(NL) Utan demokratiska regler från myndigheternas sida blir hälsan en handelsvara.
. (NL) Without democratic regulation by the state, health becomes a commodity.
SwedishJag har noterat önskemålet om en högre profil från unionens sida i sådana frågor.
I have noted the wish for the Union to have a higher profile on this sort of issue.
SwedishVi måste driva denna fråga från vår sida i parlamentet och från kommissionens sida.
This question needs to be pursued both in Parliament and within the Commission.
SwedishDetta vore utan tvivel en mycket enkel gest från president Lukasjenkas sida.
This is definitely a very simple gesture which President Lukashenko could make.
SwedishSituationen kräver snabba och effektiva solidaritetsåtgärder från EU:s sida.
This situation requires rapid and effective measures of solidarity from the EU.
SwedishSkyddet av kulturarvet är en fråga som kräver ständig vaksamhet från vår sida.
Protection of heritage is an area over which we must be continually vigilant.
SwedishIbland kommer det att innebära en lagstiftningsåtgärd från kommissionens sida.
Sometimes that will mean a legislative response introduced by the Commission.
SwedishÄrade värd, till skillnad mot mannen vid min sida, jobbar jag inte för det kräket.
Honorable host, unlike this man on my left, I do not work for that evil scum.
SwedishMånga exempel vittnar om en illojal konkurrens från vissa av våra partners sida.
There are many examples proving unfair competition by some of our partners.
SwedishVi står på samma sida som alla de som med kraft arbetar för utsläppsminskningar.
We stand alongside all those who are resolutely promoting the reduction of emissions.