Svensk-engelsk oversættelse af "slå på"

SV

"slå på" engelsk oversættelse

SV slå på
volume_up
{verbum}

slå på (også: prägla, avsluta, fälla, fylla)
slå på (også: banka, slå, dunka, puckla på)
slå på
Inte heller räcker det att slå trumman för frågor som bättre balans mellan familj och arbetsliv.
Nor is it sufficient to beat the drum for causes such as a better balance between family and working life.
Well, all I did was beat on it.
Dessutom ger de gruvliga krigshändelserna i Kaukasus den genomsnittliga ryska politikern chansen att slå den populära nationella trumman, alldeles innan valet till duman.
Moreover, the horrifying war scene in the Caucasus offers the average Russian politician the chance par excellence to beat the popular national drum, especially in the run-up to the Duma elections.
Det måste vara möjligt för oss att slå en dator, ansluta oss till Internet och få tillgång till en it-plattform så att vi kan säga: här finns det ett bättre alternativ för mig.
We need to be able to click on a computer, access the Internet and have an IT platform that enables us to say: here is a better choice for me.
Om vi hade väntat alltför länge med att slå elektriciteten, skulle vaxet från ljuset ha bränt våra fingrar.
If we had waited for too long to switch on electricity, the candle wax would have burnt our fingers.
slå på (også: knäppa på)
Learn how to turn on your heart light.
I think you might have to turn it up.
Turn on the tape machine.

Eksempelsætninger "slå på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishGripandet av honom är en del av en större trend att slå ned människorättsaktivister.
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
SwedishDet är också viktigt att slå fast medlemsstaternas suveränitet skatteområdet.
It is also important to lay down the Member States' sovereignty in the field of taxation.
SwedishDet uttalade syftet är att slå ned ”terroristpropaganda” på Internet.
The declared objective is to come down on 'terrorist propaganda' on the Internet.
SwedishNi har lagt fram era övertygelser och den riktning som ni önskar slå in på.
You have stated your convictions and the direction in which you wish to go.
SwedishÄr detta verkligen den väg som ett innovativt och konkurrenskraftigt EU bör slå in på?
Is this really the road an innovative and competitive Europe should go down?
SwedishNi har lagt fram era övertygelser och den riktning som ni önskar slå in på.
We now continue with the debate on the programme of the British Presidency.
SwedishEn helt ny möjlighet att slå in en ny väg öppnas i detta avseende.
A completely new possibility of embarking on a new path opens up in this regard.
SwedishAtt slå in en annan linje är enligt min mening inte till någon större hjälp.
It is not, in my view, very helpful to tie oneself down to a new line.
SwedishSlå till mot nödutgångarna styrbords vinge, här, rensa huvudkabinen.
Hit the emergency exits on the starboard wing, here, clearing the main cabin.
SwedishAtt slå in den kursen är att köra EU-projektet rätt in i väggen.
Taking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
SwedishMan skulle även kunna slå in en annan väg och lyssna på människornas protester.
Another route could also be taken, and people's protests listened to.
SwedishKosovo måste för att nå fram till detta slå in vägen mot en rättsstat.
Kosovo must take the route leading to a constitutional state if it is to achieve this.
SwedishOch på detta sätt kommer vårt samhälle att få nya inriktningar och slå in nya vägar.
That is how our society will work in new directions, opening up new paths.
SwedishAtt skjuta upp denna omröstning ytterligare en gång vore att slå in ett villospår.
To postpone this vote one more time would be to bark up the wrong tree.
SwedishJag kan inte tro att kommissionen och rådet har för avsikt att slå in denna farliga väg.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
SwedishDet handlar om att Turkiet tar chansen att slå in den vägen och gå framåt med stora kliv.
Turkey needs to seize the opportunity of moving resolutely in that direction.
SwedishVi vill härmed slå hål tio myter kring geoenergin som skapar problem för oss, skriver de.
We would like to dispel ten myths surrounding Geoenergy that create problems for us.
SwedishJag vill här och nu slå hål myten att detta uppdrag kommer att domineras av Frankrike.
I would like here and now to dispel the myth that this mission will be French dominated.
SwedishHär måste Marocko äntligen slå in en realistisk och förtroendeingivande väg.
In the final analysis, the Kingdom of Morocco needs to take a realistic and trustworthy approach.
SwedishLåt oss inte slå in vägen att säga att vi inte kan ha fri rörlighet från Nordafrika.
Let us not go down the road of saying we cannot have freedom of movement from North Africa.