Svensk-engelsk oversættelse af "sporra"

SV

"sporra" engelsk oversættelse

volume_up
sporra {fæl.køn}
EN

SV sporra
volume_up
{fælleskøn}

sporra
volume_up
goading {substantiv}

Synonymer (svensk) for "sporra":

sporra

Eksempelsætninger "sporra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishMervärde är att sporra utbildningskvaliteten och erfarenhetsutbytet.
Added value means promoting quality in training and the exchange of experiences.
SwedishGenom detta år vill vi stödja nätverk och sporra gränsöverskridande samarbeten.
By means of this Year, we want to build up networks and give an impetus to cross-border cooperation.
SwedishVi måste fortsätta att ställa särskilda krav för att sporra marknaden till att svara.
I would not like the public to view energy policy purely from the perspective of climate change.
SwedishJag vill fråga kommissionsledamoten hur han tror det kan sporra de andra parterna till åtgärder.
I should like to ask the Commission how it thinks it can galvanise the other partners into action.
SwedishDetta är vår tids utmaningar, som kan och måste sporra den europeiska integrationsprocessen.
These are the challenges of our times, which can and must galvanise the process of European integration.
SwedishMen vi måste ge dem tid och i viss utsträckning sporra dem att vidta de åtgärder som krävs.
Nevertheless, we must give them time and provide certain incentives for them to put the appropriate measures in place.
SwedishFör att kunna göra det behöver EU utnyttja sin potential bättre och sporra sina medborgare till handling.
In order to do so, Europe needs to make better use of its potential and to galvanise European citizens into action.
SwedishTV: n bidrar absolut till att sporra till våld.
Television is indeed guilty of encouraging violence.
SwedishVi måste ta i på skarpen med bankerna och andra, och sporra dem att rapportera misstänkta kunder till myndigheterna.
We must crack down on banks and professionals, encouraging them to report clients under suspicion to the authorities.
SwedishDet kommer helt klart att sporra deras medborgare, eftersom det ger dem samma rättigheter och privilegier som deras grannar.
It will clearly give a boost to their citizens, giving them the same rights and privileges as their neighbours.
SwedishPå vilka nya sätt avser ordförandeskapet att sporra medlemsstaterna att göra allt de kan för att uppnå Barcelonamålen?
What new incentives will the Presidency present to ensure that the Member States make all efforts to reach the Barcelona goals?
SwedishAll denna information hjälper dig att fastställa var du förlorar kunderna och var du lyckas sporra dem till att omvandla.
All this information helps you identify where you’re losing your customers and where you’re doing well at encouraging them to convert.
SwedishPrissättningssystemen bör även vara tillräckligt flexibla och dynamiska för att sporra ibruktagandet av nya tekniska tjänster.
The system of charges must be flexible and dynamic, so that it would offer incentives for the introduction of new technical services.
SwedishDet gör man bl.a. genom att säga att kemikaliepolitiken skall sporra teknisk innovation och utveckling av säkrare kemikalier.
This is done, for example, by saying that chemicals policy must stimulate technical innovation and the development of safer chemicals.
SwedishTotalt sett är det ändå säkert att euron kommer att sporra konkurrensen, och att konsumenten i ett första skede måste nöja sig med det.
Overall, however, the euro will certainly be an incentive to competition, and the consumer, at least initially, should gain.
SwedishDet som vi ska göra är att sporra byråkraterna till handling, tvinga dem att tala med varandra och sätta upp riktlinjer för dem.
What we are doing here is prodding the bureaucrats into action, forcing them to speak to each other, setting terms of reference for them.
SwedishGenom att införa nya bestämmelser i direktivet hoppas miljöutskottet kunna sporra kommissionen till att agera mer aktivt.
By introducing new provisions in the directive, the Committee on the Environment is hoping to galvanise the Commission into taking a more active role.
SwedishDessutom borde det stå klart att det är upp till medlemsstaterna att sporra sig själva till handling, så snart detta direktiv har antagits.
Moreover, it should be clear that, once this directive has been adopted, it is up to the Member States to galvanise themselves into action.
SwedishDärför bör åtgärder införas för att sporra arbetstagare att gå i pension senare, och stimulera ett livslångt lärande och förbättra hälsovårdssystemet.
Incentives must therefore be provided for later retirement, lifelong learning must be promoted and health systems must be improved.
SwedishMin fråga är huruvida rådet genom att sporra till användning av bästa metoder kan använda sitt inflytande så att vi kan lära oss mer av varandra.
My question is whether the Council can, by encouraging use of best practice, use its influence so that we can better learn from each other.