SV stärka
volume_up
[stärkte|har stärkt] {verbum}

stärka samordningen och övervakningen av dessa staters budgetdisciplin,
to strengthen the coordination and surveillance of their budgetary discipline;
Båda organisationernas önskan att stärka sitt partnerskap ytterligare välkomnas.
It welcomes both organisations' desire to further strengthen their partnership.
Inom EU måste vi stärka konkurrensförmågan, tillväxten och sysselsättningen.
In Europe we need to strengthen competitiveness, growth and employment.
Dels vill vi stärka utvecklingen mot demokrati i Indonesien.
First, we want to bolster the development of democracy in Indonesia.
Indien måste motsvara våra föresatser och stärka sina löften inför Helsingforsmötet.
India must match our resolve and bolster its promises for Helsinki.
I många fall bidrar småskaligt fiske till och med till att stärka turismen.
In many cases, small-scale fishing even helps to bolster tourism.
Vid toppmötet kommer vi att bekräfta vårt engagemang för att stärka icke-spridning och uppmuntra närmare samarbete.
At the Summit we will confirm our commitment to strengthening non-proliferation and encourage closer cooperation.
Detta skulle innebära social lapptäckespolitik och varken stärka eller skapa det förtroende som arbetstagarna ju borde ha för de europeiska institutionerna.
The result would be a patchwork quilt of a social policy which would certain not confirm and win the trust that employees ought to have in Europe's institutions.
Det var ett bra, praktiskt inriktat och konstruktivt toppmöte, som bekräftade att Ryssland vill stärka sina förbindelser med EU.
It was a good summit, it was pragmatic and constructive in character and it confirmed Russia's desire for a stronger relationship with the European Union.
Slutligen hoppas jag att en sista ansträngning skall göras vad gäller att uppfylla konvergenskriterierna för att ytterligare stärka vår position.
Finally, I hope that a final effort of convergence will be made now to fortify our position even further.
Därför behöver länderna i Central- och Östeuropa inte bara en ”vaccination” utan något som kan stärka deras konstitution.
Therefore, the countries of Central and Eastern Europe not only need a 'vaccination', but also something to fortify their constitution.
Vi har dock förstått att nationella egenintressen måste övervinnas även på rådsnivå och att parlamentet behöver stärka kommissionen i dess roll för att ändra konstitutionen.
However, we found that national self-interest needs to be overcome at Council level too and that Parliament needed to fortify the Commission in its role in amending the Constitution.
Det är just därför som det är viktigt att stärka denna sektor och främja försäljning.
This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Vi måste friska upp och stärka unionen och göra den mer demokratisk, effektiv och öppen för insyn.
We need to invigorate and strengthen the European Union, to make it more democratic, more effective and more transparent.
För att stärka EU – eftersom EU verkar behöva detta – måste alla 25 medlemsstaterna kraftfullt sträva efter soliditet.
To invigorate Europe – as Europe seems to need such – all twenty-five of us must strive vigorously for solidity.
För att stärka en varaktig fred och verka för de ideal som vi alla är engagerade i stöder jag Bastiaan Belders betänkande.
As a means of cementing a lasting peace and promoting the ideals to which we are all committed, I support Mr Belder's report.
Men det är viktigt att vi inser Sokrates-programmets betydelse i dess försök att stärka banden mellan de unga i Europa.
But it is important that we appreciate the importance of the Socrates programme in its attempts to cement the links between the young people of Europe.
Vi är övertygade om att en mer långtgående dialog mellan er och Förenta staternas kongress är avgörande för att stärka en god grund för våra bilaterala förbindelser.
We are convinced that further dialogue between you and the US Congress will be essential to cement a good basis for our bilateral relations.
stärka (også: stimulera, styrka, driva, ge kraft åt)
volume_up
to energise {vb.} [brit.eng.]
Det ska komplettera energirådet, som vi också kommer att stärka.
That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
För närvarande är energifrågan ett test på europeisk solidaritet, och denna solidaritet kommer att stärka Europas framtida utveckling.
At the moment, the energy issue is a test of European solidarity, and this solidarity will energise Europe's future development.
Europeiska rådet har brottats med utmaningen att stärka vår ekonomiska tillväxtpotential.
The challenge which occupied the European Council is that of re-energising our economic growth potential.
stärka (også: höja, öka, styrka, höja upp)
stärka (også: öka, stötta upp)

Eksempelsætninger "stärka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet handlar för oss om att stärka Europeiska unionens legitimitet och identitet.
For us it is a question of consolidating the legitimacy and identity of the EU.
SwedishMan måste också stärka det civila samhället och kvinnornas roll och rättigheter.
Civil society and the role and rights of women must similarly be strengthened.
SwedishDetta kommer att stärka den trovärdighet som förväntas av Europaparlamentet.
We should be talking about and implementing only a budget based on actual needs.
SwedishNi skall naturligtvis vara medvetna om att vi försöker stärka pakten ytterligare.
Of course, you will be aware that we are seeking to enhance the Pact still further.
SwedishDetta görs för att stärka den totala ekonomin och förbättra villkoren i unionen.
This is for the betterment of the economy as a whole and of conditions in our areas.
SwedishJag anser att det är betydelsefullt att stärka de gemensamma undersökningsgrupperna.
I regard the reinforcement of joint investigation teams as an important approach.
SwedishJag vill stärka er i er föresats att fortsätta med detta 10-procentiga markuttag.
I would like to encourage you to see this 10 % set-aside through to the end.
Swedish   – Frågan handlar i synnerhet om att stärka demokratiska krafter i Iran.
   – The question is specifically about strengthening democratic forces in Iran.
SwedishDetta säger jag trots att jag är en stark anhängare av att stärka den inre marknaden.
I say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
SwedishDet innebär att stärka demokratin i EU och det innebär en europeisk gemenskap.
It means reinforcing democracy in Europe and it means a community of Europe.
SwedishJag lade fram ändringsförslag om att stärka de jämlikhetsorgan som redan finns.
I tabled amendments on strengthening equality bodies, which already exist.
SwedishVi måste också stärka de institutionella mekanismerna för konventionens genomförande.
We must also enhance the institutional mechanisms for implementing the Convention.
SwedishDetta är inte något alternativ till att stärka och förbättra WTO:s regler.
This is not an alternative to strengthening and improving the rules at the WTO.
SwedishHans betänkande är klart inriktat på att eftertryckligt stärka kommissionens förslag.
His report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
SwedishDessa två punkter är avgörande för att stärka branschens konkurrenskraft.
Those two points are crucial for strengthening the competitiveness of the sector.
SwedishRegionen måste stärka sina avtal om ekonomisk utveckling och kulturellt utbyte.
The region needs to increase its economic development and cultural exchange agreements.
SwedishDet enda vi åstadkommer med vår eftergiftspolitik är att stärka mullorna.
We are only bolstering the Mullahs when we continue this policy of appeasement.
SwedishTillsammans med USA måste EU hitta ett sätt att stärka det ömsesidiga förtroendet.
Together with the US, the EU must find a way in which mutual trust can be strengthened.
SwedishNu mer än någonsin är det nödvändigt att stärka och stödja EMPA:s åtgärder.
More than ever, the action of the EMPA needs to be reinforced and supported.
SwedishÄven detta kommer att stärka försiktighetsprincipen när det gäller säkerhet.
This, too, will reinforce a precautionary approach when it comes to safety.