Svensk-engelsk oversættelse af "sträcka sig"

SV

"sträcka sig" engelsk oversættelse

SV sträcka sig
volume_up
{verbum}

sträcka sig (også: omfatta, täcka, behandla, skydda)
För att vara trovärdigt måste emellertid ett sådant kontrollsystem sträcka sig över flera år.
However, in order to be credible, such a monitoring scheme must cover several years.
I det här rotationsfältet anger Du över hur många procent av textområdet skiljelinjen ska sträcka sig.
Define in this spin box the percent of text area the seperator line should cover.
Arbetet skall enligt planerna sträcka sig över åren 2003 till 2005, och vi har redan hunnit en bra bit inpå 2003.
The work is to cover the years 2003 to 2005, and we are already well into 2003.
sträcka sig (også: framföra, erbjuda, pressa, sträcka ut)
Utvecklingen kommer inte att sträcka sig till föreningsfrihet, yttrandefrihet och demokrati.
Progress will not extend to freedom of association, freedom of speech and democracy.
Vi hoppas också att samarbetet skall sträcka sig till att även omfatta utrikespolitiken.
We are hoping that the cooperation will extend to external policy.
Ingen vet hur långt den utvidgade unionen bör sträcka sig.
No one knows how far the enlarged Union should extend.
Människors solidaritet måste sträcka sig längre än till det egna landets eller den egna kontinentens gränser.
Human solidarity must reach out beyond the borders of countries and continents.
Att få dem att vända ryggen åt det de tror att de gillar nu, och sträcka sig efter något högre upp i hierarkin.
It's to make them turn their back on what they think they like now, and reach out for something higher up the mustard hierarchy.
I ett sådant fall skulle konsumenten säkert inte sträcka sig efter de billigare varorna utan välja en något dyrare produkt som skulle visa att han eller hon är djurvän.
In this case, the consumer would certainly not reach for the cheap goods, but opt for a somewhat dearer product that would show his credentials as a animal lover.
sträcka sig (også: sträcka, töja, dryga ut, stretcha)
Utredningen av ärendet måste sträcka sig ända från Delors kabinett till Prodis kommission.
Any examination of the case must stretch all the way from the Delors cabinet up until Mr Prodi' s Commission.
Vi dödar med långrevar, med agnade krokar med bara någon meters mellanrum som kan sträcka sig åtta mil eller mer.
We kill using long lines, with baited hooks every few feet that may stretch for 50 miles or more.
Om vi konsekvent skall tillämpa en sådan insyn måste vårt engagemang sträcka sig ända från högaffeln till matbordsgaffeln.
If, however, we want to apply this principle of transparency consistently, our commitment must stretch from the farmer's pitch fork to the consumer's table fork.
sträcka sig (også: böja, luta, luta sig mot, luta ngt mot)
Även om dessa är nyckelpunkter, centrala punkter, anser vi att regeringskonferensen bör sträcka sig bortanför bara dessa tre punkter.
Although those are key points, crucial points, we believe that it is right that the IGC ranges beyond just those three issues.
Faktum är att detta system om det ska vara fullständigt effektivt i ett transportperspektiv måste sträcka sig utanför Europas gränser och omfatta våra närmaste grannar.
In fact, for this system to be fully effective from a transport perspective, its range has to go beyond the borders of Europe to include our near neighbours.
sträcka sig (også: fördela, duka, sprida, sprida ut)
Vår verksamhet att sprida demokratiska principer, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen – som Elmar Brok betonar i sitt resolutionsförslag – kan inte sträcka sig längre än så här.
Our activity to spread democratic principles, respect for human rights and the rule of law – which Mr Brok highlights in his motion for a resolution – can only go so far.

Lignende oversættelser "sträcka sig" på engelsk

sträcka substantiv
sträcka verbum
sig pronomen

Eksempelsætninger "sträcka sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDe säger nu att i Amerika, borde medelåldern snart anses sträcka sig upp till 85.
They're now saying that in America, that middle age should be regarded as up to age 85.
SwedishRamdirektivet skulle kunna sträcka sig längre och vara mer praktiskt inriktat …
The framework directive could go further and could be more practical...
SwedishOch vad avses med uttrycket om att sträcka sig utöver gemenskapens regelverk?
What is meant by the phrase: 'it may go beyond the acquis communautaire'?
SwedishDetta är en förnuftig kompromiss där alla har fått sträcka sig till smärtgränsen.
This is a sensible compromise for which everyone has had to go right to the pain barrier.
SwedishOckså dvärgarna bör långt om länge sträckasig till sin fulla längd.
Even the dwarves should pull themselves up to their full height at long last.
SwedishStaterna kan på grund av sina begränsade befogenheter inte sträcka sig utöver sina gränser.
Since their powers are limited, the States cannot act beyond their own borders.
SwedishKommissionen vill inte sträcka sig längre än till det som har tagits upp vid Madridforumet.
The Commission does not wish to go beyond the ground covered by the Madrid Forum.
SwedishOm man nu faktiskt måste sträcka sig till att avskaffa andra delen, då får vi göra det.
If then it is necessary actually to delete the second part we will do so.
SwedishVår roll bör dock sträcka sig längre än till att tillhandahålla akut bistånd.
Our role should, however, go beyond that of providing emergency aid.
SwedishDetta är en förnuftig kompromiss där alla har fått sträcka sig till smärtgränsen.
Finally, the pensionable age for Members of the European Parliament is to be raised from 60 to 63 years.
SwedishDen måste sträcka sig längre än ramarna för kommersiella överenskommelser.
It must go beyond the framework of commercial agreements.
SwedishJag anser dock att EU:s kärnkraftspolitik bör sträcka sig ännu längre.
However, I believe that EU nuclear policy should go further.
SwedishKanske skulle man kunna sträcka sig till att påstå att lågkonjunkturen är över.
At most we might be in a 'post-recession' scenario.
SwedishDet gäller också att sträcka sig längre, genom att förbjuda dem att trafikera gemenskapens farvatten.
We must also go further and ban them from sailing in Community waters.
SwedishDetta initiativ kommer att sträcka sig över ett antal år och har redan rönt en viss framgång.
This initiative will last a number of years and is already enjoying a particular degree of success.
SwedishMen vi kan inte heller betrakta dem som en våg som kan sträcka sig hur långt som helst.
But nor must we see them as rolling forward inexorably.
SwedishNi har rätt, herr Lambrinidis, flexibiliteten bör inte sträcka sig så långt som till språkliga felaktigheter.
You are right, Mr Lambrinidis, flexibility should not go as far as linguistic errors.
SwedishDen förstärkta uppförandekoden kommer att sträcka sig längre än till enbart fysisk export av varor och teknik.
The reinforced code of conduct will go beyond physical exports of goods and technology.
SwedishHerr ordförande, herr kommissionär, när detta väl är sagt så kan parlamentet inte sträcka sig mycket längre.
Nevertheless, Mr President, Commissioner, Parliament can go no further.
SwedishFör oss är det genant att framför allt vänsterns ledamöter inte vill sträcka sig över 200 miljoner euro.
That country is not after all a candidate Member State with a concrete prospect of accession.