Svensk-engelsk oversættelse af "svårighet"

SV

"svårighet" engelsk oversættelse

volume_up
svårighet {fæl.køn}

SV svårighet
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

volume_up
difficulty {substantiv}
Händelsen är högt staplad med svårighet, och vi måste uppstå med tillfället."
The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion."
Detta är en svårighet om man har en ambition att ha passagerartrafik i hela landet.
That is a difficulty if the ambition is to have passenger traffic throughout the country.
Vilka alternativ är tillgängliga för medborgare som råkar utför en svårighet?
What options are available to the citizen who encounters a difficulty?
svårighet (også: behov, nöd, trångmål, nödläge)
volume_up
need {substantiv}
Ytterligare en svårighet avseende havsföroreningar, är att beroende på havets karaktär så kan de snabbt spridas till många medlemsstaters kuster samtidigt.
Hence the need for a coordinated, effective EU response rather than simply leaving it in the hands of the Member State initially affected.
Europeiska unionen måste göra sitt när det gäller att övervinna svårigheterna under de kommande veckorna.
The European Union will need to play its part in overcoming differences in the next few weeks.
Med hänsyn till svårigheterna och det angelägna behovet av att konsolidera denna cirkel måste varje ytterligare utvidgning uteslutas.
In view of the difficulties and of the crucial need to consolidate this circle, any further enlargement must be ruled out.
svårighet (også: röra, tråkighet, svår situation)
volume_up
bind {substantiv}
svårighet (også: hinder, krux)
volume_up
crux {substantiv}
svårighet (også: smärta, bedrövelse, trångmål, kval)
volume_up
distress {substantiv}
svårighet (også: besvär, hinder, förlägenhet)
volume_up
embarrassment {substantiv}
Jag tar mig friheten att göra en sista anmärkning, nämligen att parlamentets svårighet med att anta en gemensam resolution i denna fråga är genant.
I shall take the liberty of making one final comment namely that the House’s difficulty in adopting a common resolution on this matter is an embarrassment for Parliament.
svårighet (også: förhinder, hinder)
volume_up
impediment {substantiv}
Om så skulle ske skulle svårigheterna med att resa från Förenade kungariket till resten av Europeiska unionen i minibussar försvinna.
If that was to occur, the impediments to travel from the United Kingdom to the rest of the European Union in minibuses would disappear.
svårighet (også: besvär, olägenhet, omak, obehag)
volume_up
inconvenience {substantiv}
svårighet
volume_up
strenuousness {substantiv}

2. figurativ

svårighet (også: grupp, knut, knop, rosett)
volume_up
knot {substantiv}

Eksempelsætninger "svårighet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishUr gemenskapsrättslig synvinkel kommer vi kanske att stöta på någon svårighet.
From the point of view of Community law, perhaps we will be faced with difficulties.
SwedishOm dessa mynt används inom detaljhandeln kan de urskiljas utan svårighet.
If these coins are handled in the retail trade, they can easily be distinguished.
SwedishVi skulle emellertid utan svårighet kunna anordna diskussioner med de förbund som de tillhör.
We could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
SwedishDet är en institutionell svårighet, vilket föredraganden Gröner påpekade för en stund sedan.
It is an institutional problem, as the rapporteur, Mrs Gröner, pointed out a moment ago.
SwedishFör det första kan vi utan svårighet godta vissa av dessa ändringsförslag.
First of all, we can quite readily accept some of the amendments.
SwedishDet är inte ett av de minsta problemen för regeringskonferensen att lösa denna svårighet.
Solving this problem is not the least of the issues facing the Intergovernmental Conference.
SwedishMen ytterligare en svårighet bör läggas till: förhållandet till militären.
I must now mention another: that of relations with the military.
SwedishVi är medvetna om den extrema svårighet som situationen skapar för de turkiska myndigheterna.
We are aware that this creates an extremely difficult situation for the Turkish authorities.
Swedish- rådets svårighet att enas om förslag för att stärka de förfarandemässiga garantierna och
- the Council difficulties in agreeing on proposals to strengthen the procedural guarantees and
SwedishDet tror jag är den riktigt stora svårighet som ni eller er efterföljare måste besluta om.
I agree with you, Commissioner, when you say that self-regulation has demonstrated its limitations.
SwedishVi får inte producera några tomhylsor; det kan våra medborgare för övrigt utan svårighet genomskåda.
We should not produce empty shells; our citizens would see through them straight away anyway.
SwedishDen övervägande delen av den liberala gruppen kan utan större svårighet acceptera denna vacklande jämvikt.
Most members of the Liberal Group can tolerate this precarious balance.
SwedishJag tror att vi har en principiell svårighet här.
Mr President, I think there is a fundamental problem here.
SwedishDet ifrågasätter rättigheter som har tillkämpats med svårighet.
It throws into doubt rights which have been hard fought for.
SwedishDet ändrade omröstningsförfarandet utgör en ytterligare svårighet.
There is concern too about Union legislation taking precedence over national legislation in certain fields.
SwedishDet i sig är väl en indikation på ämnets svårighet.
This alone probably allows us to draw conclusions as to the complexity of the subject matter.
SwedishRehder tar upp många viktiga punkter, och vi kan utan större svårighet ta oss an dem i kväll.
Mr Rehder calls into question many important points and we can quite readily take them on board this evening.
SwedishNästa svårighet som vi måste övervinna blir budgetplanen.
The next hurdle we must clear is the Financial Perspective.
SwedishDen svårighet vi har träffat på är att rättsskyddet, framför allt rätts-/straffskyddet, utövas nationellt.
The problem is that legal protection, especially criminal legal protection, is a national competence.
SwedishDen svårighet vi har träffat på är att rättsskyddet, framför allt rätts- / straffskyddet, utövas nationellt.
The problem is that legal protection, especially criminal legal protection, is a national competence.