Svensk-engelsk oversættelse af "tätt"


Mente du:tät
SV

"tätt" engelsk oversættelse

SV tätt
volume_up
{adjektiv}

Synonymer (svensk) for "tätt":

tätt
Swedish

Eksempelsætninger "tätt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet är inga nyheter för kammaren att föredragningslistan ändras titt som tätt.
We know from experience in this House that the agenda is very often changed.
SwedishTätt knutet till social- och sysselsättningspolitiken är naturligtvis skattetrycket.
Closely linked to social and employment policy is, of course, the tax burden.
SwedishJag anser att vi måste betrakta dessa båda sektorer som tätt sammanlänkade.
I think that we need to look at these two as being closely interlinked.
SwedishDagens kris har också visat att europeisk bilindustri är tätt sammanlänkad.
The current crisis has also shown that the European car industry is strongly interconnected.
SwedishDessa två frågor är tätt knutna till varandra och därför behöver vi förstå konsekvenserna.
The two are completely linked and therefore we need to understand what the impact will be.
SwedishEuropeiska unionens inre säkerhet och dess roll inom utrikespolitiken är tätt förenade.
We shall support similar initiatives brought before the House also.
SwedishAlla nya investeringar satsades på ett tätt motorvägsnät och allt större flygplatser.
All new investments were poured into a dense network of motorways and increasingly large airports.
SwedishVi varierar vår meny och hittar på nya rätter titt som tätt.
We vary our menu after season and our chefs come up with new dishes every now and then.
SwedishDet är förstås tätt sammanlänkat med den nuvarande generaldirektörens personliga inställning.
Of course, this also has a lot to do with the personal approach of the current Director General.
SwedishEn god miljökvalitet och en god hälsa är tätt sammankopplade.
High environmental standards and good health are very closely related.
SwedishTvå olika resultat, men enligt min mening tätt knutna till varandra och förebud om nya tider.
These are two different results which, however, I feel are closely related and herald new times.
SwedishDe styrande har skapat ett tätt nät av allt bredare motorvägar.
The government has created a dense network of ever wider motorways.
SwedishEuropeiska unionens inre säkerhet och dess roll inom utrikespolitiken är tätt förenade.
The internal security of the European Union and its role in the field of foreign policy are inseparable.
SwedishTitt som tätt hittar våra bagare dessutom på nya spännande bakverk.
Now and then our bakers come up with new recipes so keep your eyes open for exciting new products!
SwedishHandels- och utvecklingssamarbete är mycket tätt sammanvävda.
Trade and development cooperation are very closely interwoven.
SwedishVåra nationella ekonomier är tätt sammanflätade - nationella egoismer kommer bara att fördjupa krisen.
Our national economies are closely intertwined - national egotisms will only intensify the crisis.
SwedishTätt över vattenytan kryssar ett par vattenfladdermöss i hög fart på jakt efter sländor och knott.
A pair of Daubenton’s bats zooms low over the water’s surface, on the hunt for dragonflies and midges.
SwedishFormatera texten och dimensionera ramens storlek så att den omger texten så tätt intill som möjligt.
Format the text and adjust the size of the frame so that it encloses the text as snugly as possible.
SwedishUtan ett välutvecklat nät av tätt belägna insamlingsplatser är det inte möjligt att uppnå insamlingsmålen.
Without a well-developed, dense network of collection points, collection targets are unachievable.
SwedishAtt det finns småindustrier borde också innebära att där finns ett förhållandevis tätt nät av kablar och rör.
The existence of small industries should also mean that there is a relatively dense network of cables and pipes.