Svensk-engelsk oversættelse af "tillfälle"

SV

"tillfälle" engelsk oversættelse

SV tillfälle
volume_up
{neutrum}

tillfälle (også: chans, möjlighet)
volume_up
opportunity {substantiv}
Globaliseringen är ett fantastiskt tillfälle att minska fattigdomen i världen.
Globalisation provides a great opportunity for reducing poverty in the world.
Detta skulle vara ett utmärkt tillfälle för samarbete om tekniktransparens.
This would be an excellent opportunity for cooperation on technology transparency.
Kommissionsledamot Nielsons meddelande ger oss tillfälle till just detta.
Commissioner Nielson's communication gives us the opportunity to do just that.
volume_up
moment {substantiv}
Att få denna befogenhet var ett historiskt tillfälle för Europaparlamentet.
Getting those powers was a historic moment for the European Parliament.
Det kommer att förklara anledningen för oss vid lämpligt tillfälle.
It will explain its reasons at the appropriate moment.
Det här är ett viktigt tillfälle i våra institutioners liv.
This is an important moment in the life of our institutions.
volume_up
banana skin {substantiv} [brit.eng.]
tillfälle (også: utsikt, chans, slump, möjlighet)
volume_up
chance {substantiv}
Detta är ett tillfälle att göra EU viktigt för folket och inte bara för marknaderna.
This is a chance to make Europe relevant to people and not just to markets.
Gemenskapen kommer snart att få tillfälle att låta dessa ord följas av handlingar.
The Community will soon have a chance to match its words with deeds.
De döva måste ges tillfälle att delta i samhällsdebatten.
Those with hearing impairments must be given a chance to take part in public debate.
volume_up
facility {substantiv}
Jag ställde vid detta tillfälle en fråga: Gäller denna möjlighet även för andra ledamöter?
I asked a question at that time: is this facility open to other members?
EU-instrumentet för mikrokrediter för sysselsättning syftar till att ge tillfälle till en ny start och underlätta vägen till entreprenörskap.
The EU microfinance facility for employment is intended to provide the opportunity for a new start and to smooth the path to entrepreneurship.
Det är glädjande att få tillfälle att säga några ord om det föreslagna mikrokreditinstrumentet.
. - Madam President, I am pleased to have the opportunity to say a few words on the proposed microfinance facility.
tillfälle (også: verktyg, vev, medel, skaft)
volume_up
handle {substantiv}
tillfälle
volume_up
nonce {substantiv}
tillfälle (også: anledning, evenemang, orsak, tilldragelse)
volume_up
occasion {substantiv}
Dock är det vid detta tillfälle mycket viktigt vad som sägs i denna hänvisning.
On this occasion, however, the contents of this list are very important.
Gårdagen var ett stort tillfälle för Europaparlamentet.
(PL) Mr President, yesterday was a great occasion for the European Parliament.
Ni sade själv att måndagen var ett historiskt tillfälle, och det stämmer.
You yourself said that Monday was a historic occasion and that is true.

Synonymer (svensk) for "tillfälle":

tillfälle

Eksempelsætninger "tillfälle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishInformationen bör vara tydlig, lättbegriplig och tillgänglig vid rätt tillfälle.
Information must be clear and comprehensible and must be given at the right time.
SwedishJag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.
I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
SwedishDärför skulle vi kunna lägga fram det som debattförslag för ett framtida tillfälle.
Therefore we could put it under a motion for debate at some point in the future.
SwedishHan var rätt man vid rätt tillfälle.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, he was the right man at the right time.
SwedishKommissionär Montis initiativ i det hänseendet kom därför vid rätt tillfälle.
In view of this, Commissioner Monti's initiative has come at just the right time.
SwedishBlir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
Will it be at the start of this afternoon ’ s sitting or at some other time?
SwedishEnligt min mening är det därför alltid rätt tillfälle att diskutera denna fråga.
Therefore, from my point of view, it is always the right time to discuss this issue.
SwedishVid detta tillfälle lämnade Papas kommittén och ersattes av en ny generaldirektör.
Now Mr Papas has already gone and has been replaced by a new Director General.
SwedishVid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
And at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
SwedishBlir det i början av eftermiddagens sammanträde eller vid något annat tillfälle?
Will it be at the start of this afternoon’s sitting or at some other time?
SwedishDet här är kanske rätt tillfälle att ta upp det som Martin Schulz sa tidigare.
This is perhaps where I should like pick up on what Mr Schulz said earlier.
SwedishVid något tillfälle har de hällt ut 200 meter betong, och det finns fortfarande läckor.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
SwedishVid något tillfälle har de hällt ut 200 meter betong, och det finns fortfarande läckor.
At some point they have poured 200 metres of concrete and there are still leaks.
SwedishDet här är ett lämpligt tillfälle att diskutera kommissionens förslag.
   Mr President, this is an appropriate time to discuss the Commission proposal.
SwedishVid detta tillfälle vill vi ge två råd, eller uttrycka två förhoppningar.
At this point, we would like to give two pieces of advice or express two hopes.
SwedishDet skulle ge kolleger med intresse för Genk tillfälle att göra sina röster hörda.
That would allow colleagues with an interest in Genk to make their points.
SwedishBetyder detta att jag senare kommer att få ett svar, vid ett visst tillfälle?
Does that mean that I will, at a later date, at some point receive a reply?
SwedishJag har redan påpekat att liknande frågor skall ställas vid ett senare tillfälle.
I have just said that such questions must be put at the appropriate time.
SwedishJag kan vid detta tillfälle därför inte besvara er fråga på rådets vägnar.
I cannot therefore answer your question on the Council' s behalf at this time.
SwedishJag avbröt er eftersom detta inte är rätt tillfälle att göra uttalanden.
   Mr Bonde, I have cut you off because this is not the time to make statements.