Svensk-engelsk oversættelse af "tillgänglighet"

SV

"tillgänglighet" engelsk oversættelse

SV tillgänglighet
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

tillgänglighet (også: tillgång, tillträde, ingång, åtkomst)
volume_up
access {substantiv}
Detta är de enda normer som verkligen garanterar tillgänglighet för handikappade.
These are the only standards which genuinely ensure access for disabled people.
Informationens tillgänglighet bestäms av serverns arbetsperioder.
Access to information is ensured by the working periods of the server.
Nästa år kommer vi därför att lansera en agenda för tillgänglighet och solidaritet.
Next year, we will therefore launch an agenda for access and solidarity.
tillgänglighet (også: åtkomlighet)
volume_up
accessibility {substantiv}
Vid varje session hörs det klagomål om Strasbourgs tillgänglighet.
Every session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Tillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
En öppen tillgänglighet till hamnarna och en förbättring av förbindelserna med inlandet.
Easy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
tillgänglighet (også: tillgång, anträffbarhet)
volume_up
availability {substantiv}
Kommissionen tillkännagav dessa åtgärder för att öka produkternas tillgänglighet.
They announced these measures to increase the availability of products.
Förändringarna gjorde att systemets tillgänglighet och hastighet kunde förbättras.
These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
De påverkar främst den offentliga servicen och dessa tjänsters tillgänglighet.
They affect mainly public services and the availability of these services.
tillgänglighet (også: älskvärdhet)
volume_up
affability {substantiv}

2. business

tillgänglighet
volume_up
accessibility {substantiv}
Vid varje session hörs det klagomål om Strasbourgs tillgänglighet.
Every session there are complaints about the accessibility of Strasbourg.
Tillgänglighet handlar framför allt även om att ge informationen en tydlig struktur.
Accessibility is also chiefly to do with a clear structuring of the data.
En öppen tillgänglighet till hamnarna och en förbättring av förbindelserna med inlandet.
Easy accessibility of ports and better communications with the hinterland.
tillgänglighet
volume_up
availability {substantiv}
Kommissionen tillkännagav dessa åtgärder för att öka produkternas tillgänglighet.
They announced these measures to increase the availability of products.
Förändringarna gjorde att systemets tillgänglighet och hastighet kunde förbättras.
These changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
De påverkar främst den offentliga servicen och dessa tjänsters tillgänglighet.
They affect mainly public services and the availability of these services.

Synonymer (svensk) for "tillgänglighet":

tillgänglighet

Eksempelsætninger "tillgänglighet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishNi kanske också vet att en av pelarna i 2010 års handlingsplan är tillgänglighet för alla.
You might also know that one of the pillars of the i2010 Action Plan is inclusion.
SwedishDärför måste dess verksamhet präglas av större öppenhet och tillgänglighet.
Its function must accordingly be made more transparent and enforceable.
SwedishSom min kollega Paul Rübig sa är det svårt att nå ett mål på en hundraprocentig tillgänglighet.
As my colleague, Mr Rübig, has said, a 100% supply is a difficult target to achieve.
SwedishTack för er och utskottets tillgänglighet.
Thank you, Mrs Palacio Vallelersundi, and thank you for having made yourself and your committee available to us.
SwedishSyftet var att överföra det europeiska kulturarvet till Internet för att öka dess tillgänglighet för alla.
The objective was to put European cultural heritage online to make it more accessible for everyone.
SwedishAtt skapa en stor tillgänglighet till dagis och jobb är bara ett sätt för att nå detta mål.
Widely available nurseries and kindergartens, as well as jobs, are only one of the ways of achieving this objective.
SwedishInom IKT-delen av sjätte ramprogrammet samfinansierades projekt för e-tillgänglighet och stödlösningar.
The ICT part of the sixth Framework Research Programme co-financed projects on e-accessible and assistive solutions.
SwedishSamtliga hus uppfyller SISUS krav för tillgänglighet. Håll muspekaren över ett hus för att visa enklaste vägen att ta sig dit.
Mouse over a building to show easiest way to get where you want.
SwedishBåda dessa uppdrag kräver tillgänglighet och arbete.
These two mandates demand time and effort.
SwedishOch ni kan räkna med, herr föredragande, kommissionens tillgänglighet och vilja att utöva den rollen.
And I should like to reassure the rapporteur that you can count on the Commission to be ready and willing to fulfil this role.
SwedishDet bör ändå påpekas att vårdens och omsorgens tillgänglighet och kvalitet i hög grad skiljer sig åt.
This merely increases costs and wastes the time of both the authorities and the doctors and nurses, whose job is to help the sick.
SwedishVägtransporter är visserligen billigare och mer praktiska i fråga om tillgänglighet, men de ger också upphov till omfattande föroreningar.
The initial aim was to put rail transport back on an equal footing in the face of the success of road transport.
SwedishTillgänglighet och andra problem Det är möjligt att oväntade problem förhindrar dig från att få resultat medan du skriver.
The autocomplete algorithm tries to show you results as you type only when it has a high confidence that the results will be useful.
SwedishKommissionen föreslår en långtgående strategi som bygger på tre prioriterade områden: Konkurrenskraft, tillgänglighet och regional integrering.
I hope, for my part, that tomorrow’ s vote will translate Parliament ’ s broad support into an ambitious territorial cohesion policy.
SwedishJag kan inte hänvisa till något slags makt som kommissionen har för att försöka säkerställa en utvidgad användning och större tillgänglighet till bussar.
I am not in a position to draw attention to any power that the Commission has to try to ensure greater use of more accessible buses.
SwedishÄven om vi kanske inte alltid har följt era råd, har parlamentsledamöterna i alla händelser alltid värderat er vänlighet och ständiga tillgänglighet.
My predecessors have told me that you have always taken notice of the European Parliament, which has always found you to be a good listener.
SwedishLagstiftningen är mycket uppdelad; det finns upp till tjugo rättsakter som bör harmoniseras för att förbättra dess enhetlighet, tillgänglighet och öppenhet.
Existing legislation is very fragmented; up to 20 legal acts would need to be combined in order to improve its consistency and transparency.
SwedishÄr rättigheten till utbildning, rörlighet och tillgänglighet och rätten att helt enkelt bilda familj blotta detaljer?
This will improve my street credibility in certain parts of the House, but anybody who was in the Chamber this morning may find that a slightly outlandish description of your humble servant.
SwedishJag stöder särskilt de tre mål som handlar om tillgänglighet för alla oavsett inkomster eller förmögenhet, vård av hög kvalitet och hållbar finansiering av vårdsystemen.
I have voted for this report to indicate my support for cooperation between the Member States in the field of health care and long-term care.
SwedishFöredraganden gör rätt i att framhålla att var och en av EU:s institutioner, enligt Nicefördraget, måste eftersträva största möjliga öppenhet och tillgänglighet.
The rapporteur is right to point out that, according to the Treaty of Nice, every European institution must seek to be as open and accessible as possible.