Svensk-engelsk oversættelse af "tolka"

SV

"tolka" engelsk oversættelse

SV tolka
volume_up
[tolkade|har tolkat] {verbum}

Kanske skall jag då i stället tolka det som en dold bekräftelse av det som händer.
Perhaps I should interpret this as a tacit confirmation of what is happening.
Samtidigt är det svårt att tolka förseningen från Europeiska kommissionens sida.
Meanwhile, it is difficult to interpret the delay on the part of the European Commission.
Problemet är att tolka den, och hittills är det bara EU:s system som gjort det.
The problem is to interpret it, and only the European method has done this so far.
tolka (også: läsa upp, säga, läsa, stå)
EU måste tolka tidens tecken rätt och reagera på de nya utmaningarna.
Europe must correctly read the signs of the times and respond to the new challenges.
Man kan tolka resultaten från toppmötet i Madrid ur olika synvinklar.
Mr President, the results of the Madrid Summit can be read from various points of view.
Vi måste därför se till att vår yngre generation lär sig att tolka språket i våra filmer.
We must therefore ensure that our younger generation learns to read the language of our cinema.
Men tolka inte det som att jag godtar många av de specifika rekommendationerna i förslagen.
But do not take it from that that I accept many of the specific recommendations in the proposals.
Jag vill påstå att vi måste tolka begreppet ” underrättelsetjänster ” i dess vidaste bemärkelse.
I would suggest that we need to take the notion of 'intelligence ' in its broadest sense.
Jag får väl till skillnad från mina övriga svenska kollegor som talat tolka detta som ett ja.
In contrast to my other Swedish fellow MEPs who have spoken, I take that as a yes.
Jag ska tolka detta åt er: Det är världens minst skyddade ekonomi.
I will translate: ‘ It is the least protected economy in the world’.
Jag ska tolka detta åt er: Det är världens minst skyddade ekonomi.
I will translate: ‘It is the least protected economy in the world’.
Parlamentet måste följaktligen kunna tolka och företräda flera olika åsikter samtidigt.
Parliament must, therefore, be able to translate and represent various points of view.
Alla som läser punkten måste tolka den på det här sättet. Det finns inget annat sätt att tolka den på.
Mr Posselt, anyone who reads it must understand it that way; there is no other way to understand it.
Det är så Europeiska kommissionen ska tolka Europaparlamentets uppmaning att vidta åtgärder.
This is how the European Commission needs to understand this call for action by the European Parliament.
Det skulle nämligen vara mycket sorgligt om det är meningen att vi ska tolka det på det sättet.
Because it would be very sad if we were to understand it as such.
Då och då kallar vi in experter för att bistå våra tjänstemän; inte för att fatta beslut som sådana utan för att tolka fakta.
From time to time we have to call in experts to help our services; not for taking decisions as such but for trying to construe the facts.
Vi har upptäckt att inte ens juridiska experter klarar av att tolka det exakta innehållet i digitala avtal, till exempel licensarrangemang med slutanvändaren.
We have discovered that not even legal experts are capable of deciphering the exact content of digital contracts, for example, licensing arrangements with the end user.
Spårbarhet är enligt min uppfattning en teknisk funktion som man kan införa och förverkliga via siffror och streckkoder som till och med är oläsbara och omöjliga att tolka för konsumenten.
In my opinion, traceability is a technicality which can be identified and demonstrated thanks to the numerical code or bar code, but even consumers cannot possibly decipher or interpret these codes.
tolka (også: dechiffrera)
Det består av enorma mängder data och våra hjärnor är unikt välkonstruerade för att tolka det.
It packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
tolka (også: parsa)

Synonymer (svensk) for "tolka":

tolka

Eksempelsætninger "tolka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag kan därför inte tolka det på annat sätt än att vi har fått utökade rättigheter.
Therefore, I cannot see this as anything other than an expansion of our rights.
SwedishOm så inte blir fallet, blir vi tvungna att överväga hur vi skall tolka det.
If not, we will need to consider the implications we want to attach to this.
SwedishAtt tolka historiska fakta är historikernas uppgift och ingen annans.
The evaluation of historic facts is the job of historians and historians alone.
SwedishNej, det enda kommissionen gör är att tolka och uttala sig om vad lagen säger.
No, the Commission is merely interpreting and stating what the law is.
SwedishYtterligare ett problem är att man inte vet eller kan tolka vem det är som har ansvaret.
Another problem is that people do not know and cannot figure out who is responsible.
SwedishJag ser inte någon mening med att skriva om det eller tolka det på ett selektivt sätt.
I see no value in re-writing or re-interpreting it in any selective way.
SwedishDet handlar om att tolka befintliga krav och fastställa hur de kommer att användas inom EU.
It is interpreting the existing requirements and how they will be used within the EU.
SwedishNi vill tolka Altmark genom ett meddelande, och vi vill göra det genom en rättsakt.
Now, no such services can be provided. What does the Commission intend to do about this matter?
SwedishMan kan uppenbarligen tolka en hel del i Nicefördraget.
Mr President, the Treaty of Nice is obviously open to a wide range of interpretations.
SwedishVi måste respektera bestämmelserna, i stället för att tolka dem på ett protektionistiskt sätt.
We need to respect the rules, rather than interpreting them in a protectionist manner.
SwedishDetta är en känslig fråga som inte kan föreslås med slagord som är problematiska att tolka.
This is a sensitive issue that cannot be proposed with slogans of doubtful interpretation.
SwedishLösningen består i att harmonisera och tolka lagstiftningen.
This solution lies in the harmonisation and interpretation of the legislation.
SwedishMan skulle kunna vara överförtjust över detta och tolka det som att medborgarna är nöjda.
One could be delighted with this and see it as a sign that our fellow citizens are satisfied.
SwedishDet kan man möjligen tolka så som ni gör, och säga att det historiskt sett aldrig har existerat.
Perhaps one can follow your interpretation and say that it never existed historically.
SwedishOm så inte blir fallet, blir vi tvungna att överväga hur vi skall tolka det.
This round will need to be more democratic than the first one.
SwedishAtt tolka texter är EG-domstolens, och inte kommissionens, uppgift.
Interpretation of the texts is a task for the Court of Justice and not for the Commission.
SwedishDe har till och med svårigheter med att tolka vanligt förekommande offentliga dokument.
They also have difficulties in reading some of the official documents which we regularly present.
SwedishJag förstår att man kan tolka Natos agerande och legitimiteten av detta på olika sätt.
I am aware that there may be different views about NATO's action and the legitimacy of that action.
SwedishJag förstår att man kan tolka Natos agerande och legitimiteten av detta på olika sätt.
I am aware that there may be different views about NATO' s action and the legitimacy of that action.
Swedish(Skratt) Såhär ska man tolka det: Här sitter ett par vid havet, på en lyxig strandtomt.
(Laughter) But here's what you're supposed to be thinking.