Svensk-engelsk oversættelse af "tolkning"

SV

"tolkning" engelsk oversættelse

volume_up
tolkning {fæl.køn}

SV tolkning
volume_up
{fælleskøn}

De relevanta tjänsteenheterna kommer att informeras för att garantera tolkning.
The relevant services will be informed, to ensure interpretation can be received.
Detta är kommissionens officiella tolkning av Förenta nationernas konvention.
This is the Commission's formal interpretation of the UN Convention.
Stabilitets- och tillväxtpakten måste ges en mycket mera sofistikerad tolkning.
The Stability and Growth Pact has to have a far more sophisticated interpretation.
tolkning
volume_up
reading {substantiv} (interpretation, understanding)
Denna tolkning av tjänstedirektivet är inte självklar.
This reading of the ‘services’ Directive is not self-evident.
Denna tolkning är således mycket förvånande, men den finns.
This reading is therefore quite surprising, but it is indeed happening.
Jag hade faktiskt hoppats att även rådet i sin första behandling skulle kunna göra en modig tolkning av samma typ.
I really would have expected the Council to be equally bold at its first reading.
Enligt min tolkning av lagen är det medlemsstaternas ansvar.
That is the responsibility of the Member States according to my understanding of the law.
Det vi dock inte kan gå med på är en snäv tolkning av detta omfattande problem.
What we cannot agree to, however, is a narrow understanding of this whole problem.
Detta är inte min tolkning av vad strategin för narkotikabekämpning bör vara.
This is not my understanding of what the anti-drugs strategy ought to be.
tolkning (også: uppbyggnad, byggande, byggnad, byggnation)
volume_up
construction {substantiv}
Enda förklaringen till Johannes Voggenhubers tolkning är att han inte lyssnade tillräckligt uppmärksamt på mig.
The only possible explanation for why Mr Voggenhuber placed this construction on my words is that he was not giving me his full attention.
tolkning (også: dechiffrering, dekodning)
volume_up
decoding {substantiv}
tolkning (også: rendering, återgivning)
volume_up
rendering {substantiv}
tolkning (også: återgivande)
volume_up
rendition {substantiv}
tolkning (også: variant, version, framställning, tydning)
volume_up
version {substantiv}
Så Koranen på engelska är en sorts skugga av sig själv, eller som Arthur Arberry kallade sin version, "en tolkning."
So the Koran in English is a kind of shadow of itself, or as Arthur Arberry called his version, "an interpretation."
Den version som föredraganden föreslår gör det möjligt, låt vara med en vidgad tolkning, att faktiskt avskaffa mjölkkvoterna.
In fact, the version proposed by the rapporteur created the possibility of abolishing the milk quotas, albeit if its interpretation is stretched.
Vi måste få bättre valuta för pengarna och anpassa de otillräckliga tolknings- och översättningsresurserna på bästa sätt.
First of all, I applaud the very speedy and accurate work done by Parliament's staff in producing verbatim versions of speeches in this Chamber.

Synonymer (svensk) for "tolkning":

tolkning

Eksempelsætninger "tolkning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet är ingen mening att göra eller försöka göra en andra tolkning av våra avsikter.
There is no point in second-guessing or trying to second-guess our intentions.
SwedishDet krävs en ny slags flexibilitet när det gäller översättning och tolkning.
It calls for a new kind of flexibility in the areas of translation and interpreting.
SwedishDet är nämligen inte dyrt med tolkning, det är det mest effektiva praktiska fredsarbetet.
Translation is not costly; it is the most effective practical instrument of peace.
SwedishDetta ställer speciella krav på Europaparlamentet beträffande tolkning.
This places special demands on the European Parliament with regard to interpreting.
SwedishOm man motsätter sig denna tolkning kommer vi att rösta om den i morgon vid middagstid.
Should any objections be received, the matter will be put to the vote at noon tomorrow.
SwedishJag skulle vilja att ni omprövade er tolkning av den regel som kvestorerna lagt fram.
I would like you to reconsider your reinterpretation of the rule issued by the Quaestors.
Swedish... nej, om ni gör en juridisk tolkning av det, så kan man förstå det just så!
... no, that is precisely how it can be interpreted in legal terms!
SwedishDenna tolkning innebär att man skapar två olika typer av nedlagda röster.
That ruling is tantamount to creating two different forms of abstention.
SwedishJag skall dock ändå skriva till er angående detaljer och tolkning.
I will nevertheless correspond with you concerning the details and interpretations.
SwedishI de båda budgetbetänkandena fäster man uppmärksamheten vid språk, översättningar och tolkning.
Both budget reports give attention to language, translation and interpreting.
SwedishKan man upprätthålla denna tolkning med tanke på fredsfiendernas barbariska terror?
Is it possible to maintain this name in view of the barbaric terror used by the enemies of peace?
SwedishJag anser dock att kommissionen har visat ett visst mått av intelligens i sin tolkning av pakten.
The problem is that we are in a monetary union and we do not have an economic union.
SwedishPrincipen om en försiktig tolkning betonades ofta under debatten.
The principle of tentative caution was often stressed during the debate.
SwedishDet är min tolkning av vad ni har sagt, fru kommissionär.
Given this decision, will the Commission itself release these documents on request?
SwedishMan minskar inte risken genom att förfalla till en felaktig tolkning av det som är politiskt korrekt.
The risk will be no less if we sink into politically correct indifference.
SwedishVi anser att kommissionens tolkning av detta är urvattnad.
You seemed to say that it would only be in very exceptional circumstances.
SwedishOm toppmötet kommer fram till en annan tolkning än Europaparlamentet kan ni lämna toppmötet!
If the summit interprets it differently from the European Parliament, you can forget the summit!
SwedishMed en sådan tolkning blir principen? förorenaren betalar? acceptabel.
The 'polluter pays principle ' is acceptable on these terms.
SwedishMed en sådan tolkning blir principen ?förorenaren betalar? acceptabel.
The 'polluter pays principle' is acceptable on these terms.
SwedishNu måste vi hålla det som ett informellt möte utan tolkning.
We are now obliged to make this an informal meeting without the involvement of interpreters.